Nariadenie Brusel IIb – manželské veci a veci rodičovských práv a povinností (prepracované znenie)

Belgicko

Autor obsahu
Belgicko

Článok 103 ods. 1 písm. a) (prvá časť) — orgány verejnej moci alebo iné orgány oprávnené na vyhotovenie verejnej listiny, ako sa uvádza v článku 2 ods. 2 bode 2 písm. b) a orgány verejnej moci oprávnené na registráciu dohody, ako sa uvádza v článku 2 ods. 2 bode 3

– Článok 2 ods. 2 bod 2 písm. b): notári.

– Článok 2 ods. 2 bod 3: neuverejnené.

Článok 103 ods. 1 písm. a) (druhá časť) — správne orgány poskytujúce právnu pomoc uvedené v článku 74 ods. 2

Neuplatňuje sa.

Článok 103 ods. 1 písm. b) (prvá časť) — súdy príslušné na vydávanie osvedčenia o rozhodnutí, ako sa uvádza v článku 36 ods. 1 a súdy a orgány príslušné na vydávanie osvedčenia o verejnej listine alebo dohode, ako sa uvádza v článku 66

– Článok 36 ods. 1: súd pre rodinné záležitosti (tribunal de la famille), súd pre mládež (tribunal de la jeunesse), zmierovací sudca (juge de paix), odvolací súd (cour d’appel).

– Článok 66: notári.

Článok 103 ods. 1 písm. b) (druhá časť) — súdy príslušné na opravu osvedčení, ako sa uvádza v článku 37 ods. 1, článku 48 ods. 1 a súdy príslušné na vydávanie osvedčenia o nevykonateľnosti alebo obmedzenej vykonateľnosti, ako sa uvádza v článku 49 a súdy a orgány príslušné na opravu osvedčenia, vydaného podľa článku 66 ods. 1, ako sa uvádza v článku 67 ods. 1

– Článok 37 ods. 1: súd pre rodinné záležitosti (tribunal de la famille), súd pre mládež (tribunal de la jeunesse), zmierovací sudca (juge de paix), odvolací súd (cour d’appel).

– Článok 48 ods. 1: súd pre rodinné záležitosti (tribunal de la famille), odvolací súd (cour d’appel).

– Článok 49: súd pre rodinné záležitosti (tribunal de la famille), odvolací súd (cour d’appel).

– Článok 66 ods. 3/článok 37 ods. 1: notári.

Článok 103 ods. 1 písm. c) – súdy príslušné na uznanie rozhodnutia (článok 30 ods. 3) a zamietnutie uznania (článok 40 ods. 2), ako aj súdy a orgány príslušné na zamietnutie výkonu, opravné prostriedky a na ďalšie opravné prostriedky, ako sa uvádza v článku 58 ods. 1, 61 ods. 2 a 62

– Článok 30 ods. 3: súd pre rodinné záležitosti (tribunal de la famille).

– Článok 40 ods. 1: súd pre rodinné záležitosti (tribunal de la famille).

– Článok 58 ods. 1: súd pre rodinné záležitosti (tribunal de la famille).

– Článok 61 ods. 2: súd pre rodinné záležitosti (tribunal de la famille) a odvolací súd (cour d’appel).

– Článok 62: odvolací súd (cour d’appel) a kasačný súd (cour de cassation).

Článok 103 ods. 1 písm. d) – orgány príslušné na výkon, ako sa uvádza v článku 52

Súdni úradníci.

Článok 103 ods. 1 písm. e) – opravné prostriedky proti rozhodnutiu o návrhu na zamietnutie výkonu, ako sa uvádza v článkoch 61 a 62

Článok 61: opravný prostriedok vo forme odvolania a opravný prostriedok v prípade zmeškania.

Článok 62: opravný prostriedok vo forme odvolania a opravný prostriedok v kasačnom konaní.

Článok 103 ods. 1 písm. f) – názvy, adresy a komunikačné prostriedky ústredných orgánov určených na pomoc pri uplatňovaní nariadenia vo veciach rodičovských práv a povinností. V prípade určenia viac ako jedného ústredného orgánu sa vymedzí územná a funkčná právomoc každého ústredného orgánu, ako sa uvádza v článku 76

SPF Justice, Direction générale de la Législation et des Libertés et Droits fondamentaux (Federálne ministerstvo spravodlivosti, Generálne riaditeľstvo pre právne predpisy a základné slobody a práva)

Service de coopération internationale civile (Útvar pre medzinárodnú spoluprácu v občianskych veciach)

Point de contact fédéral „Enlèvement international d'enfants“ (Federálne kontaktné miesto „Medzinárodné únosy detí“)

Adresa: Boulevard de Waterloo 115

Mesto/obec: Bruxelles

PSČ: 1000

Telefón: +32 (0)25426700 (24 hodín denne, 7 dní v týždni)

E-mail: rapt-parental@just.fgov.be

Internetová stránka: https://justice.belgium.be/fr/themes_et_dossiers/enfants_et_jeunes/enlevement_international_denfants/contact

Prijateľné jazyky: francúzsky (fr), holandský (nl), nemecký (de), anglický (en) jazyk.

Článok 103 ods. 1 písm. g) – prípadne kategórie blízkych príbuzných okrem rodičov, s ktorými môže byť dieťa umiestnené na území členského štátu bez predchádzajúceho súhlasu tohto členského štátu, ako sa uvádza v článku 82

Neuplatňuje sa.

Článok 103 ods. 1 písm. h) – úradné jazyky inštitúcií Európskej únie, iné ako vlastný jazyk členského štátu, ktoré sú prijateľné na komunikáciu s ich ústrednými orgánmi, ako sa uvádza v článku 91 ods. 3

Okrem troch národných jazykov (holandský, francúzsky a nemecký jazyk) aj anglický jazyk.

Článok 103 ods. 1 písm. i) – jazyky prijateľné pre preklady žiadostí a sprievodných dokumentov zaslaných podľa článkov 80, 81, 82 a políčok voľného textu osvedčení, ako sa uvádza v článku 91 ods. 2

– Článok 80 ods. 3: úradný jazyk miesta podania žiadosti (FR – NL – DE). Pred podaním žiadosti sa odporúča kontaktovať belgický ústredný orgán a zistiť, do ktorého jazyka má byť žiadosť preložená.

– Článok 81 ods. 2 a článok 82 ods. 2: úradný jazyk miesta, kde sa má žiadosť vybaviť (FR – NL – DE). Pred podaním žiadosti sa odporúča kontaktovať belgický ústredný orgán a zistiť, do ktorého jazyka má byť žiadosť preložená.

– Článok 91 ods. 2: Prijateľné sú iba úradné jazyky. Pred podaním žiadosti sa odporúča kontaktovať belgický ústredný orgán a zistiť, do ktorého jazyka má byť žiadosť preložená.

Posledná aktualizácia: 02/11/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.