Nariadenie Brusel IIb – manželské veci a veci rodičovských práv a povinností (prepracované znenie)

Taliansko

Autor obsahu
Taliansko

VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Taliansko

Rodinné právo – Nariadenie Brusel IIb – manželské veci a veci rodičovských práv a povinností (prepracované znenie)


*povinný údaj

Článok 103 ods. 1 písm. a) (prvá časť) — orgány verejnej moci alebo iné orgány oprávnené na vyhotovenie verejnej listiny, ako sa uvádza v článku 2 ods. 2 bode 2 písm. b) a orgány verejnej moci oprávnené na registráciu dohody, ako sa uvádza v článku 2 ods. 2 bode 3

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku taliančina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: nemčinaangličtinafrancúzština.

a) orgány uvedené v článku 2 ods. 2 bode 2 písm. b) a ods. 2 bode 3:

– orgány verejnej moci alebo iné orgány oprávnené na vyhotovovanie verejnej listiny, ako sa uvádza v článku 2 ods. 2 bode 2 písm. b): notár (notaio), matričný úrad (ufficiale dello stato civile), súd (autorità giudiziaria),

– orgány verejnej moci oprávnené na registráciu dohody, ako sa uvádza v článku 2 ods. 2 bode 3: matričný úrad, súd [všeobecný súd (Tribunale) a prokuratúra (Procura della Repubblica)].

Článok 103 ods. 1 písm. a) (druhá časť) — správne orgány poskytujúce právnu pomoc uvedené v článku 74 ods. 2

a) orgány uvedené v článku 74 ods. 2:

– správne orgány, ktoré poskytujú právnu pomoc, ako sa uvádza v článku 74 ods. 2: žiadne.

Článok 103 ods. 1 písm. b) (prvá časť) — súdy príslušné na vydávanie osvedčenia o rozhodnutí, ako sa uvádza v článku 36 ods. 1 a súdy a orgány príslušné na vydávanie osvedčenia o verejnej listine alebo dohode, ako sa uvádza v článku 66

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku taliančina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: nemčinaangličtinafrancúzština.

súdy a orgány príslušné na vydávanie osvedčení podľa článku 36 ods. 1 a článku 66 a súdy príslušné na opravu osvedčení podľa článku 37 ods. 1, článku 48 ods. 1, článku 49 a článku 66 ods. 3 v spojení s článkom 37 ods. 1:

– súdy a orgány príslušné na vydávanie osvedčení podľa článku 36 ods. 1 a článku 66: všeobecný súd, prokuratúra, matričný úrad,

– súdy príslušné na opravu osvedčení podľa článku 37 ods. 1 a článku 48 ods. 1 a všeobecné súdy príslušné na vydanie osvedčenia o nevykonateľnosti alebo o obmedzenej vykonateľnosti osvedčeného rozhodnutia podľa článku 49: všeobecný súd, prokuratúra a matričný úrad.

Článok 103 ods. 1 písm. b) (druhá časť) — súdy príslušné na opravu osvedčení, ako sa uvádza v článku 37 ods. 1, článku 48 ods. 1 a súdy príslušné na vydávanie osvedčenia o nevykonateľnosti alebo obmedzenej vykonateľnosti, ako sa uvádza v článku 49 a súdy a orgány príslušné na opravu osvedčenia, vydaného podľa článku 66 ods. 1, ako sa uvádza v článku 67 ods. 1

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku taliančina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: nemčinaangličtinafrancúzština.

– súdy príslušné na opravu osvedčení podľa článku 37 ods. 1 a článku 48 ods. 1: všeobecný súd, prokuratúra a matričný úrad,

– súdy príslušné na vydanie osvedčenia o pozastavení alebo obmedzení vykonateľnosti osvedčeného rozhodnutia podľa článku 49: všeobecný súd,

– súdy alebo orgány príslušné na opravu osvedčenia, ktoré bolo vydané v zmysle článku 66 ods. 1, podľa článku 67 ods. 1: všeobecný súd, prokuratúra a matričný úrad.

Článok 103 ods. 1 písm. c) – súdy príslušné na uznanie rozhodnutia (článok 30 ods. 3) a zamietnutie uznania (článok 40 ods. 2), ako aj súdy a orgány príslušné na zamietnutie výkonu, opravné prostriedky a na ďalšie opravné prostriedky, ako sa uvádza v článku 58 ods. 1, 61 ods. 2 a 62

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku taliančina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: nemčinaangličtinafrancúzština.

c) súdy uvedené v článku 30 ods. 3, článku 52, článku 40 ods. 1, článku 58 ods. 1 a článku 62, ako aj súdy uvedené v článku 61 ods. 2:

– súdy uvedené v článku 30 ods. 3, článku 52, článku 40 ods. 1, článku 58 ods. 1 a článku 62, ako aj orgány a súdy uvedené v článku 61 ods. 2: všeobecný súd a odvolací súd (Corte di Appello),

– orgány uvedené v článku 62: kasačný súd (Corte di Cassazione).

Článok 103 ods. 1 písm. d) – orgány príslušné na výkon, ako sa uvádza v článku 52

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku taliančina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: nemčinaangličtinafrancúzština.

d) orgány príslušné na výkon uvedené v článku 52:

všeobecný súd a odvolací súd.

Článok 103 ods. 1 písm. e) – opravné prostriedky proti rozhodnutiu o návrhu na zamietnutie výkonu, ako sa uvádza v článkoch 61 a 62

e) konania o opravných prostriedkoch uvedené v článkoch 61 a 62:

pokiaľ ide o článok 61, konanie začaté pred miestne príslušným odvolacím súdom; pokiaľ ide o článok 62, konanie o odvolaní začaté pred najvyšším kasačným súdom (Corte Suprema di Cassazione).

Článok 103 ods. 1 písm. f) – názvy, adresy a komunikačné prostriedky ústredných orgánov určených na pomoc pri uplatňovaní nariadenia vo veciach rodičovských práv a povinností. V prípade určenia viac ako jedného ústredného orgánu sa vymedzí územná a funkčná právomoc každého ústredného orgánu, ako sa uvádza v článku 76

f) názvy a adresy ústredných orgánov určených podľa článku 76 a spôsoby komunikácie s nimi:

Ústredným orgánom pre celé Taliansko je odbor spravodlivosti pre mladistvých a komunity (Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità)

Via Damiano Chiesa, 24

00136 Rím

Telefón: +39 0668188326; 0668188331; 0668188335

Fax: +39 0668808085

E-mail: autoritacentrali.dgmc@giustizia.it

Certifikovaný e-mail: prot.dgmc@giustiziacert.it

Článok 103 ods. 1 písm. g) – prípadne kategórie blízkych príbuzných okrem rodičov, s ktorými môže byť dieťa umiestnené na území členského štátu bez predchádzajúceho súhlasu tohto členského štátu, ako sa uvádza v článku 82

V Taliansku neexistujú kategórie príbuzných iné ako rodičia, pri ktorých nie je potrebné povolenie na umiestnenie dieťaťa do ich starostlivosti.

Článok 103 ods. 1 písm. h) – úradné jazyky inštitúcií Európskej únie, iné ako vlastný jazyk členského štátu, ktoré sú prijateľné na komunikáciu s ich ústrednými orgánmi, ako sa uvádza v článku 91 ods. 3

h) jazyky prijateľné pre komunikáciu s ústrednými orgánmi podľa článku 91 ods. 3:

taliančina, angličtina a francúzština.

Článok 103 ods. 1 písm. i) – jazyky prijateľné pre preklady žiadostí a sprievodných dokumentov zaslaných podľa článkov 80, 81, 82 a políčok voľného textu osvedčení, ako sa uvádza v článku 91 ods. 2

i) jazyky prijateľné pre preklady podľa článku 80 ods. 3, článku 81 ods. 2, článku 82 ods. 4 a článku 91 ods. 2:

neboli predložené žiadne informácie.

Posledná aktualizácia: 01/07/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.