Nariadenie Brusel IIb – manželské veci a veci rodičovských práv a povinností (prepracované znenie)

Írsko

Autor obsahu
Írsko

Článok 103 ods. 1 písm. a) (prvá časť) — orgány verejnej moci alebo iné orgány oprávnené na vyhotovenie verejnej listiny, ako sa uvádza v článku 2 ods. 2 bode 2 písm. b) a orgány verejnej moci oprávnené na registráciu dohody, ako sa uvádza v článku 2 ods. 2 bode 3

Žiadnemu orgánu nebola v írskom práve udelená osobitná právomoc na tento účel, keďže príslušnými záležitosťami rodinného práva sa zaoberajú írske súdy.

Článok 103 ods. 1 písm. a) (druhá časť) — správne orgány poskytujúce právnu pomoc uvedené v článku 74 ods. 2

Rada právnej pomoci (Legal Aid Board, LAB) je príslušným orgánom poskytujúcim právnu pomoc uvedenú v článku 74 ods. 2. Na Radu právnej pomoci sa možno obrátiť na tejto adrese:

Quay Street, (ústredie)
Cahirciveen,
Co. Kerry.
V23 RD36
Telefón: 066 947 1000
LoCall: 0818 615 200
info@legalaidboard.ie

Článok 103 ods. 1 písm. b) (prvá časť) — súdy príslušné na vydávanie osvedčenia o rozhodnutí, ako sa uvádza v článku 36 ods. 1 a súdy a orgány príslušné na vydávanie osvedčenia o verejnej listine alebo dohode, ako sa uvádza v článku 66

Príslušnými súdmi sú:

Vydanie osvedčenia – článok 36 ods. 1

– rozhodnutie v manželských veciach na tlačive uvedenom v prílohe II:

obvodný súd (Circuit Court) alebo vrchný súd (High Court),

– rozhodnutie vo veciach rodičovských práv a povinností na tlačive uvedenom v prílohe III:

okresný súd (District Court), obvodný súd (Circuit Court) alebo vrchný súd (High Court),

– rozhodnutie o nariadení návratu dieťaťa uvedené v článku 2 ods. 1 písm. a) a podľa okolností súvisiace predbežné opatrenia vydané podľa článku 27 ods. 5 vrátane ochranných opatrení na tlačive uvedenom v prílohe IV:

vrchný súd (High Court).

Vydanie osvedčenia – článok 66 ods. 1

– v manželských veciach na tlačive uvedenom v prílohe VIII:

Žiadny súd ani orgán podľa írskeho práva nie je príslušný vydať osvedčenie o verejnej listine alebo dohode v manželských veciach podľa článku 66 ods. 1 písm. a).

– osvedčenie o verejnej listine alebo dohode vo veciach rodičovských práv a povinností na tlačive uvedenom v prílohe IX:

okresný súd (District Court), obvodný súd (Circuit Court) alebo vrchný súd (High Court).

Článok 103 ods. 1 písm. b) (druhá časť) — súdy príslušné na opravu osvedčení, ako sa uvádza v článku 37 ods. 1, článku 48 ods. 1 a súdy príslušné na vydávanie osvedčenia o nevykonateľnosti alebo obmedzenej vykonateľnosti, ako sa uvádza v článku 49 a súdy a orgány príslušné na opravu osvedčenia, vydaného podľa článku 66 ods. 1, ako sa uvádza v článku 67 ods. 1

Oprava osvedčenia – článok 37 ods. 1

Súd, ktorý vydal osvedčenie v súlade s článkom 36 ods. 1, ho môže opraviť v súlade s článkom 37 ods. 1:

 • okresný súd (District Court),
 • obvodný súd (Circuit Court),
 • vrchný súd (High Court).

Oprava alebo zrušenie osvedčenia – článok 48 ods. 1

Súd, ktorý vydal osvedčenie:

 • okresný súd (District Court),
 • obvodný súd (Circuit Court),
 • vrchný súd (High Court).

Osvedčenie o nevykonateľnosti alebo o obmedzenej vykonateľnosti (rozhodnutia certifikovaného v súlade s článkom 47) – článok 49

Súd, ktorý vydal osvedčenie:

 • okresný súd (District Court),
 • obvodný súd (Circuit Court),
 • vrchný súd (High Court).

Žiadny súd ani orgán podľa írskeho práva nie je príslušný vydať osvedčenie o verejnej listine alebo dohode v manželských veciach podľa článku 66 ods. 1 písm. a).

Súd, ktorý vydal osvedčenie o verejnej listine alebo dohode vo veciach rodičovských práv a povinností podľa článku 66 ods. 1 písm. b), ho môže opraviť v súlade s článkom 67 ods. 1:

 • okresný súd (District Court),
 • obvodný súd (Circuit Court),
 • vrchný súd (High Court).

Článok 66 ods. 3 v spojení s článkom 37 ods. 1:

 • okresný súd (District Court),
 • obvodný súd (Circuit Court),
 • vrchný súd (High Court).

Článok 103 ods. 1 písm. c) – súdy príslušné na uznanie rozhodnutia (článok 30 ods. 3) a zamietnutie uznania (článok 40 ods. 2), ako aj súdy a orgány príslušné na zamietnutie výkonu, opravné prostriedky a na ďalšie opravné prostriedky, ako sa uvádza v článku 58 ods. 1, 61 ods. 2 a 62

Článok 30 ods. 3 – Návrh na rozhodnutie o neexistencii dôvodov na zamietnutie uznania: návrhy podľa článku 30 ods. 3 sa podávajú na tieto súdy:

– v Írsku na vrchný súd (High Court).

Článok 52 – Výkon: návrhy podľa článku 52 sa podávajú na tieto súdy:

– v Írsku na vrchný súd (High Court).

Článok 40 ods. 1 – Zamietnutie uznania: návrhy podľa článku 40 ods. 1 sa podávajú na tieto súdy:

– v Írsku na vrchný súd (High Court).

Článok 58 ods. 1 – Zamietnutie výkonu: návrhy podľa článku 58 ods. 1 sa podávajú na tieto súdy:

– v Írsku na vrchný súd (High Court).

Článok 61 ods. 2 – Napadnutie alebo odvolanie – zamietnutie výkonu:

odvolací súd (Court of Appeal).

Článok 62 – Možnosť odvolania na Najvyšší súd v obmedzených prípadoch – Rozhodnutie sa musí týkať veci vo verejnom záujme alebo ak je to v záujme spravodlivosti, je nevyhnutné, aby sa podalo odvolanie:

– v Írsku na Najvyšší súd (Supreme Court).

Článok 103 ods. 1 písm. d) – orgány príslušné na výkon, ako sa uvádza v článku 52

V Írsku – vrchný súd (High Court).

Článok 103 ods. 1 písm. e) – opravné prostriedky proti rozhodnutiu o návrhu na zamietnutie výkonu, ako sa uvádza v článkoch 61 a 62

Odvolanie proti rozhodnutiu v prvom stupni sa môže podať na vrchný súd (High Court).

V Írsku sa odvolanie v právnej otázke môže podať na odvolací súd (Court of Appeal). [Treba však poznamenať, že v súlade s ustanoveniami írskej ústavy je na posúdenie odvolania proti rozhodnutiu vrchného súdu (High Court) príslušný Najvyšší súd (Supreme Court), ak zastáva názor, že existujú výnimočné okolnosti odôvodňujúce priame odvolanie na Najvyšší súd.  Najvyšší súd je takisto príslušný na posúdenie odvolania proti rozhodnutiu odvolacieho súdu, ak zastáva názor, že sú splnené určité podmienky stanovené v ústave.]

Článok 103 ods. 1 písm. f) – názvy, adresy a komunikačné prostriedky ústredných orgánov určených na pomoc pri uplatňovaní nariadenia vo veciach rodičovských práv a povinností. V prípade určenia viac ako jedného ústredného orgánu sa vymedzí územná a funkčná právomoc každého ústredného orgánu, ako sa uvádza v článku 76

Ústredný orgán pre medzinárodný únos dieťaťa

Department of Justice
51 St. Stephen's Green
Dublin 2
Írsko

Telefón: + 353 1 859-2232

Fax: + 353 1 479-0201

E-mailová adresa: internationalchildabduction@justice.ie
Internetová adresa: https://www.justice.ie

Článok 103 ods. 1 písm. g) – prípadne kategórie blízkych príbuzných okrem rodičov, s ktorými môže byť dieťa umiestnené na území členského štátu bez predchádzajúceho súhlasu tohto členského štátu, ako sa uvádza v článku 82

Neuplatňuje sa. Írsko nevyužilo možnosť oslobodiť niektoré kategórie blízkych príbuzných od požiadavky získať súhlas na cezhraničné umiestnenie detí v Írsku podľa článku 82.

Článok 103 ods. 1 písm. h) – úradné jazyky inštitúcií Európskej únie, iné ako vlastný jazyk členského štátu, ktoré sú prijateľné na komunikáciu s ich ústrednými orgánmi, ako sa uvádza v článku 91 ods. 3

Angličtina, írčina.

Článok 103 ods. 1 písm. i) – jazyky prijateľné pre preklady žiadostí a sprievodných dokumentov zaslaných podľa článkov 80, 81, 82 a políčok voľného textu osvedčení, ako sa uvádza v článku 91 ods. 2

Angličtina, írčina.

Posledná aktualizácia: 17/05/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.