Nariadenie Brusel IIb – manželské veci a veci rodičovských práv a povinností (prepracované znenie)

Francúzsko

Autor obsahu
Francúzsko

VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Francúzsko

Rodinné právo – Nariadenie Brusel IIb – manželské veci a veci rodičovských práv a povinností (prepracované znenie)


*povinný údaj

Článok 103 ods. 1 písm. a) (prvá časť) — orgány verejnej moci alebo iné orgány oprávnené na vyhotovenie verejnej listiny, ako sa uvádza v článku 2 ods. 2 bode 2 písm. b) a orgány verejnej moci oprávnené na registráciu dohody, ako sa uvádza v článku 2 ods. 2 bode 3

Orgány oprávnené na vyhotovenie verejnej listiny, ako sa uvádza v článku 2 ods. 2 bode 2 písm. b), sú notári.

Orgány verejnej moci oprávnené na registráciu dohody, ako sa uvádza v článku 2 ods. 2 bode 3, sú notári a súdni tajomníci.

Článok 103 ods. 1 písm. a) (druhá časť) — správne orgány poskytujúce právnu pomoc uvedené v článku 74 ods. 2

Úrad pre právnu pomoc na občianskoprávnom súde v mieste bydliska žalobcu alebo úrad, v obvode ktorého sa nachádza súd, ktorý bude oprávnený rozhodovať vo veci.

Výnimkou z tohto pravidla jedného úradu je úrad pripojený aj ku každému z týchto súdov:

  • kasačný súd (Cour de cassation),
  • Štátna rada (Conseil d'État),
  • Národný súd pre azylové právo (Cour nationale du droit d'asile).

Článok 103 ods. 1 písm. b) (prvá časť) — súdy príslušné na vydávanie osvedčenia o rozhodnutí, ako sa uvádza v článku 36 ods. 1 a súdy a orgány príslušné na vydávanie osvedčenia o verejnej listine alebo dohode, ako sa uvádza v článku 66

Vydávanie osvedčení o rozhodnutiach v manželských veciach, o rozhodnutiach vo veciach rodičovských práv a povinností a o rozhodnutiach, ktorými sa nariaďuje návrat dieťaťa, podľa článku 36:

– vedúci kancelárie súdu, ktorý vydal rozhodnutie alebo úradne schválil dohodu.

Vydávanie osvedčení o rozhodnutiach podľa článku 66:

– predseda občianskoprávneho súdu (sudca určený delegovaním).

Článok 103 ods. 1 písm. b) (druhá časť) — súdy príslušné na opravu osvedčení, ako sa uvádza v článku 37 ods. 1, článku 48 ods. 1 a súdy príslušné na vydávanie osvedčenia o nevykonateľnosti alebo obmedzenej vykonateľnosti, ako sa uvádza v článku 49 a súdy a orgány príslušné na opravu osvedčenia, vydaného podľa článku 66 ods. 1, ako sa uvádza v článku 67 ods. 1

Súdy príslušné na opravu osvedčení, ako sa uvádza v článku 37 ods. 1: vedúci kancelárie súdu alebo súd, ktorý vydal osvedčenie.

Súdy príslušné na opravu osvedčení, ako sa uvádza v článku 48 ods. 1: orgán, ktorý vydal osvedčenie.

Súdy príslušné na vydanie osvedčenia o chýbajúcom rozhodnutí alebo obmedzenej vykonateľnosti, ako sa uvádza v článku 49: orgán, ktorý vydal osvedčenie.

Súdy a orgány príslušné na opravu osvedčenia, vydaného podľa článku 66 ods. 1, ako sa uvádza v článku 67 ods. 1: predseda občianskoprávneho súdu (sudca určený delegovaním).

Článok 103 ods. 1 písm. c) – súdy príslušné na uznanie rozhodnutia (článok 30 ods. 3) a zamietnutie uznania (článok 40 ods. 2), ako aj súdy a orgány príslušné na zamietnutie výkonu, opravné prostriedky a na ďalšie opravné prostriedky, ako sa uvádza v článku 58 ods. 1, 61 ods. 2 a 62

Súd príslušný na uznanie rozhodnutia v súlade s článkom 30 ods. 3: predseda občianskoprávneho súdu alebo jeho zástupca.

Súd príslušný na zamietnutie uznania v súlade s článkom 40 ods. 2: predseda občianskoprávneho súdu alebo jeho zástupca.

Súd príslušný na zamietnutie výkonu a na prijímanie opravných prostriedkov a ďalších opravných prostriedkov, ako sa uvádza v článku 58 ods. 1, článku 61 ods. 2 a článku 62: predseda občianskoprávneho súdu alebo jeho zástupca.

Článok 103 ods. 1 písm. d) – orgány príslušné na výkon, ako sa uvádza v článku 52

Predseda občianskoprávneho súdu alebo jeho zástupca.

Článok 103 ods. 1 písm. e) – opravné prostriedky proti rozhodnutiu o návrhu na zamietnutie výkonu, ako sa uvádza v článkoch 61 a 62

Vo Francúzsku sa žiadosť o opravné prostriedky predkladá na odvolacom súde.

Ak sudca nezamietne vydať osvedčenie o francúzskych rozhodnutiach, vec môže byť postúpená predsedovi občianskoprávneho súdu. Po vypočutí alebo predvolaní navrhovateľa a žiadaného orgánu vydá predseda občianskoprávneho súdu na základe žiadosti konečné rozhodnutie: článok 509-7 Občianskeho súdneho poriadku.

V prípade ďalšieho opravného prostriedku (článok 62) sa žiadosť o opravné prostriedky predkladá na kasačnom súde.

Článok 103 ods. 1 písm. f) – názvy, adresy a komunikačné prostriedky ústredných orgánov určených na pomoc pri uplatňovaní nariadenia vo veciach rodičovských práv a povinností. V prípade určenia viac ako jedného ústredného orgánu sa vymedzí územná a funkčná právomoc každého ústredného orgánu, ako sa uvádza v článku 76

V súvislosti s daným nariadením s výnimkou cezhraničných umiestnení:

Ministère de la Justice (Ministerstvo spravodlivosti)

Direction des Affaires Civiles et du Sceau (Riaditeľstvo pre občianske veci a pečate)

Département de l’entraide, du droit international privé et européen (DEDIPE) (Oddelenie pre vzájomnú pomoc, medzinárodné právo súkromné a právo EÚ)

13 place Vendôme

75042 Paris Cedex 01

Elektronická adresa: entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

Telefón: +33 1 44 77 61 05

V súvislosti s cezhraničnými umiestneniami:

Ministère de la Justice (Ministerstvo spravodlivosti)

Direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (Riaditeľstvo pre súdnu ochranu mládeže)

Bureau des affaires judiciaires et de la législation (Úrad pre súdne záležitosti a právne predpisy)

Poštová adresa: 13 place Vendôme – 75042 Paris Cedex 01

Adresa kancelárie: Le Millénaire, 35 rue de la gare – 75019 Paris

Telefón: +33 1 70 22 89 84

alebo +33 1 70 22 75 82

Elektronická adresa: saei.dpjj@justice.gouv.fr

Článok 103 ods. 1 písm. g) – prípadne kategórie blízkych príbuzných okrem rodičov, s ktorými môže byť dieťa umiestnené na území členského štátu bez predchádzajúceho súhlasu tohto členského štátu, ako sa uvádza v článku 82

Žiadne iné kategórie blízkych príbuzných okrem rodičov.

Článok 103 ods. 1 písm. h) – úradné jazyky inštitúcií Európskej únie, iné ako vlastný jazyk členského štátu, ktoré sú prijateľné na komunikáciu s ich ústrednými orgánmi, ako sa uvádza v článku 91 ods. 3

Francúzsky a anglický jazyk.

Článok 103 ods. 1 písm. i) – jazyky prijateľné pre preklady žiadostí a sprievodných dokumentov zaslaných podľa článkov 80, 81, 82 a políčok voľného textu osvedčení, ako sa uvádza v článku 91 ods. 2

Francúzsky a anglický jazyk.

Posledná aktualizácia: 29/08/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.