Nariadenie Brusel IIb – manželské veci a veci rodičovských práv a povinností (prepracované znenie)

Rakúsko

Autor obsahu
Rakúsko

Článok 103 ods. 1 písm. a) (prvá časť) — orgány verejnej moci alebo iné orgány oprávnené na vyhotovenie verejnej listiny, ako sa uvádza v článku 2 ods. 2 bode 2 písm. b) a orgány verejnej moci oprávnené na registráciu dohody, ako sa uvádza v článku 2 ods. 2 bode 3

Článok 2 ods. 2 bod 2 písm. b):

V Rakúsku môžu verejné listiny v zmysle nariadenia pochádzať od matričných orgánov podľa § 177 ods. 2 ABGB (Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch – Všeobecný občiansky zákonník) a od súdov podľa § 190 ods. 1 ABGB (dohoda uzavretá na súde, ktorá nevyžaduje schválenie).

Článok 2 ods. 2 a 3:

V Rakúsku nie sú žiadne orgány ani iné subjekty oprávnené registrovať dohody v zmysle nariadenia.

Článok 103 ods. 1 písm. a) (druhá časť) — správne orgány poskytujúce právnu pomoc uvedené v článku 74 ods. 2

Článok 74 ods. 2:

V Rakúsku neexistuje právomoc správneho orgánu v zmysle článku 74 ods. 2.

Článok 103 ods. 1 písm. b) (prvá časť) — súdy príslušné na vydávanie osvedčenia o rozhodnutí, ako sa uvádza v článku 36 ods. 1 a súdy a orgány príslušné na vydávanie osvedčenia o verejnej listine alebo dohode, ako sa uvádza v článku 66

Artikel 103 Absatz 1 Buchstabe b:

Súdy a orgány uvedené v článku 36 ods. 1:

Príslušnými súdmi pre žiadosti o vydanie osvedčenia uvedeného v článku 36 ods. 1 sú okresné súdy

  • podľa § 76 rakúskeho zákona o súdnej príslušnosti (Jurisdiktionsnorm) [článok 36 ods. 1 písm. a)],
  • podľa § 109 rakúskeho zákona o súdnej príslušnosti (Jurisdiktionsnorm) [článok 36 ods. 1 písm. b)], alebo
  • podľa § 109a rakúskeho zákona o súdnej príslušnosti (Jurisdiktionsnorm) [článok 36 ods. 1 písm. c)],

Súdy a orgány uvedené v článku 66 ods. 1:

K písmenu a): v Rakúsku nie je rozvod možný bez súdneho rozhodnutia.

K písmenu b): podľa § 109a rakúskeho zákona o súdnej príslušnosti (Jurisdiktionsnorm) sú príslušné okresné súdy.

Článok 103 ods. 1 písm. b) (druhá časť) — súdy príslušné na opravu osvedčení, ako sa uvádza v článku 37 ods. 1, článku 48 ods. 1 a súdy príslušné na vydávanie osvedčenia o nevykonateľnosti alebo obmedzenej vykonateľnosti, ako sa uvádza v článku 49 a súdy a orgány príslušné na opravu osvedčenia, vydaného podľa článku 66 ods. 1, ako sa uvádza v článku 67 ods. 1

Súdy a orgány uvedené v článku 67 ods. 1:

Za opravu osvedčenia vydaného v súlade s článkom 66 ods. 1 sú zodpovedné okresné súdy uvedené v § 109 rakúskeho zákona o súdnej príslušnosti (Jurisdiktionsnorm).

Súdy podľa článku 37 ods. 1:

Okresné súdy v súlade s článkom 36 ods. 1 sú príslušné opraviť osvedčenie v súlade s článkom 37 ods. 1. Pozri § 76, 109 a 109a rakúskeho zákona o súdnej príslušnosti.

Súdy podľa článku 48 ods. 1:

Príslušnými súdmi na opravu a zrušenie osvedčenia podľa článku 48 ods. 1 sú okresné súdy podľa § 109 rakúskeho zákona o súdnej príslušnosti.

Súdy podľa článku 49 ods. 1:

Príslušnými súdmi pre žiadosti o osvedčenie o odklade alebo obmedzení vykonateľnosti podľa článku 49 ods. 1 sú okresné súdy podľa § 109 rakúskeho zákona o súdnej príslušnosti.

Súdy a orgány uvedené v článku 66 ods. 3 v spojení s článkom 37 ods. 1:

Príslušnými orgánmi na opravu osvedčenia v súlade s článkom 66 ods. 3 v spojení s článkom 37 ods. 1 sú okresné súdy uvedené v § 109 rakúskeho zákona o súdnej príslušnosti (Jurisdiktionsnorm).

Článok 103 ods. 1 písm. c) – súdy príslušné na uznanie rozhodnutia (článok 30 ods. 3) a zamietnutie uznania (článok 40 ods. 2), ako aj súdy a orgány príslušné na zamietnutie výkonu, opravné prostriedky a na ďalšie opravné prostriedky, ako sa uvádza v článku 58 ods. 1, 61 ods. 2 a 62

Súdy podľa článku 30 ods. 3:

Príslušnými na konanie o návrhoch na začatie konania podľa článku 30 ods. 3 sú okresné súdy podľa § 76 alebo § 109 rakúskeho zákona o súdnej príslušnosti (Jurisdiktionsnorm).

Súdy podľa článku 52:

Príslušnými pre žiadosti o výkon rozhodnutia podľa článku 52 sú okresné súdy podľa § 109 rakúskeho zákona o súdnej príslušnosti (Jurisdiktionsnorm).

Súdy podľa článku 40 ods. 2 a článku 58 ods. 1:

Príslušnými na konanie o zamietnutí uznania podľa článku 40 ods. 2 sú okresné súdy podľa § 114a alebo podľa § 109 rakúskeho zákona o súdnej príslušnosti (Jurisdiktionsnorm). Príslušnými na konanie o zamietnutí výkonu podľa článku 58 ods. 1 sú okresné súdy podľa § 109 rakúskeho zákona o súdnej príslušnosti (Jurisdiktionsnorm).

Súdy a odvolanie podľa článku 61 ods. 2:

Príslušný na odporovanie alebo odvolanie (v Rakúsku: „Rekurs“) proti rozhodnutiu o návrhu na zamietnutie výkonu je vyšší krajinský súd; toto odvolanie však musí byť podané na okresnom súde.

Súdy a odvolanie podľa článku 62:

Príslušný pre akúkoľvek ďalšiu prípustnú námietku alebo odvolanie (v Rakúsku: „Revisionsrekurs“) je Najvyšší súd; toto odvolanie však musí byť podané na okresnom súde.

Článok 103 ods. 1 písm. d) – orgány príslušné na výkon, ako sa uvádza v článku 52

Orgány príslušné na presadzovanie podľa článku 52:

Príslušnými pre žiadosti o výkon rozhodnutia podľa článku 52 sú okresné súdy podľa § 109 rakúskeho zákona o súdnej príslušnosti.

Článok 103 ods. 1 písm. e) – opravné prostriedky proti rozhodnutiu o návrhu na zamietnutie výkonu, ako sa uvádza v článkoch 61 a 62

Súdy a odvolanie podľa článku 61 ods. 2:

Príslušný na odporovanie alebo odvolanie (v Rakúsku: „Rekurs“) proti rozhodnutiu o návrhu na zamietnutie výkonu je vyšší krajinský súd; toto odvolanie však musí byť podané na okresnom súde.

Súdy a odvolanie podľa článku 62:

Príslušný pre akúkoľvek ďalšiu prípustnú námietku alebo odvolanie (v Rakúsku: „Revisionsrekurs“) je Najvyšší súd; toto odvolanie však musí byť podané na okresnom súde.

Článok 103 ods. 1 písm. f) – názvy, adresy a komunikačné prostriedky ústredných orgánov určených na pomoc pri uplatňovaní nariadenia vo veciach rodičovských práv a povinností. V prípade určenia viac ako jedného ústredného orgánu sa vymedzí územná a funkčná právomoc každého ústredného orgánu, ako sa uvádza v článku 76

Názov a adresa ústredných orgánov uvedených v článku 76:

Spolkové ministerstvo spravodlivosti, Museumstraße 7, A-1070 Viedeň

Organizačná jednotka: Oddelenie I 10

e-Mail: team.z@bmj.gv.at

Tel.: +43 1 52152 2142

Fax: +43 1 52152 2829

Článok 103 ods. 1 písm. g) – prípadne kategórie blízkych príbuzných okrem rodičov, s ktorými môže byť dieťa umiestnené na území členského štátu bez predchádzajúceho súhlasu tohto členského štátu, ako sa uvádza v článku 82

Kategórie blízkych príbuzných podľa článku 82 ods. 2:

Súhlas s umiestnením podľa článku 82 ods. 1 mimo rodičov sa nevyžaduje v prípade týchto kategórií blízkych príbuzných:

  • starí rodičia,
  • súrodenci rodičov,
  • dospelí súrodenci dieťaťa.

Článok 103 ods. 1 písm. h) – úradné jazyky inštitúcií Európskej únie, iné ako vlastný jazyk členského štátu, ktoré sú prijateľné na komunikáciu s ich ústrednými orgánmi, ako sa uvádza v článku 91 ods. 3

Jazyky akceptované pri komunikácii s ústrednými orgánmi podľa článku 91 ods. 3:

Angličtina.

Článok 103 ods. 1 písm. i) – jazyky prijateľné pre preklady žiadostí a sprievodných dokumentov zaslaných podľa článkov 80, 81, 82 a políčok voľného textu osvedčení, ako sa uvádza v článku 91 ods. 2

Jazyky akceptované pri preklade podľa článku 80 ods. 3, článku 81 ods. 2, článku 82 ods. 4 a článku 91 ods. 2:

Žiadne (okrem príslušného úradného jazyka povoleného v Rakúsku).

Posledná aktualizácia: 08/07/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.