Nariadenie Brusel IIb – manželské veci a veci rodičovských práv a povinností (prepracované znenie)

Grécko

Autor obsahu
Grécko

VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Grécko

Rodinné právo – Nariadenie Brusel IIb – manželské veci a veci rodičovských práv a povinností (prepracované znenie)


*povinný údaj

Článok 103 ods. 1 písm. a) (prvá časť) — orgány verejnej moci alebo iné orgány oprávnené na vyhotovenie verejnej listiny, ako sa uvádza v článku 2 ods. 2 bode 2 písm. b) a orgány verejnej moci oprávnené na registráciu dohody, ako sa uvádza v článku 2 ods. 2 bode 3

  • Orgán uvedený v článku 2 ods. 2 bode 2 písm. b): všetky správne orgány a centrá služieb občanom (KEP). Okrem toho právnici a notári v súlade s ustanoveniami, ktorými sa riadi výkon ich funkcií.
  • Orgán uvedený v článku 2 ods. 2 bode 3: príslušný jednočlenný súd prvého stupňa (monomelés protodikeío) alebo notár.
  • Orgán uvedený v článku 2 ods. 2 bode 2 písm. b): –

Článok 103 ods. 1 písm. a) (druhá časť) — správne orgány poskytujúce právnu pomoc uvedené v článku 74 ods. 2

V Grécku nie sú „správne orgány“ zapojené do postupu poskytovania právnej pomoci. Príslušnými orgánmi sú súdy s miestnou a vecnou príslušnosťou.

Článok 103 ods. 1 písm. b) (prvá časť) — súdy príslušné na vydávanie osvedčenia o rozhodnutí, ako sa uvádza v článku 36 ods. 1 a súdy a orgány príslušné na vydávanie osvedčenia o verejnej listine alebo dohode, ako sa uvádza v článku 66

Príslušným orgánom na vydávanie osvedčení uvedených v článku 36 ods. 1 je súd, ktorý vydal rozhodnutie, alebo orgán (notár), ktorý vydal dokument.

Príslušným orgánom na vydávanie osvedčení uvedených v článku 66 je súd, ktorý vydal rozhodnutie, alebo orgán (notár), ktorý vydal dokument.

Článok 103 ods. 1 písm. b) (druhá časť) — súdy príslušné na opravu osvedčení, ako sa uvádza v článku 37 ods. 1, článku 48 ods. 1 a súdy príslušné na vydávanie osvedčenia o nevykonateľnosti alebo obmedzenej vykonateľnosti, ako sa uvádza v článku 49 a súdy a orgány príslušné na opravu osvedčenia, vydaného podľa článku 66 ods. 1, ako sa uvádza v článku 67 ods. 1

Súdom príslušným na opravu alebo zrušenie osvedčení je súd, ktorý vydal rozhodnutie.

Súdom príslušným na vydanie osvedčenia o nevykonateľnosti alebo o obmedzenej vykonateľnosti osvedčeného rozhodnutia, je súd, ktorý dané rozhodnutie vydal.

Článok 103 ods. 1 písm. c) – súdy príslušné na uznanie rozhodnutia (článok 30 ods. 3) a zamietnutie uznania (článok 40 ods. 2), ako aj súdy a orgány príslušné na zamietnutie výkonu, opravné prostriedky a na ďalšie opravné prostriedky, ako sa uvádza v článku 58 ods. 1, 61 ods. 2 a 62

Súdom príslušným na uznanie rozhodnutia (článok 30 ods. 3), odmietnutie uznania (článok 40 ods. 2) a odmietnutie výkonu (článok 58 ods. 1) je jednočlenný súd prvého stupňa v mieste pobytu osoby, voči ktorej sa o výkon žiada. Ak je miesto pobytu danej osoby neznáme, zohľadní sa región jej miesta pobytu. Ak ani ten nie je známy, príslušným súdom je jednočlenný súd prvého stupňa v Aténach.

Súdom príslušným na rozhodovanie o námietke alebo odvolaní (článok 61 ods. 2) je odvolací súd (efeteío).

Súdom príslušným na rozhodovanie o ďalšej námietke alebo odvolaní (článok 62) je Najvyšší súd (Áreios Págos).

Článok 103 ods. 1 písm. d) – orgány príslušné na výkon, ako sa uvádza v článku 52

Orgánom príslušným na výkon je súdny exekútor (dikastikós epimelitís).

Článok 103 ods. 1 písm. e) – opravné prostriedky proti rozhodnutiu o návrhu na zamietnutie výkonu, ako sa uvádza v článkoch 61 a 62

Námietky a odvolania uvedené v článku 61 sa podávajú [vo forme právneho prostriedku nápravy (éfesi)] na odvolací súd, zatiaľ čo ďalšie námietky alebo odvolania uvedené v článku 62 sa podávajú [vo forme právneho prostriedku nápravy v kasačnom konaní (anaíresi)] na Najvyšší súd.

Článok 103 ods. 1 písm. f) – názvy, adresy a komunikačné prostriedky ústredných orgánov určených na pomoc pri uplatňovaní nariadenia vo veciach rodičovských práv a povinností. V prípade určenia viac ako jedného ústredného orgánu sa vymedzí územná a funkčná právomoc každého ústredného orgánu, ako sa uvádza v článku 76

Ústredným orgánom na uplatňovanie článku 76 je oddelenie pre medzinárodné právo súkromné (Tmíma Idiotikoú Dikaíou) ministerstva spravodlivosti (Ypourgeío Dikaiosýnis).

Riaditeľ riaditeľstva pre osobitné právne veci (Diéfthynsi Eidikón Nomikón Zitimáton):

Vasilios Sarigiannidis

Vedúca oddelenia pre medzinárodné právo súkromné:

Xanthippi Pappa

Mesogeion 96, 11527 Atény

Tel.: +30 2131307312, +30 2131307480

E-mail: vsarigiannidis@justice.gov.gr, xpappa@justice.gov.gr, civilunit@justice.gov.gr

Článok 103 ods. 1 písm. g) – prípadne kategórie blízkych príbuzných okrem rodičov, s ktorými môže byť dieťa umiestnené na území členského štátu bez predchádzajúceho súhlasu tohto členského štátu, ako sa uvádza v článku 82

Grécko nerozhodlo o tom, že na iné umiestnenie ako u rodiča sa nevyžaduje súhlas uvedený v odseku 1.

Článok 103 ods. 1 písm. h) – úradné jazyky inštitúcií Európskej únie, iné ako vlastný jazyk členského štátu, ktoré sú prijateľné na komunikáciu s ich ústrednými orgánmi, ako sa uvádza v článku 91 ods. 3

Gréčtina, angličtina.

Článok 103 ods. 1 písm. i) – jazyky prijateľné pre preklady žiadostí a sprievodných dokumentov zaslaných podľa článkov 80, 81, 82 a políčok voľného textu osvedčení, ako sa uvádza v článku 91 ods. 2

  • Článok 80 ods. 3: gréčtina
  • Článok 81 ods. 2: gréčtina
  • Článok 82 ods. 4: gréčtina
  • Článok 91 ods. 2: –
Posledná aktualizácia: 17/07/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.