Nariadenie Brusel IIb – manželské veci a veci rodičovských práv a povinností (prepracované znenie)

Česko

Autor obsahu
Česko

VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Česko

Rodinné právo – Nariadenie Brusel IIb – manželské veci a veci rodičovských práv a povinností (prepracované znenie)


*povinný údaj

Článok 103 ods. 1 písm. a) (prvá časť) — orgány verejnej moci alebo iné orgány oprávnené na vyhotovenie verejnej listiny, ako sa uvádza v článku 2 ods. 2 bode 2 písm. b) a orgány verejnej moci oprávnené na registráciu dohody, ako sa uvádza v článku 2 ods. 2 bode 3

Neuplatňuje sa.

Článok 103 ods. 1 písm. a) (druhá časť) — správne orgány poskytujúce právnu pomoc uvedené v článku 74 ods. 2

Česká advokátska komora (Česká advokátní komora)

pobočka v Brne

Nám. Svobody 84/15

602 00 Brno

Telefón: +420 513030111
E-mail: brno@cak.cz

Webová adresa: https://www.cak.cz/en/

Článok 103 ods. 1 písm. b) (prvá časť) — súdy príslušné na vydávanie osvedčenia o rozhodnutí, ako sa uvádza v článku 36 ods. 1 a súdy a orgány príslušné na vydávanie osvedčenia o verejnej listine alebo dohode, ako sa uvádza v článku 66

 • Článok 36 ods. 1

Súdy príslušné na vydanie osvedčenia o rozhodnutí

a) okresný súd (okresní soud);

b) okresný súd (okresní soud);

c) Mestský súd v Brne (Městský soud v Brně).

 • Článok 66

Súdy a orgány príslušné na vydanie osvedčenia o verejnej listine alebo dohode

Neuplatňuje sa.

Článok 103 ods. 1 písm. b) (druhá časť) — súdy príslušné na opravu osvedčení, ako sa uvádza v článku 37 ods. 1, článku 48 ods. 1 a súdy príslušné na vydávanie osvedčenia o nevykonateľnosti alebo obmedzenej vykonateľnosti, ako sa uvádza v článku 49 a súdy a orgány príslušné na opravu osvedčenia, vydaného podľa článku 66 ods. 1, ako sa uvádza v článku 67 ods. 1

 • Článok 37 ods. 1 a článok 48 ods. 1

Súdy príslušné na opravu osvedčenia

Článok 37 ods. 1

a) okresný súd (okresní soud);

b) okresný súd (okresní soud);

c) Mestský súd v Brne (Městský soud v Brně).

Článok 48 ods. 1 – privilegované rozhodnutia

a) okresný súd (okresní soud) – článok 42 ods. 1 písm. a);

b) okresný súd (okresní soud) – článok 42 ods. 1 písm. b) – článok 29 ods. 6.

 • Článok 49

Súdy príslušné na vydanie osvedčenia o nevykonateľnosti alebo o obmedzenej vykonateľnosti

a) okresný súd (okresní soud) – článok 42 ods. 1 písm. a);

b) okresný súd (okresní soud) – článok 42 ods. 1 písm. b).

Článok 103 ods. 1 písm. c) – súdy príslušné na uznanie rozhodnutia (článok 30 ods. 3) a zamietnutie uznania (článok 40 ods. 2), ako aj súdy a orgány príslušné na zamietnutie výkonu, opravné prostriedky a na ďalšie opravné prostriedky, ako sa uvádza v článku 58 ods. 1, 61 ods. 2 a 62

 • Článok 30 ods. 3

Súdy príslušné na uznanie rozhodnutia

okresný súd (okresní soud)

 • Článok 40 ods. 2

Súdy príslušné na zamietnutie uznania rozhodnutia

okresný súd (okresní soud)

 • Článok 58 ods. 1

Súdy príslušné na zamietnutie výkonu rozhodnutia

okresný súd (okresní soud)

 • Článok 61 ods. 2

Súdy, na ktoré sa má podať opravný prostriedok proti rozhodnutiu o zamietnutí výkonu

okresný súd (okresní soud)

 • Článok 62

Súdy, na ktoré sa má podať opravný prostriedok proti rozhodnutiu podľa článku 61 ods. 2

okresný súd (okresní soud)

Článok 103 ods. 1 písm. d) – orgány príslušné na výkon, ako sa uvádza v článku 52

Okresné súdy a/alebo súdni exekútori.

Článok 103 ods. 1 písm. e) – opravné prostriedky proti rozhodnutiu o návrhu na zamietnutie výkonu, ako sa uvádza v článkoch 61 a 62

 • Článok 61

Opravné prostriedky proti rozhodnutiam o zamietnutí výkonu podľa článkov 61 a 62

odvolanie podľa § 201 a nasl. zákona č. 99/1963 Zb. (Občiansky súdny poriadok) v znení neskorších predpisov

 • Článok 62

Ďalšie opravné prostriedky proti rozhodnutiam o zamietnutí výkonu podľa článkov 61 a 62

žaloba o neplatnosť podľa § 229 a nasl. zákona č. 99/1963 Zb. (Občiansky súdny poriadok) v znení neskorších predpisov

dovolanie podľa § 236 a nasl. zákona č. 99/1963 Zb. (Občiansky súdny poriadok) v znení neskorších predpisov

Článok 103 ods. 1 písm. f) – názvy, adresy a komunikačné prostriedky ústredných orgánov určených na pomoc pri uplatňovaní nariadenia vo veciach rodičovských práv a povinností. V prípade určenia viac ako jedného ústredného orgánu sa vymedzí územná a funkčná právomoc každého ústredného orgánu, ako sa uvádza v článku 76

Úrad pre medzinárodnoprávnu ochranu detí (Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí)

Šilingrovo náměstí 3

602 00 Brno

Česká republika

Telefón: +420 542215522

Číslo faxu: +420 542212836

E-mail: podatelna@umpod.cz

Webová adresa: http://www.umpod.cz/

Kontaktné osoby:

Zdeněk Kapitán, riaditeľ

Markéta Kačerová Nováková, zástupkyňa riaditeľa

Článok 103 ods. 1 písm. g) – prípadne kategórie blízkych príbuzných okrem rodičov, s ktorými môže byť dieťa umiestnené na území členského štátu bez predchádzajúceho súhlasu tohto členského štátu, ako sa uvádza v článku 82

Neuvádza sa.

Článok 103 ods. 1 písm. h) – úradné jazyky inštitúcií Európskej únie, iné ako vlastný jazyk členského štátu, ktoré sú prijateľné na komunikáciu s ich ústrednými orgánmi, ako sa uvádza v článku 91 ods. 3

čeština, slovenčina, angličtina

Článok 103 ods. 1 písm. i) – jazyky prijateľné pre preklady žiadostí a sprievodných dokumentov zaslaných podľa článkov 80, 81, 82 a políčok voľného textu osvedčení, ako sa uvádza v článku 91 ods. 2

 • Články 80, 81, 82

čeština, slovenčina

 • Článok 91 ods. 2

čeština, slovenčina

Posledná aktualizácia: 03/06/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.