Nariadenie Brusel IIb – manželské veci a veci rodičovských práv a povinností (prepracované znenie)

Maďarsko

Autor obsahu
Maďarsko

VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Maďarsko

Rodinné právo – Nariadenie Brusel IIb – manželské veci a veci rodičovských práv a povinností (prepracované znenie)


*povinný údaj

Článok 103 ods. 1 písm. a) (prvá časť) — orgány verejnej moci alebo iné orgány oprávnené na vyhotovenie verejnej listiny, ako sa uvádza v článku 2 ods. 2 bode 2 písm. b) a orgány verejnej moci oprávnené na registráciu dohody, ako sa uvádza v článku 2 ods. 2 bode 3

V maďarskom právnom poriadku nie je relevantné.

Článok 103 ods. 1 písm. a) (druhá časť) — správne orgány poskytujúce právnu pomoc uvedené v článku 74 ods. 2

V maďarskom právnom poriadku nie je relevantné.

Článok 103 ods. 1 písm. b) (prvá časť) — súdy príslušné na vydávanie osvedčenia o rozhodnutí, ako sa uvádza v článku 36 ods. 1 a súdy a orgány príslušné na vydávanie osvedčenia o verejnej listine alebo dohode, ako sa uvádza v článku 66

Osvedčenia podľa prílohy II vydáva súd prvého stupňa [článok 36 ods. 1 písm. a)]. Osvedčenia podľa prílohy III vydáva súd prvého stupňa a príslušný orgán pre poručníctvo [článok 36 ods. 1 písm. b)]. Osvedčenia podľa prílohy IV vydáva súd prvého stupňa (Ústredný okresný súd v Pešti) [článok 36 ods. 1 písm. c)]. Článok 66 nie je v maďarskom právnom poriadku relevantný.

Článok 103 ods. 1 písm. b) (druhá časť) — súdy príslušné na opravu osvedčení, ako sa uvádza v článku 37 ods. 1, článku 48 ods. 1 a súdy príslušné na vydávanie osvedčenia o nevykonateľnosti alebo obmedzenej vykonateľnosti, ako sa uvádza v článku 49 a súdy a orgány príslušné na opravu osvedčenia, vydaného podľa článku 66 ods. 1, ako sa uvádza v článku 67 ods. 1

Osvedčenia podľa prílohy II opravuje súd prvého stupňa (článok 37 ods. 1). Osvedčenia podľa prílohy III opravuje súd prvého stupňa a samosprávny úrad v Budapešti a župné samosprávne úrady konajúce v postavení úradov pre ochranu dieťaťa a poručníctvo opravujú osvedčenia podľa prílohy III vydané orgánom pre poručníctvo v rámci ich územnej pôsobnosti (článok 37 ods. 1). Osvedčenia podľa prílohy IV opravuje súd prvého stupňa (Ústredný okresný súd v Pešti) (článok 37 ods. 1). Osvedčenia podľa prílohy V opravuje súd prvého stupňa a samosprávny úrad v Budapešti a župné samosprávne úrady konajúce v postavení úradov pre ochranu dieťaťa a poručníctvo opravujú osvedčenia podľa prílohy V vydané orgánom pre poručníctvo v rámci ich územnej pôsobnosti (článok 48 ods. 1). Osvedčenia podľa prílohy VI opravuje súd prvého stupňa (článok 48 ods. 1). Osvedčenia podľa prílohy VII vydáva súd prvého stupňa a príslušný orgán pre poručníctvo (článok 49). Článok 66 nie je v maďarskom právnom poriadku relevantný.

Článok 103 ods. 1 písm. c) – súdy príslušné na uznanie rozhodnutia (článok 30 ods. 3) a zamietnutie uznania (článok 40 ods. 2), ako aj súdy a orgány príslušné na zamietnutie výkonu, opravné prostriedky a na ďalšie opravné prostriedky, ako sa uvádza v článku 58 ods. 1, 61 ods. 2 a 62

K článku 30 ods. 3: Právomoc má okresný súd pôsobiaci v sídle regionálneho súdu, v ktorého obvode má odporca domicil v Maďarsku alebo v prípade, že ho nemožno určiť, v ktorého obvode má odporca obvyklý pobyt (v Budapešti je to Ústredný okresný súd v Budíne). Ak ho nemožno určiť, právomoc má okresný súd pôsobiaci v sídle regionálneho súdu, v ktorého obvode má navrhovateľ domicil v Maďarsku alebo v prípade, že ho nemožno určiť, v ktorého obvode má navrhovateľ obvyklý pobyt (v Budapešti je to Ústredný okresný súd v Budíne), alebo v prípade, že navrhovateľ nemá v Maďarsku domicil, sídlo ani obvyklý pobyt, je to Ústredný okresný súd v Budíne.

K článku 52: S výnimkou rozhodnutí, verejných listín alebo dohôd týkajúcich sa styku má právomoc okresný súd pôsobiaci v sídle regionálneho súdu, v ktorého obvode má povinná strana alebo dieťa obvyklý pobyt (v Budapešti je to Ústredný okresný súd v Budíne). V prípade rozhodnutí, verejných listín alebo dohôd týkajúcich sa styku má právomoc okresný súd, v ktorého obvode má dieťa, ktorého sa styk týka, domicil v Maďarsku alebo v prípade, že ho nemožno určiť, v ktorého obvode má toto dieťa miesto pobytu v Maďarsku. Ak miesto pobytu dieťaťa v Maďarsku nemožno určiť, právomoc má Ústredný okresný súd v Budíne.

K článku 40 ods. 2: Právomoc má okresný súd pôsobiaci v sídle regionálneho súdu, v ktorého obvode má odporca domicil v Maďarsku alebo v prípade, že ho nemožno určiť, v ktorého obvode má odporca obvyklý pobyt (v Budapešti je to Ústredný okresný súd v Budíne). Ak ho nemožno určiť, právomoc má okresný súd pôsobiaci v sídle regionálneho súdu, v ktorého obvode má navrhovateľ domicil v Maďarsku alebo v prípade, že ho nemožno určiť, v ktorého obvode má navrhovateľ obvyklý pobyt (v Budapešti je to Ústredný okresný súd v Budíne), alebo v prípade, že navrhovateľ nemá v Maďarsku domicil, sídlo ani obvyklý pobyt, je to Ústredný okresný súd v Budíne.

K článku 58 ods. 1: Návrhy sa musia podať na súd, ktorý nariadil výkon.

K článku 61 ods. 2: Opravné prostriedky sa musia podať na súd prvého stupňa a rozhoduje o nich regionálny súd.

K článku 62: Žiadosti o preskúmanie sa musia podať na súd, ktorý rozhodnutie vydal v prvom stupni, a rozhoduje o nich Kúria.

Článok 103 ods. 1 písm. d) – orgány príslušné na výkon, ako sa uvádza v článku 52

S výnimkou rozhodnutí, verejných listín alebo dohôd týkajúcich sa styku má právomoc okresný súd pôsobiaci v sídle regionálneho súdu, v ktorého obvode má povinná strana alebo dieťa obvyklý pobyt (v Budapešti je to Ústredný okresný súd v Budíne). V prípade rozhodnutí, verejných listín alebo dohôd týkajúcich sa styku má právomoc okresný súd, v ktorého obvode má dieťa, ktorého sa styk týka, domicil v Maďarsku alebo v prípade, že ho nemožno určiť, v ktorého obvode má toto dieťa miesto pobytu v Maďarsku. Ak miesto pobytu dieťaťa v Maďarsku nemožno určiť, právomoc má Ústredný okresný súd v Budíne.

Článok 103 ods. 1 písm. e) – opravné prostriedky proti rozhodnutiu o návrhu na zamietnutie výkonu, ako sa uvádza v článkoch 61 a 62

K článku 61: odvolanie

K článku 62: preskúmanie

Článok 103 ods. 1 písm. f) – názvy, adresy a komunikačné prostriedky ústredných orgánov určených na pomoc pri uplatňovaní nariadenia vo veciach rodičovských práv a povinností. V prípade určenia viac ako jedného ústredného orgánu sa vymedzí územná a funkčná právomoc každého ústredného orgánu, ako sa uvádza v článku 76

S výnimkou prípadov, ktoré sa týkajú návratu detí premiestnených do zahraničia a návratu detí privedených do Maďarska, ide o ministerstvo vnútra (adresa: 1054 Budapešť, Báthory utca 10, poštová adresa: 1884 Budapešť, Pf. 1., telefón: +36 17955468, +36 17953155; e-mail: gyergyam@bm.gov.hu).

V prípadoch, ktoré sa týkajú návratu detí premiestnených do zahraničia a návratu detí privedených do Maďarska, ide o ministerstvo spravodlivosti (adresa: 1054 Budapešť, Báthory utca 12, poštová adresa: 1357 Budapešť, Pf. 2., telefón: +36 17955397, +36 17953188, fax: +36 1550-946; e-mail: nmfo@im.gov.hu).

Článok 103 ods. 1 písm. g) – prípadne kategórie blízkych príbuzných okrem rodičov, s ktorými môže byť dieťa umiestnené na území členského štátu bez predchádzajúceho súhlasu tohto členského štátu, ako sa uvádza v článku 82

V maďarskom právnom poriadku nie je relevantné.

Článok 103 ods. 1 písm. h) – úradné jazyky inštitúcií Európskej únie, iné ako vlastný jazyk členského štátu, ktoré sú prijateľné na komunikáciu s ich ústrednými orgánmi, ako sa uvádza v článku 91 ods. 3

Angličtina, maďarčina.

Článok 103 ods. 1 písm. i) – jazyky prijateľné pre preklady žiadostí a sprievodných dokumentov zaslaných podľa článkov 80, 81, 82 a políčok voľného textu osvedčení, ako sa uvádza v článku 91 ods. 2

Maďarčina.

Posledná aktualizácia: 02/01/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.