Nariadenie Brusel IIb – manželské veci a veci rodičovských práv a povinností (prepracované znenie)

Estónsko

Autor obsahu
Estónsko

VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Estónsko

Rodinné právo – Nariadenie Brusel IIb – manželské veci a veci rodičovských práv a povinností (prepracované znenie)


*povinný údaj

Článok 103 ods. 1 písm. a) (prvá časť) — orgány verejnej moci alebo iné orgány oprávnené na vyhotovenie verejnej listiny, ako sa uvádza v článku 2 ods. 2 bode 2 písm. b) a orgány verejnej moci oprávnené na registráciu dohody, ako sa uvádza v článku 2 ods. 2 bode 3

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku estónčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

Vyhotovenie verejnej listiny uvedenej v článku 2 ods. 2 bode 2 písm. b) je úlohou notára. Zoznam notárov možno nájsť na webovom sídle notárskej komory (Notarite Koda).

Registrácia dohody uvedenej v článku 2 ods. 2 bode 3 je úlohou matričného úradu miestneho orgánu v hlavnom meste kraja (maakonnakeskus). Zoznam týchto úradov možno nájsť tu.

Článok 103 ods. 1 písm. a) (druhá časť) — správne orgány poskytujúce právnu pomoc uvedené v článku 74 ods. 2

V súčasnosti takýto správny orgán v Estónsku neexistuje. Služby notárov a matričných úradov v Estónsku nie sú bezplatné.

Článok 103 ods. 1 písm. b) (prvá časť) — súdy príslušné na vydávanie osvedčenia o rozhodnutí, ako sa uvádza v článku 36 ods. 1 a súdy a orgány príslušné na vydávanie osvedčenia o verejnej listine alebo dohode, ako sa uvádza v článku 66

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku estónčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

Vydávanie osvedčení o rozhodnutí, ako sa uvádza v článku 36 ods. 1, je v Estónsku úlohou krajského súdu.

Osvedčenia o verejnej listine vyhotovenej notárom alebo osvedčenia o verejnej listine vyhotovenej matričným úradom, ako sa uvádza v článku 66, môže vydať notár alebo matričný úrad miestneho orgánu v hlavnom meste kraja. Zoznam notárov možno nájsť tu a zoznam matričných úradov možno nájsť tu.

Článok 103 ods. 1 písm. b) (druhá časť) — súdy príslušné na opravu osvedčení, ako sa uvádza v článku 37 ods. 1, článku 48 ods. 1 a súdy príslušné na vydávanie osvedčenia o nevykonateľnosti alebo obmedzenej vykonateľnosti, ako sa uvádza v článku 49 a súdy a orgány príslušné na opravu osvedčenia, vydaného podľa článku 66 ods. 1, ako sa uvádza v článku 67 ods. 1

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku estónčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

Oprava osvedčenia, ako sa uvádza v článku 37 ods. 1 a článku 48 ods. 1, a vydanie osvedčenia uvedeného v článku 49 je v Estónsku úlohou krajského súdu.

Oprava osvedčenia o verejnej listine vyhotovenej notárom, ako sa uvádza v článku 67 ods. 1, je úlohou notára. Zoznam notárov možno nájsť tu.

Oprava osvedčenia o verejnej listine vyhotovenej matričným úradom, ako sa uvádza v článku 67 ods. 1, je úlohou miestneho orgánu v hlavnom meste kraja. Zoznam týchto úradov možno nájsť tu.

Článok 103 ods. 1 písm. c) – súdy príslušné na uznanie rozhodnutia (článok 30 ods. 3) a zamietnutie uznania (článok 40 ods. 2), ako aj súdy a orgány príslušné na zamietnutie výkonu, opravné prostriedky a na ďalšie opravné prostriedky, ako sa uvádza v článku 58 ods. 1, 61 ods. 2 a 62

Návrhy stanovené v článku 30 ods. 3, článku 40 ods. 2 a článku 58 ods. 1 sa podávajú krajskému súdu. Návrh stanovený v článku 61 ods. 2 sa podáva na oblastný súd a návrh stanovený v článku 62 sa podáva na najvyšší súd.

Článok 103 ods. 1 písm. d) – orgány príslušné na výkon, ako sa uvádza v článku 52

V Estónsku sú na výkon rozhodnutí príslušní exekútori. Oprávnená osoba si vyberie exekútora z oblasti, v ktorej dlžník žije. Exekútori pôsobia v štyroch obvodoch krajských súdov: Harjumaa, Pärnumaa, Tartumaa a Virumaa.

Zoznam exekútorov možno nájsť na webovom sídle Komory exekútorov a správcov konkurznej podstaty (Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda).

Článok 103 ods. 1 písm. e) – opravné prostriedky proti rozhodnutiu o návrhu na zamietnutie výkonu, ako sa uvádza v článkoch 61 a 62

Opravný prostriedok uvedený v článku 61 sa v Estónsku podáva na oblastný súd a opravný prostriedok uvedený v článku 62 sa podáva na najvyšší súd.

Článok 103 ods. 1 písm. f) – názvy, adresy a komunikačné prostriedky ústredných orgánov určených na pomoc pri uplatňovaní nariadenia vo veciach rodičovských práv a povinností. V prípade určenia viac ako jedného ústredného orgánu sa vymedzí územná a funkčná právomoc každého ústredného orgánu, ako sa uvádza v článku 76

Pokiaľ ide o článok 77 ods. 1, článok 79 písm.ˆ c), d) a e) a článok 81, estónskym ústredným orgánom je:

Ministerstvo spravodlivosti (Justiitsministeerium)

Útvar pre medzinárodnú justičnú spoluprácu

Suur-Ameerika 1, 10122 Tallinn

E-mail: central.authority@just.ee,

Tel.: +372 6208183, +372 6208186, +372 6208190

Pokiaľ ide o článok 79 písm. a), b), f) a g) a články 80 a 82, estónskym ústredným orgánom je:

Rada pre sociálne poistenie (Sotsiaalkindlustusamet)

Paldiski mnt 80, 15092 Tallinn

E-mail: childprotection@sotsiaalkindlustusamet.ee

Tel.: +372 6121360, +372 5318850, +372 53451792

Článok 103 ods. 1 písm. g) – prípadne kategórie blízkych príbuzných okrem rodičov, s ktorými môže byť dieťa umiestnené na území členského štátu bez predchádzajúceho súhlasu tohto členského štátu, ako sa uvádza v článku 82

V Estónsku možno bez predchádzajúceho súhlasu deti umiestniť iba do starostlivosti rodiča.

Článok 103 ods. 1 písm. h) – úradné jazyky inštitúcií Európskej únie, iné ako vlastný jazyk členského štátu, ktoré sú prijateľné na komunikáciu s ich ústrednými orgánmi, ako sa uvádza v článku 91 ods. 3

Estónske ústredné orgány v súlade s článkom 91 ods. 3 prijímajú komunikáciu v estónčine aj angličtine.

Článok 103 ods. 1 písm. i) – jazyky prijateľné pre preklady žiadostí a sprievodných dokumentov zaslaných podľa článkov 80, 81, 82 a políčok voľného textu osvedčení, ako sa uvádza v článku 91 ods. 2

V súlade s článkom 91 ods. 2 sú jazyky prijateľné pre preklady žiadostí a sprievodných dokumentov uvedených v článkoch 80, 81, 82 a políčok voľného textu osvedčení estónčina a angličtina.

Posledná aktualizácia: 20/07/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.