Nariadenie Brusel IIb – manželské veci a veci rodičovských práv a povinností (prepracované znenie)

Bulharsko

Autor obsahu
Bulharsko

Článok 103 ods. 1 písm. a) (prvá časť) — orgány verejnej moci alebo iné orgány oprávnené na vyhotovenie verejnej listiny, ako sa uvádza v článku 2 ods. 2 bode 2 písm. b) a orgány verejnej moci oprávnené na registráciu dohody, ako sa uvádza v článku 2 ods. 2 bode 3

– Článok 2 ods. 2 bod 2 písm. b) – v bulharskom práve neexistujú verejné listiny v zmysle nariadenia v oblasti manželských vecí a vecí rodičovských práv a povinností, a preto nemáme právomoc vydávať vyhlásenia.

– Článok 2 ods. 2 bod 3 – podľa bulharského práva neexistujú žiadne dohody týkajúce sa manželských vecí a vecí rodičovských práv a povinností, a preto nemáme právomoc vydávať vyhlásenia.

Článok 103 ods. 1 písm. a) (druhá časť) — správne orgány poskytujúce právnu pomoc uvedené v článku 74 ods. 2

– Článok 74 ods. 2 – v bulharskom práve neexistujú správne orgány v zmysle nariadenia v oblasti manželských vecí a vecí rodičovských práv a povinností, a preto nemáme právomoc vydávať vyhlásenia.

Článok 103 ods. 1 písm. b) (prvá časť) — súdy príslušné na vydávanie osvedčenia o rozhodnutí, ako sa uvádza v článku 36 ods. 1 a súdy a orgány príslušné na vydávanie osvedčenia o verejnej listine alebo dohode, ako sa uvádza v článku 66

– Článok 36 ods. 1 – vydávanie osvedčení týkajúcich sa rozhodnutí súdov:

  • príloha II – osvedčenie k rozhodnutiam v manželských veciach vydáva okresný súd (rayonen sad),
  • príloha III – osvedčeniek rozhodnutiam vo veciach rodičovských práv a povinností vydáva okresný súd,
  • príloha IV – osvedčenie o návrate dieťaťa po vykonaní postupu podľa Haagskeho dohovoru z roku 1980 vydáva Mestský súd Sofia (Sofiyski gradski sad).

– Článok 66 – v Bulharsku neexistujú žiadne úradné dokumenty ani dohody v zmysle článku 2 ods. 2 bodu 3 týkajúce sa manželských vecí a vecí rodičovských práv a povinností.

Článok 103 ods. 1 písm. b) (druhá časť) — súdy príslušné na opravu osvedčení, ako sa uvádza v článku 37 ods. 1, článku 48 ods. 1 a súdy príslušné na vydávanie osvedčenia o nevykonateľnosti alebo obmedzenej vykonateľnosti, ako sa uvádza v článku 49 a súdy a orgány príslušné na opravu osvedčenia, vydaného podľa článku 66 ods. 1, ako sa uvádza v článku 67 ods. 1

– Článok 37 – oprava osvedčenia o rozhodnutí súdu – príslušným súdom je súd, ktorý vydal osvedčenie:

  • príloha II – osvedčenie k rozhodnutiam v manželských veciach opravuje okresný súd,
  • príloha III – osvedčenie k rozhodnutiam vo veciach rodičovských práv a povinností opravuje okresný súd,
  • príloha IV – osvedčenie o návrate dieťaťa po vykonaní postupu podľa Haagskeho dohovoru z roku 1980 opravuje Mestský súd Sofia.

– Článok 48 ods. 1 – oprava a zrušenie vydaného osvedčenia o privilegovaných rozhodnutiach:

Príslušným súdom na opravu a zrušenie osvedčenia je okresný súd.

– Článok 49 – osvedčenie o nevykonateľnosti alebo o obmedzenej vykonateľnosti – príslušným súdom je okresný súd.

– Článok 66 ods. 1 v spojení s článkom 67 ods. 1 – neuplatňuje sa.

Článok 103 ods. 1 písm. c) – súdy príslušné na uznanie rozhodnutia (článok 30 ods. 3) a zamietnutie uznania (článok 40 ods. 2), ako aj súdy a orgány príslušné na zamietnutie výkonu, opravné prostriedky a na ďalšie opravné prostriedky, ako sa uvádza v článku 58 ods. 1, 61 ods. 2 a 62

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku bulharčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: angličtinafrancúzština.

– Článok 30 ods. 3 – príslušným súdom je oblastný súd (okrazhen sad).

– Článok 52 – príslušným orgánom je súdny exekútor (sadeben izpalnitel).

– Článok 40 ods. 1 – príslušným súdom je oblastný súd.

– Článok 58 ods. 1 – príslušným súdom je oblastný súd.

– Článok 61 ods. 2 – príslušným súdom je odvolací súd (apelativen sad) regiónu toho súdu, ktorý rozhodol o odmietnutí výkonu.

– Článok 62 – príslušným súdom je Najvyšší kasačný súd (Varhoven kasatsionen sad).

Článok 103 ods. 1 písm. d) – orgány príslušné na výkon, ako sa uvádza v článku 52

– Článok 52 – príslušným orgánom je súdny exekútor.

Článok 103 ods. 1 písm. e) – opravné prostriedky proti rozhodnutiu o návrhu na zamietnutie výkonu, ako sa uvádza v článkoch 61 a 62

– Článok 61 – sprostredkovacie odvolacie konanie uvedené v Občianskom súdnom poriadku (kapitola 20).

– Článok 62 – kasačné odvolacie konanie uvedené v Občianskom súdnom poriadku (kapitola 22).

Článok 103 ods. 1 písm. f) – názvy, adresy a komunikačné prostriedky ústredných orgánov určených na pomoc pri uplatňovaní nariadenia vo veciach rodičovských práv a povinností. V prípade určenia viac ako jedného ústredného orgánu sa vymedzí územná a funkčná právomoc každého ústredného orgánu, ako sa uvádza v článku 76

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku bulharčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: angličtinafrancúzština.

Ministerstvo spravodlivosti

V prípade vecí rodičovských práv a povinností – Riaditeľstvo pre medzinárodnú ochranu detí a medzinárodné adopcie, ul. Slavyanska No 1, Sofia; kontaktné údaje – prostredníctvom úradných ciest a e-mailom, tel. +359 29237396, +359 29237332, mpzdmo@justice.government.bg.

– V prípade manželských vecí – Riaditeľstvo pre medzinárodnú právnu spoluprácu a európske záležitosti, ul. Slavyanska No 1, Sofia; kontaktné údaje – prostredníctvom úradných ciest a e-mailom, tel. +359 29237415, civil@justice.government.bg.

Článok 103 ods. 1 písm. g) – prípadne kategórie blízkych príbuzných okrem rodičov, s ktorými môže byť dieťa umiestnené na území členského štátu bez predchádzajúceho súhlasu tohto členského štátu, ako sa uvádza v článku 82

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku bulharčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: angličtinafrancúzština.

Bulharsko vyžaduje súhlas vo všetkých prípadoch umiestnenia detí v krajine.

Článok 103 ods. 1 písm. h) – úradné jazyky inštitúcií Európskej únie, iné ako vlastný jazyk členského štátu, ktoré sú prijateľné na komunikáciu s ich ústrednými orgánmi, ako sa uvádza v článku 91 ods. 3

Angličtina a francúzština.

Článok 103 ods. 1 písm. i) – jazyky prijateľné pre preklady žiadostí a sprievodných dokumentov zaslaných podľa článkov 80, 81, 82 a políčok voľného textu osvedčení, ako sa uvádza v článku 91 ods. 2

– Článok 80 ods. 3 – dokumenty je potrebné preložiť iba do bulharčiny.

– Článok 81 ods. 2 – dokumenty je potrebné preložiť iba do bulharčiny.

– Článok 82 ods. 4 – dokumenty je potrebné preložiť iba do bulharčiny.

– Článok 91 ods. 2 – dokumenty je potrebné preložiť iba do bulharčiny.

Posledná aktualizácia: 10/05/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.