Nariadenie Brusel IIb – manželské veci a veci rodičovských práv a povinností (prepracované znenie)

Nemecko

Autor obsahu
Nemecko

VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Nemecko

Rodinné právo – Nariadenie Brusel IIb – manželské veci a veci rodičovských práv a povinností (prepracované znenie)


*povinný údaj

Článok 103 ods. 1 písm. a) (prvá časť) — orgány verejnej moci alebo iné orgány oprávnené na vyhotovenie verejnej listiny, ako sa uvádza v článku 2 ods. 2 bode 2 písm. b) a orgány verejnej moci oprávnené na registráciu dohody, ako sa uvádza v článku 2 ods. 2 bode 3

Neuplatňuje sa.

V nemeckom právnom poriadku v súčasnosti neexistujú žiadne verejné listiny ani dohody o rozluke a rozvode v zmysle článku 65 ods. 1, ktoré by v Nemecku mali záväzný právny účinok. Takisto neexistujú žiadne verejné listiny ani dohody vo veciach rodičovských práv a povinností v zmysle článku 65 ods. 2, ktoré by boli v Nemecku vykonateľné. Neexistujú teda žiadne nemecké verejné listiny ani dohody, ktoré by sa mali uznať alebo vykonať v inom členskom štáte podľa nariadenia. Z toho vyplýva, že nie je potrebné určiť orgány zodpovedné za vyhotovenie verejných listín v zmysle článku 2 ods. 2 bodu 2 písm. b) ani za registráciu dohôd v zmysle článku 2 ods. 2 bodu 3.

Článok 103 ods. 1 písm. a) (druhá časť) — správne orgány poskytujúce právnu pomoc uvedené v článku 74 ods. 2

Žiadne.

V nemeckom právnom poriadku sa v súčasnosti nestanovujú žiadne bezplatné konania pred správnym orgánom v zmysle článku 74 ods. 2.

Článok 103 ods. 1 písm. b) (prvá časť) — súdy príslušné na vydávanie osvedčenia o rozhodnutí, ako sa uvádza v článku 36 ods. 1 a súdy a orgány príslušné na vydávanie osvedčenia o verejnej listine alebo dohode, ako sa uvádza v článku 66

Súdy príslušné na vydanie osvedčenia o rozhodnutí (článok 36 ods. 1):

súd, ktorý vydal rozhodnutie.

Súdy alebo orgány príslušné na vydanie osvedčenia o verejnej listine alebo dohode (článok 66):

žiadne.

V nemeckom právnom poriadku v súčasnosti neexistujú žiadne verejné listiny ani dohody, ktoré by sa mali uznať alebo vykonať v iných členských štátoch podľa článku 65 nariadenia. Preto nie je potrebné vydávať osvedčenia podľa článku 66 ani určovať príslušnosť na ich vydávanie.

Článok 103 ods. 1 písm. b) (druhá časť) — súdy príslušné na opravu osvedčení, ako sa uvádza v článku 37 ods. 1, článku 48 ods. 1 a súdy príslušné na vydávanie osvedčenia o nevykonateľnosti alebo obmedzenej vykonateľnosti, ako sa uvádza v článku 49 a súdy a orgány príslušné na opravu osvedčenia, vydaného podľa článku 66 ods. 1, ako sa uvádza v článku 67 ods. 1

Súd príslušný na opravu (článok 37 ods. 1 a článok 48 ods. 1) osvedčenia (články 36 a 48) o rozhodnutí: súd, ktorý osvedčenie vydal.

Súd príslušný na vydanie osvedčenia o nevykonateľnosti alebo o obmedzenej vykonateľnosti osvedčeného rozhodnutia (článok 49): súd, ktorý pozastavil alebo obmedzil vykonateľnosť rozhodnutia.

Súdy a orgány príslušné na opravu (článok 67 ods. 1) osvedčenia (článok 66) o verejnej listine alebo dohode: žiadne. V nemeckom právnom poriadku v súčasnosti neexistujú žiadne verejné listiny ani dohody, ktoré by sa mali uznať alebo vykonať v iných členských štátoch podľa článku 65 nariadenia. Preto nie je potrebné vydávať osvedčenia podľa článku 66, opravovať ich podľa článku 67 ani určovať zodpovednosť za ich vydávanie a opravu.

Článok 103 ods. 1 písm. c) – súdy príslušné na uznanie rozhodnutia (článok 30 ods. 3) a zamietnutie uznania (článok 40 ods. 2), ako aj súdy a orgány príslušné na zamietnutie výkonu, opravné prostriedky a na ďalšie opravné prostriedky, ako sa uvádza v článku 58 ods. 1, 61 ods. 2 a 62

Súdom príslušným na

  • uznanie rozhodnutia (článok 30 ods. 3),
  • zamietnutie uznania (článok 40 ods. 1),
  • zamietnutie výkonu (článok 58 ods. 1) na základe dôvodov stanovených v článku 39 v spojení s článkami 41 a 50, článkom 56 ods. 6, článkom 68 ods. 2 a 3

je

  1. v prvom stupni: rodinný súd s právomocou v mieste obvyklého pobytu osoby, proti ktorej smeruje návrh, alebo dieťaťa, ktorého sa rozhodnutie týka, v čase začatia konania;
  2. ak na základe predchádzajúceho písmena neexistuje príslušný súd: rodinný súd s právomocou v mieste, kde vznikne záujem na určení alebo kde sa stane známou potreba starostlivosti, v čase začatia konania;
  3. ak na základe predchádzajúcich písmen stále neexistuje príslušný súd: súd určený na rozhodnutie (Rodinný súd v Pankowe) v obvode súdu Kammergericht (Vyšší krajinský súd v Land Berlín).

Príslušnosť podľa písmen a) a b) pre celý obvod vyššieho krajinského súdu sa v každom prípade sústreďuje na rodinnom súde, v ktorého obvode má vyšší krajinský súd svoje sídlo. Príslušnosť tohto rodinného súdu sa teda vzťahuje na celý obvod vyššieho krajinského súdu. Vlády jednotlivých Länder navyše majú právomoc sústrediť príslušnosť na inom rodinnom súde v rámci obvodu vyššieho krajinského súdu alebo v prípade, že v jednej Land sa nachádza viac vyšších krajinských súdov, sústrediť ju na jednom rodinnom súde pre obvody viacerých alebo všetkých vyšších krajinských súdov. Zatiaľ nie je zrejmé, do akej miery vlády jednotlivých Länder budú túto právomoc využívať.

V prípade zamietnutia výkonu (článok 58 ods. 1) na základe dôvodov stanovených v nemeckom vnútroštátnom práve v oblasti výkonu a schválených podľa článku 57

je potrebné rozlišovať:

  • okamžitý opravný prostriedok podľa § 87 ods. 4 FamFG (zákon o konaní v rodinných a nesporových veciach) proti rozhodnutiu vo vykonávacom konaní možno podať na rodinný súd, ktorý vydal rozhodnutie, alebo na príslušný odvolací súd (vyšší krajinský súd, v ktorého obvode sa nachádza rodinný súd, ktorý vydal napadnuté rozhodnutie),
  • v prípade rozhodnutia o námietke (Erinnerung) proti spôsobu núteného výkonu zo strany súdom menovaného úradníka podľa § 766 ZPO (Občiansky súdny poriadok) je príslušný rodinný súd príslušný na nútený výkon daného príkazu. Pozri informácie týkajúce sa článku 103 ods. 1 písm. d),
  • v prípade žaloby, ktorou sa namieta proti výkonu podľa § 767 ZPO (Občiansky súdny poriadok), pokiaľ ide o príkazy na náhradu trov konania (rozhodnutia o trovách), príslušný je výlučne súd, ktorý rozhodol o návrhu na zamietnutie výkonu v prvom stupni, alebo súd, ktorý by bol príslušný na rozhodnutie o takomto návrhu (pozri v predchádzajúcom texte).

Opravný prostriedok (článok 61 ods. 2) možno podať na rodinný súd, ktorého rozhodnutie sa napáda, alebo na vyšší krajinský súd, do ktorého právomoci patrí rodinný súd. V prípade ďalšieho opravného prostriedku (článok 62) je príslušný Spolkový súdny dvor.

Článok 103 ods. 1 písm. d) – orgány príslušné na výkon, ako sa uvádza v článku 52

Je potrebné rozlišovať:

V prípade núteného výkonu príkazu v súlade s kapitolou IV nariadenia (EÚ) 2019/1111, pokiaľ ide o odovzdanie alebo návrat osôb alebo úpravu styku, sa uplatňujú rovnaké pravidlá príslušnosti, aké sa stanovujú v článku 103 ods. 1 písm. c) v prípade uznania rozhodnutia, zamietnutia uznania a zamietnutia výkonu na základe práva Únie.

V prípade núteného výkonu príkazu v súlade s kapitolou IV nariadenia (EÚ) 2019/1111, pokiaľ nejde o odovzdanie alebo návrat osôb alebo úpravu styku (najmä rozhodnutia o trovách), sa príslušnosť riadi všeobecnými ustanoveniami o výkone titulov v občianskych a obchodných veciach. Pozrite si informácie dostupné na adrese https://e-justice.europa.eu/52/SK/how_to_enforce_a_court_decision?GERMANY&init=true&member=1.

Článok 103 ods. 1 písm. e) – opravné prostriedky proti rozhodnutiu o návrhu na zamietnutie výkonu, ako sa uvádza v článkoch 61 a 62

Opravným prostriedkom uvedeným v článku 61 je okamžitý opravný prostriedok (sofortige Beschwerde). Ďalším opravným prostriedkom uvedeným v článku 62 je opravný prostriedok týkajúci sa právnej otázky (Rechtsbeschwerde).

Článok 103 ods. 1 písm. f) – názvy, adresy a komunikačné prostriedky ústredných orgánov určených na pomoc pri uplatňovaní nariadenia vo veciach rodičovských práv a povinností. V prípade určenia viac ako jedného ústredného orgánu sa vymedzí územná a funkčná právomoc každého ústredného orgánu, ako sa uvádza v článku 76

Ústredným orgánom uvedeným v článku 76 je Spolkový úrad pre spravodlivosť (Bundesamt für Justiz).

Jeho poštová adresa je:

Bundesamt für Justiz

Unit II 3

53094 Bonn

Úrad možno kontaktovať telefonicky, faxom alebo e-mailom:

Telefón: +49 22899410-5212

Fax: +49 228410-5401

E-mail: int.sorgerecht@bfj.bund.de

Článok 103 ods. 1 písm. g) – prípadne kategórie blízkych príbuzných okrem rodičov, s ktorými môže byť dieťa umiestnené na území členského štátu bez predchádzajúceho súhlasu tohto členského štátu, ako sa uvádza v článku 82

Žiadne.

Nemecko nevyužilo možnosť oslobodiť niektoré kategórie blízkych príbuzných od požiadavky získať súhlas na cezhraničné umiestnenie detí v Nemecku podľa článku 82.

Článok 103 ods. 1 písm. h) – úradné jazyky inštitúcií Európskej únie, iné ako vlastný jazyk členského štátu, ktoré sú prijateľné na komunikáciu s ich ústrednými orgánmi, ako sa uvádza v článku 91 ods. 3

S ústredným orgánom možno okrem nemeckého komunikovať aj v anglickom jazyku.

Článok 103 ods. 1 písm. i) – jazyky prijateľné pre preklady žiadostí a sprievodných dokumentov zaslaných podľa článkov 80, 81, 82 a políčok voľného textu osvedčení, ako sa uvádza v článku 91 ods. 2

Nemčina.

Posledná aktualizácia: 02/04/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.