Nariadenie Brusel IIb – manželské veci a veci rodičovských práv a povinností (prepracované znenie)

Cyprus

Autor obsahu
Cyprus

Článok 103 ods. 1 písm. a) (prvá časť) — orgány verejnej moci alebo iné orgány oprávnené na vyhotovenie verejnej listiny, ako sa uvádza v článku 2 ods. 2 bode 2 písm. b) a orgány verejnej moci oprávnené na registráciu dohody, ako sa uvádza v článku 2 ods. 2 bode 3

Neuplatňuje sa.

Článok 103 ods. 1 písm. a) (druhá časť) — správne orgány poskytujúce právnu pomoc uvedené v článku 74 ods. 2

Neuplatňuje sa.

Článok 103 ods. 1 písm. b) (prvá časť) — súdy príslušné na vydávanie osvedčenia o rozhodnutí, ako sa uvádza v článku 36 ods. 1 a súdy a orgány príslušné na vydávanie osvedčenia o verejnej listine alebo dohode, ako sa uvádza v článku 66

Rodinné súdy (len v prípade rozhodnutí podľa článku 36 ods. 1).

Článok 103 ods. 1 písm. b) (druhá časť) — súdy príslušné na opravu osvedčení, ako sa uvádza v článku 37 ods. 1, článku 48 ods. 1 a súdy príslušné na vydávanie osvedčenia o nevykonateľnosti alebo obmedzenej vykonateľnosti, ako sa uvádza v článku 49 a súdy a orgány príslušné na opravu osvedčenia, vydaného podľa článku 66 ods. 1, ako sa uvádza v článku 67 ods. 1

Článok 37 ods. 1, článok 48 ods. 1, článok 49; článok 66 ods. 1, ako sa uvádza v článku 67 ods. 1

Vo všetkých prípadoch sú príslušnými súdmi tieto rodinné súdy jednotlivých okresov:

  • Rodinný súd v Nikózii

Tel.: +357 22865601

Fax: +357 22302068

  • Rodinný súd v Limassole

Tel.: +357 25806185

Fax: +357 25305054

  • Rodinný súd v Larnace/Famaguste

Tel.: +357 24802754

Fax: +357 24802800

  • Rodinný súd v Paphose

Tel.: +357 26802626

Fax: +357 26306395

E-mail:  chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Článok 103 ods. 1 písm. c) – súdy príslušné na uznanie rozhodnutia (článok 30 ods. 3) a zamietnutie uznania (článok 40 ods. 2), ako aj súdy a orgány príslušné na zamietnutie výkonu, opravné prostriedky a na ďalšie opravné prostriedky, ako sa uvádza v článku 58 ods. 1, 61 ods. 2 a 62

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku gréčtina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: nemčinaangličtinafrancúzština.

Rodinné súdy na uznanie rozhodnutia (článok 30 ods. 3), odmietnutie uznania (článok 40 ods. 2) a odmietnutie výkonu.

Rodinný odvolací súd pre námietky alebo odvolania, ako sa uvádza v článku 58 ods. 1 a článku 61 ods. 2.

Na Cypre sa žiadnym ustanovením neumožňuje ďalšia námietka alebo ďalšie odvolanie podľa článku 62 (neexistuje mechanizmus na podanie odvolania na súd tretieho stupňa).

Článok 103 ods. 1 písm. d) – orgány príslušné na výkon, ako sa uvádza v článku 52

Rodinné súdy.

Článok 103 ods. 1 písm. e) – opravné prostriedky proti rozhodnutiu o návrhu na zamietnutie výkonu, ako sa uvádza v článkoch 61 a 62

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku gréčtina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: nemčinaangličtinafrancúzština.

Postupom nápravy uplatniteľným voči rozhodnutiu o návrhu na odmietnutie výkonu, ako sa uvádza v článkoch 61 a 62, je odvolanie na rodinný odvolací súd.

Článok 103 ods. 1 písm. f) – názvy, adresy a komunikačné prostriedky ústredných orgánov určených na pomoc pri uplatňovaní nariadenia vo veciach rodičovských práv a povinností. V prípade určenia viac ako jedného ústredného orgánu sa vymedzí územná a funkčná právomoc každého ústredného orgánu, ako sa uvádza v článku 76

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku gréčtina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: nemčinaangličtinafrancúzština.

Ministerstvo spravodlivosti a verejného poriadku

Útvar pre medzinárodnú právnu spoluprácu

Leoforos Athalassas 125

1461, Nikózia

CYPRUS

Tel.: +357 22805951/950

Fax: +357 22518356

E-mail: registry@mjpo.gov.cy

Kontaktné miesta:

  • Yioulika Hadjiprodromou

referentka pre právne veci

Tel.: +357 22805943

Fax: +357 22518328

E-mail: yhadjiprodromou@mjpo.gov.cy

  • Troodia Dionysiou

administratívna referentka

Tel.: +357 22805932

Fax: +357 22518328

E-mail: tdionysiou@mjpo.gov.cy

  • Constantina Sophocleous

administratívna referentka

Tel.: +357 22805973

Fax: +357 22518328

E-mail: csophocleous@mjpo.gov.cy

Článok 103 ods. 1 písm. g) – prípadne kategórie blízkych príbuzných okrem rodičov, s ktorými môže byť dieťa umiestnené na území členského štátu bez predchádzajúceho súhlasu tohto členského štátu, ako sa uvádza v článku 82

V prípade, že je dieťa odobraté rodine, služby sociálneho zabezpečenia preskúmajú príslušníkov širšej rodiny (napr. starých rodičov, strýkov/tety), aby určili, či je možné u nich dieťa umiestniť. Ak nebude vhodný nikto zo širšej rodiny, zohľadní sa aj širšie sociálne okolie. Ak sa nenájde vhodná osoba v širšej rodine ani sociálnom okolí, služby sociálneho zabezpečenia umiestnia dieťa do schválenej náhradnej rodiny alebo do ústavnej starostlivosti.

Ak existujú blízki príbuzní (napr. starí rodičia), postupy získania súhlasu a umiestnenia detí sú zjednodušené.

Článok 103 ods. 1 písm. h) – úradné jazyky inštitúcií Európskej únie, iné ako vlastný jazyk členského štátu, ktoré sú prijateľné na komunikáciu s ich ústrednými orgánmi, ako sa uvádza v článku 91 ods. 3

Angličtina a gréčtina.

Článok 103 ods. 1 písm. i) – jazyky prijateľné pre preklady žiadostí a sprievodných dokumentov zaslaných podľa článkov 80, 81, 82 a políčok voľného textu osvedčení, ako sa uvádza v článku 91 ods. 2

Gréčtina a angličtina.

Posledná aktualizácia: 05/04/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.