Nariadenie Brusel IIb – manželské veci a veci rodičovských práv a povinností (prepracované znenie)

Fínsko

Autor obsahu
Fínsko

Článok 103 ods. 1 písm. a) (prvá časť) — orgány verejnej moci alebo iné orgány oprávnené na vyhotovenie verejnej listiny, ako sa uvádza v článku 2 ods. 2 bode 2 písm. b) a orgány verejnej moci oprávnené na registráciu dohody, ako sa uvádza v článku 2 ods. 2 bode 3

Súčasťou fínskeho právneho poriadku nie sú ustanovenia o verejných listinách alebo registrovaných dohodách v zmysle nariadenia.

Článok 103 ods. 1 písm. a) (druhá časť) — správne orgány poskytujúce právnu pomoc uvedené v článku 74 ods. 2

Správnym orgánom uvedeným v článku 74 ods. 2 je vo Fínsku Rada pre sociálne zabezpečenie (vo fínčine: Sosiaalilautakunta; vo švédčine: Socialnämnd).

Príslušný orgán, ktorý môže vyhotoviť listiny, ktoré osvedčujú, že navrhovatelia spĺňajú požiadavky na právnu pomoc: Úrad pre právnu pomoc (vo fínčine: oikeusaputoimisto; vo švédčine: rättshjälpsbyrå).

Článok 103 ods. 1 písm. b) (prvá časť) — súdy príslušné na vydávanie osvedčenia o rozhodnutí, ako sa uvádza v článku 36 ods. 1 a súdy a orgány príslušné na vydávanie osvedčenia o verejnej listine alebo dohode, ako sa uvádza v článku 66

Osvedčenie uvedené v článku 36 ods. 1 vydáva súd alebo orgán, ktorý vydal rozhodnutie alebo schválil dohodu.

Článok 103 ods. 1 písm. b) (druhá časť) — súdy príslušné na opravu osvedčení, ako sa uvádza v článku 37 ods. 1, článku 48 ods. 1 a súdy príslušné na vydávanie osvedčenia o nevykonateľnosti alebo obmedzenej vykonateľnosti, ako sa uvádza v článku 49 a súdy a orgány príslušné na opravu osvedčenia, vydaného podľa článku 66 ods. 1, ako sa uvádza v článku 67 ods. 1

Súdy s právomocou opraviť osvedčenie vydané podľa článku 37 ods. 1 a článku 48 ods. 1: súd alebo iný orgán, ktorý vydal rozhodnutie.

Súdy s právomocou vydať osvedčenie o nevykonateľnosti alebo o obmedzenej vykonateľnosti uvedené v článku 49: súd alebo iný orgán, ktorý pozastavil alebo zamietol výkon alebo na základe rozhodnutia ktorého už predchádzajúce rozhodnutie nie je vykonateľné alebo má obmedzenú vykonateľnosť.

Článok 103 ods. 1 písm. c) – súdy príslušné na uznanie rozhodnutia (článok 30 ods. 3) a zamietnutie uznania (článok 40 ods. 2), ako aj súdy a orgány príslušné na zamietnutie výkonu, opravné prostriedky a na ďalšie opravné prostriedky, ako sa uvádza v článku 58 ods. 1, 61 ods. 2 a 62

Súdy s právomocou uznať rozhodnutie, ako sa uvádza v článku 30 ods. 3, a zamietnuť uznanie rozhodnutia (článok 40 ods. 2): okresný súd (vo fínčine: käräjäoikeus; vo švédčine: tingsrätt).

Súdy a orgány príslušné na zamietnutie výkonu uvedené v článku 58 ods. 1: okresný súd (vo fínčine: käräjäoikeus; vo švédčine: tingsrätt).

Orgány a súdy uvedené v článku 61 ods. 2 nariadenia: odvolací súd (vo fínčine: hovioikeus; vo švédčine: hovrätt).

Orgány a súdy uvedené v článku 62 nariadenia: najvyšší súd (vo fínčine: korkein oikeus; vo švédčine: högsta domstolen).

Článok 103 ods. 1 písm. d) – orgány príslušné na výkon, ako sa uvádza v článku 52

Ak sa výkon týka opatrovníckeho práva, pobytu alebo práva styku s dieťaťom či návratu dieťaťa do iného členského štátu: okresný súd (vo fínčine: käräjäoikeus; vo švédčine: tingsrätt).

Ak od vydania rozhodnutia o opatrovníckom práve, pobyte alebo práve styku s dieťaťom či návrate dieťaťa do iného členského štátu uplynuli menej ako tri roky, o výkon rozhodnutia možno namiesto súdu požiadať exekútora.

Ak sa výkon týka právnych výdavkov: Fínsky národný úrad pre výkon (vo fínčine: Ulosottoviranomainen; vo švédčine: Utsökningsmyndighet).

Článok 103 ods. 1 písm. e) – opravné prostriedky proti rozhodnutiu o návrhu na zamietnutie výkonu, ako sa uvádza v článkoch 61 a 62

Článok 61 ods. 2: opravné prostriedky proti rozhodnutiu o zamietnutí výkonu možno podať na odvolací súd. Opravné prostriedky adresované odvolaciemu súdu by sa mali zaslať do podateľne okresného súdu, ktorý rozhodnutie vydal.

Článok 62: najvyšší súd. Opravné prostriedky adresované najvyššiemu súdu by sa mali zaslať do podateľne odvolacieho súdu, ktorý rozhodnutie vydal.

Článok 103 ods. 1 písm. f) – názvy, adresy a komunikačné prostriedky ústredných orgánov určených na pomoc pri uplatňovaní nariadenia vo veciach rodičovských práv a povinností. V prípade určenia viac ako jedného ústredného orgánu sa vymedzí územná a funkčná právomoc každého ústredného orgánu, ako sa uvádza v článku 76

Ministerstvo spravodlivosti

Medzinárodná právna pomoc

PL 25

00023 VLÁDA

Tel.: +358 916067628

Fax: +358 916067524

E-mail: central.authority.om@gov.fi

Článok 103 ods. 1 písm. g) – prípadne kategórie blízkych príbuzných okrem rodičov, s ktorými môže byť dieťa umiestnené na území členského štátu bez predchádzajúceho súhlasu tohto členského štátu, ako sa uvádza v článku 82

Fínsko nemá kategóriu blízkych príbuzných uvedenú v článku 82 ods. 2.

Článok 103 ods. 1 písm. h) – úradné jazyky inštitúcií Európskej únie, iné ako vlastný jazyk členského štátu, ktoré sú prijateľné na komunikáciu s ich ústrednými orgánmi, ako sa uvádza v článku 91 ods. 3

Okrem fínčiny a švédčiny je prijateľným jazykom aj angličtina.

Článok 103 ods. 1 písm. i) – jazyky prijateľné pre preklady žiadostí a sprievodných dokumentov zaslaných podľa článkov 80, 81, 82 a políčok voľného textu osvedčení, ako sa uvádza v článku 91 ods. 2

Článok 91 ods. 2: Okrem fínčiny a švédčiny je prijateľným jazykom aj angličtina.

Posledná aktualizácia: 22/03/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.