Nariadenie Brusel IIb – manželské veci a veci rodičovských práv a povinností (prepracované znenie)

Vnútroštátne informácie a online formuláre k nariadeniu 2019/1111.

Všeobecné informácie

NARIADENIE RADY (EÚ) 2019/1111 z 25. júna 2019 o právomoci a uznávaní a výkone rozhodnutí v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností a o medzinárodných únosoch detí (prepracované znenie), ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 2201/2003

Nariadenie sa uplatňuje vo všetkých členských štátoch Európskej únie s výnimkou Dánska.

Rozsudok vydaný v členskom štáte sa uznáva v ostatných členských štátoch bez osobitného konania.

Rozhodnutie vo veciach rodičovských práv a povinností vydané v členskom štáte a vykonateľné v tomto členskom štáte je vykonateľné v iných členských štátoch bez toho, aby bolo potrebné vyhlásenie jeho vykonateľnosti.

Konanie o doložke vykonateľnosti, čo je medzikrok potrebný na cezhraničný výkon rozhodnutia, sa pre všetky rozhodnutia ruší. Na účely výkonu rozhodnutia vydaného v členskom štáte v inom členskom štáte predloží účastník žiadajúci o výkon príslušnému orgánu výkonu: a) kópiu rozhodnutia a b) príslušné osvedčenie.

Nariadenie zavádza použitie deviatich vzorových tlačív.

Nariadenie tiež uľahčuje obeh verejných listín a dohôd o rozluke a rozvode alebo vo veciach rodičovských práv a povinností medzi členskými štátmi.

Mechanizmus urýchleného návratu je v prípade únosu dieťaťa do veľkej miery založený na mechanizme návratu uvedenom v Haagskom dohovore z roku 1980, ktorý toto nariadenie dopĺňa. Takisto sa ním zabezpečuje rýchlejšie konanie o návrate dieťaťa (maximálna lehota je 6 týždňov pre súd prvého stupňa a 6 týždňov pre každý odvolací súd). Okrem toho bude musieť ústredný orgán žiadosť účinne a včas spracovať (5-dňová lehota na potvrdenie prijatia žiadosti).

Nariadenie tiež umožňuje deťom vyjadriť svoje názory počas konania vo veciach rodičovských práv a povinností a medzinárodných únosov detí.

Toto nariadenie napomôže aj lepšej spolupráci medzi ústrednými orgánmi, ktoré sú priamym kontaktným miestom pre rodičov. Každý členský štát určí jeden alebo viacero ústredných orgánov, ktoré budú pomáhať pri uplatňovaní tohto nariadenia vo veciach rodičovských práv a povinností.

Na Európskom portáli elektronickej justície nájdete informácie týkajúce sa uplatňovania tohto nariadenia a jednoduchý nástroj na vypĺňanie tlačív.

Praktická príručka na uplatňovanie nariadenia Brusel IIb sa nachádza na tejto stránke: Publikácie EJS

Podrobnejšie informácie na vnútroštátnej úrovni sa zobrazia, ak si zvolíte príslušnú štátnu vlajku.

Posledná aktualizácia: 01/03/2023

Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.