Nariadenie Brusel IIb – manželské veci a veci rodičovských práv a povinností (prepracované znenie)

Chorvátsko

Autor obsahu
Chorvátsko

VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Chorvátsko

Rodinné právo – Nariadenie Brusel IIb – manželské veci a veci rodičovských práv a povinností (prepracované znenie)


*povinný údaj

Článok 103 ods. 1 písm. a) (prvá časť) — orgány verejnej moci alebo iné orgány oprávnené na vyhotovenie verejnej listiny, ako sa uvádza v článku 2 ods. 2 bode 2 písm. b) a orgány verejnej moci oprávnené na registráciu dohody, ako sa uvádza v článku 2 ods. 2 bode 3

Článok 103 písm. a) – prvá časť:

V chorvátskom právnom poriadku sa vydávanie uvedených verejných listín ani dohôd neuznáva.

Článok 103 ods. 1 písm. a) (druhá časť) — správne orgány poskytujúce právnu pomoc uvedené v článku 74 ods. 2

Článok 103 písm. a) – druhá časť:

Na poskytovanie právnej pomoci podľa článku 74 ods. 2 nariadenia sú príslušné správne orgány v župách a v meste Záhreb.

Článok 103 ods. 1 písm. b) (prvá časť) — súdy príslušné na vydávanie osvedčenia o rozhodnutí, ako sa uvádza v článku 36 ods. 1 a súdy a orgány príslušné na vydávanie osvedčenia o verejnej listine alebo dohode, ako sa uvádza v článku 66

Článok 36 ods. 1

Súdmi príslušnými na vydávanie osvedčení podľa článku 36 ods. 1 sú obecné súdy (općinski sudovi), ktoré vydali rozhodnutie, ktorého sa osvedčenie týka.

Článok 66

V chorvátskom právnom poriadku sa vydávanie uvedených verejných listín ani dohôd neuznáva.

Článok 103 ods. 1 písm. b) (druhá časť) — súdy príslušné na opravu osvedčení, ako sa uvádza v článku 37 ods. 1, článku 48 ods. 1 a súdy príslušné na vydávanie osvedčenia o nevykonateľnosti alebo obmedzenej vykonateľnosti, ako sa uvádza v článku 49 a súdy a orgány príslušné na opravu osvedčenia, vydaného podľa článku 66 ods. 1, ako sa uvádza v článku 67 ods. 1

Súdmi príslušnými na opravu osvedčení podľa článku 37 ods. 1 a článku 48 ods. 1 a súdmi a orgánmi príslušnými na vydávanie osvedčení o nevykonateľnosti alebo obmedzenej vykonateľnosti podľa článku 49 sú obecné súdy, ktoré vydali rozhodnutie, ktorého sa osvedčenie týka.

Pokiaľ ide o oznámenia, ktoré sa týkajú orgánov príslušných na opravu verejných listín alebo dohôd podľa článku 67 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2019/1111, v Chorvátsku sa tento prípad neuplatňuje, keďže verejné listiny a dohody v Chorvátsku neexistujú alebo sa v chorvátskom právnom poriadku ich vydávanie neuznáva [pozri oznámenie v súvislosti s článkom 2 ods. 2 bodom 2 písm. b) a ods. 2 bodom 3].

Neexistujú teda žiadne orgány príslušné na opravu verejných listín alebo dohôd podľa článku 67 ods. 1 nariadenia.

Článok 103 ods. 1 písm. c) – súdy príslušné na uznanie rozhodnutia (článok 30 ods. 3) a zamietnutie uznania (článok 40 ods. 2), ako aj súdy a orgány príslušné na zamietnutie výkonu, opravné prostriedky a na ďalšie opravné prostriedky, ako sa uvádza v článku 58 ods. 1, 61 ods. 2 a 62

Článok 30 ods. 3

Vecnú príslušnosť na uznávanie rozhodnutí zahraničných súdov majú v Chorvátsku obecné súdy [článok 18 zákona o súdoch, Narodne Novine (NN, Úradný vestník Chorvátskej republiky) č. 28/13, 33/15, 82/15 a 67/18].

Článok 40 ods. 2

Súdom miestne príslušným na uznávanie a výkon rozhodnutí zahraničných súdov je súd, v ktorého územnom obvode má domicil účastník konania, voči ktorému sa žiada o uznanie a výkon, alebo súd, v ktorého územnom obvode sa musí uskutočniť výkon. Ak účastník konania, voči ktorému sa žiada o uznanie a výkon, nemá domicil v Chorvátsku a výkon sa nemusí uskutočniť v Chorvátsku, návrh možno podať na niektorý z vecne príslušných súdov v Chorvátsku.

Účastníci konania môžu podať opravný prostriedok proti rozhodnutiu o uznaní a výkone rozhodnutia zahraničného súdu v lehote 15 dní od dátumu doručenia rozhodnutia.

Ak neexistuje právoplatné rozhodnutie o uznaní rozhodnutia zahraničného súdu, o uznaní tohto rozhodnutia môže v konaní rozhodnúť ktorýkoľvek súd ako o predbežnej otázke, no s účinkami iba v danom konaní.

Článok 58 ods. 1

Vecnú príslušnosť na zamietnutie výkonu rozhodnutí zahraničných súdov majú v Chorvátsku obecné súdy (článok 18 zákona o súdoch, NN č. 28/13, 33/15, 82/15 a 67/18).

Článok 61 ods. 2

O opravných prostriedkoch proti všetkým rozhodnutiam obecných súdov v občianskych veciach rozhodujú župné súdy (županijski sudovi).

Článok 62

Proti rozhodnutiu župného súdu možno podať opravný prostriedok v podobe mimoriadneho preskúmania s povolením najvyššieho súdu (Vrhovni sud), ak sa podá v prípade mimoriadne dôležitej hmotnoprávnej alebo procesnoprávnej otázky.

Článok 103 ods. 1 písm. d) – orgány príslušné na výkon, ako sa uvádza v článku 52

Vecnú príslušnosť na výkon rozhodnutí zahraničných súdov majú v Chorvátsku obecné súdy (článok 18 zákona o súdoch, NN č. 28/13, 33/15, 82/15 a 67/18).

Článok 103 ods. 1 písm. e) – opravné prostriedky proti rozhodnutiu o návrhu na zamietnutie výkonu, ako sa uvádza v článkoch 61 a 62

Konanie o opravnom prostriedku proti rozhodnutiu o návrhu na zamietnutie výkonu predstavuje opravný prostriedok podaný na župný súd (v tejto veci sú príslušné župné súdy v Pule, Splite a Záhrebe).

Mimoriadny opravný prostriedok je možný v podobe mimoriadneho preskúmania.

Článok 103 ods. 1 písm. f) – názvy, adresy a komunikačné prostriedky ústredných orgánov určených na pomoc pri uplatňovaní nariadenia vo veciach rodičovských práv a povinností. V prípade určenia viac ako jedného ústredného orgánu sa vymedzí územná a funkčná právomoc každého ústredného orgánu, ako sa uvádza v článku 76

Ústredným orgánom určeným na poskytovanie pomoci pri uplatňovaní nariadenia je ministerstvo práce, dôchodkového systému, rodiny a sociálnej politiky.

Adresa a kontaktné údaje ústredného orgánu sú:

Ulica grada Vukovara 78

10000 Záhreb, Chorvátsko

E-mail: pisarnica@mrosp.hr

Telefón: +385 15557015, +385 15557363

Článok 103 ods. 1 písm. g) – prípadne kategórie blízkych príbuzných okrem rodičov, s ktorými môže byť dieťa umiestnené na území členského štátu bez predchádzajúceho súhlasu tohto členského štátu, ako sa uvádza v článku 82

V súlade s článkom 82 sa na umiestnenie dieťaťa do starostlivosti rodičov alebo blízkych príbuzných nevyžaduje súhlas Chorvátska. Na účely článku 82 ods. 2 nariadenia Rady (EÚ) 2019/1111 sa za blízkych príbuzných považujú starí rodičia, strýkovia, tety, bratia/nevlastní bratia, sestry/nevlastné sestry a deti súrodencov/nevlastných súrodencov.

Článok 103 ods. 1 písm. h) – úradné jazyky inštitúcií Európskej únie, iné ako vlastný jazyk členského štátu, ktoré sú prijateľné na komunikáciu s ich ústrednými orgánmi, ako sa uvádza v článku 91 ods. 3

Ministerstvo práce, dôchodkového systému, rodiny a sociálnej politiky, ktoré je chorvátskym ústredným orgánom, prijíma oznámenia na účely komunikácie s ústrednými orgánmi iných členských štátov v chorvátčine a angličtine.

Článok 103 ods. 1 písm. i) – jazyky prijateľné pre preklady žiadostí a sprievodných dokumentov zaslaných podľa článkov 80, 81, 82 a políčok voľného textu osvedčení, ako sa uvádza v článku 91 ods. 2

K žiadosti a prípadným ďalším písomnostiam musí byť pripojený preklad do chorvátčiny, ktorá je úradným jazykom dožiadaného členského štátu.

Posledná aktualizácia: 24/07/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.