Nariadenie Brusel IIb – manželské veci a veci rodičovských práv a povinností (prepracované znenie)

Lotyšsko

Autor obsahu
Lotyšsko

Článok 103 ods. 1 písm. a) (prvá časť) — orgány verejnej moci alebo iné orgány oprávnené na vyhotovenie verejnej listiny, ako sa uvádza v článku 2 ods. 2 bode 2 písm. b) a orgány verejnej moci oprávnené na registráciu dohody, ako sa uvádza v článku 2 ods. 2 bode 3

Na zrušenie manželstva a vydanie osvedčenia o rozvode je za okolností stanovených v článku 325 zákona o notároch (Notariāta likums) príslušný certifikovaný notár (zvērināts notārs).

Zákon o notároch a jeho preklad do angličtiny je dostupný na stránke Notariāta likums (likumi.lv).

Článok 103 ods. 1 písm. a) (druhá časť) — správne orgány poskytujúce právnu pomoc uvedené v článku 74 ods. 2

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku lotyština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: angličtinafrancúzština.

Správa právnej pomoci (Juridiskās palīdzības administrācija).

Článok 103 ods. 1 písm. b) (prvá časť) — súdy príslušné na vydávanie osvedčenia o rozhodnutí, ako sa uvádza v článku 36 ods. 1 a súdy a orgány príslušné na vydávanie osvedčenia o verejnej listine alebo dohode, ako sa uvádza v článku 66

Osvedčenie o rozhodnutí podľa článku 36 ods. 1 písm. a) nariadenia vydáva súd, ktorý vydal dané rozhodnutie.

Osvedčenie o rozhodnutí podľa článku 36 ods. 1 písm. b) nariadenia vydáva súd, ktorý vydal dané rozhodnutie. Ak rozhodnutie vydal rodinný súd (bāriņtiesa) podľa článku 1 ods. 2 písm. b), c), d) alebo e), príslušné osvedčenie podľa článku 36 ods. 1 písm. b) vydáva rodinný súd, ktorý vydal dané rozhodnutie.

Osvedčenie o rozhodnutí podľa článku 36 ods. 1 písm. c) nariadenia vydáva Okresný súd v Rige (Rīgas pilsētas tiesa).

Osvedčenie o verejnej listine v manželských veciach podľa článku 66 ods. 1 písm. a) nariadenia vydáva certifikovaný notár.

Článok 103 ods. 1 písm. b) (druhá časť) — súdy príslušné na opravu osvedčení, ako sa uvádza v článku 37 ods. 1, článku 48 ods. 1 a súdy príslušné na vydávanie osvedčenia o nevykonateľnosti alebo obmedzenej vykonateľnosti, ako sa uvádza v článku 49 a súdy a orgány príslušné na opravu osvedčenia, vydaného podľa článku 66 ods. 1, ako sa uvádza v článku 67 ods. 1

Súdom príslušným na opravu osvedčenia podľa článku 37 nariadenia je súd, ktorý rozhodol o jeho oprave.

Súdom príslušným na opravu alebo zrušenie osvedčenia podľa článku 48 ods. 1 nariadenia je súd, ktorý rozhodol o jeho oprave alebo zrušení.

Súdom príslušným na vydanie osvedčenia o nevykonateľnosti alebo obmedzenej vykonateľnosti podľa článku 49 nariadenia je súd, ktorý rozhodol o jeho vydaní.

Článok 103 ods. 1 písm. c) – súdy príslušné na uznanie rozhodnutia (článok 30 ods. 3) a zamietnutie uznania (článok 40 ods. 2), ako aj súdy a orgány príslušné na zamietnutie výkonu, opravné prostriedky a na ďalšie opravné prostriedky, ako sa uvádza v článku 58 ods. 1, 61 ods. 2 a 62

Príslušným súdom podľa článku 30 ods. 3, článku 40 ods. 2 a článku 58 ods. 1 nariadenia je okresný (mestský) súd [rajona (pilsētas) tiesa], v ktorého územnom obvode sa nachádza miesto výkonu rozhodnutia alebo nahlásené miesto pobytu (deklarētā dzīvesvieta) odporcu alebo v prípade, že neexistujú, miesto pobytu (dzīvesvieta) alebo registrované miesto podnikania (juridiskā adrese) odporcu.

Rozhodnutie súdu prvého stupňa, ktorým sa uznáva rozhodnutie zahraničného súdu, možno napadnúť podaním dodatočnej sťažnosti (blakus sūdzība). Dodatočná sťažnosť sa musí podať na súd, ktorý vydal dané rozhodnutie, a musí sa adresovať príslušnému odvolaciemu súdu. Rozhodnutie odvolacieho súdu o dodatočnej sťažnosti však možno napadnúť podaním dodatočnej sťažnosti na najvyšší súd (Augstākā tiesa).

Rozhodnutie súdu prvého stupňa, ktorým sa zamieta uznanie alebo výkon rozhodnutia zahraničného súdu, možno napadnúť podaním dodatočnej sťažnosti. Dodatočná sťažnosť sa musí podať na súd, ktorý vydal dané rozhodnutie, a musí sa adresovať príslušnému odvolaciemu súdu (článok 61 nariadenia).

Rozhodnutie krajského súdu (apgabaltiesa), ktorým sa uznáva rozhodnutie zahraničného súdu, možno napadnúť iba podaním dodatočnej sťažnosti na najvyšší súd (článok 62 nariadenia).

Článok 103 ods. 1 písm. d) – orgány príslušné na výkon, ako sa uvádza v článku 52

Oprávnení exekútori

Článok 103 ods. 1 písm. e) – opravné prostriedky proti rozhodnutiu o návrhu na zamietnutie výkonu, ako sa uvádza v článkoch 61 a 62

Príslušným odvolacím súdom je súd príslušný podľa článku 61 nariadenia. Dodatočná sťažnosť sa musí podať na súd, ktorý vydal dané rozhodnutie, no musí sa adresovať príslušnému odvolaciemu súdu.

Rozhodnutie krajského súdu, ktorým sa uznáva rozhodnutie zahraničného súdu, možno napadnúť iba podaním dodatočnej sťažnosti na najvyšší súd (článok 62 nariadenia). Dodatočná sťažnosť sa musí podať na krajský súd, ktorý vydal rozhodnutie, proti ktorému sa podáva opravný prostriedok, no musí sa adresovať príslušnému kasačnému súdu (kasācijas instances tiesa).

V prípade článkov 61 aj 62 nariadenia možno dodatočnú sťažnosť podať v lehote 10 dní od dátumu vydania rozhodnutia. Účastník konania, ktorému sa rozhodnutie súdu zaslalo podľa článku 56.2 Občianskeho súdneho poriadku (Civilprocesa likums) (t. j. osoba, ktorá nemá miesto pobytu ani sa nenachádza v Lotyšsku), môže podať dodatočnú sťažnosť v lehote 15 dní od dátumu vydania prepisu rozhodnutia.

Pri podaní dodatočnej sťažnosti sa uhrádza poplatok vo výške 70 EUR.

Dodatočná sťažnosť sa preskúma v písomnom konaní. Súd účastníkom konania oznámi dátum preskúmania dodatočnej sťažnosti. Kópia rozhodnutia sa doručí účastníkom konania do troch dní od dátumu preskúmania dodatočnej sťažnosti. Proti rozhodnutiu o dodatočnej sťažnosti nemožno podať opravný prostriedok a nadobúda právoplatnosť prijatím.

Postup podania a preskúmania dodatočnej sťažnosti sa stanovuje v kapitole 55 Občianskeho súdneho poriadku.

Článok 103 ods. 1 písm. f) – názvy, adresy a komunikačné prostriedky ústredných orgánov určených na pomoc pri uplatňovaní nariadenia vo veciach rodičovských práv a povinností. V prípade určenia viac ako jedného ústredného orgánu sa vymedzí územná a funkčná právomoc každého ústredného orgánu, ako sa uvádza v článku 76

Ústredným orgánom podľa nariadenia je:

Ministerstvo spravodlivosti Lotyšskej republiky (Latvijas Republikas Tieslietu ministrija)

Brīvības bulvāris 36, Riga, LV-1536

E-mail: pasts@tm.gov.lv

Tel. č.: +371 67036802

Článok 103 ods. 1 písm. g) – prípadne kategórie blízkych príbuzných okrem rodičov, s ktorými môže byť dieťa umiestnené na území členského štátu bez predchádzajúceho súhlasu tohto členského štátu, ako sa uvádza v článku 82

Podľa lotyšského regulačného rámca sa na umiestnenie dieťaťa do starostlivosti jeho príbuzných, osôb, s ktorými má dieťa úzku väzbu, alebo iných osôb spravidla vyžaduje súhlas. Existuje však výnimka, pokiaľ ide o trvanie umiestnenia. Konkrétne ide o to, že v súlade s článkom 451 zákona o ochrane práv dieťaťa (Bērnu tiesību aizsardzības likums) môžu rodičia v Lotyšsku umiestniť dieťa do starostlivosti inej osoby na obdobie najviac troch mesiacov. Za týchto okolností musí jeden z rodičov vyhotoviť splnomocnenie, v ktorom vymedzí, v akom rozsahu rodičia danú inú osobu splnomocňujú na zastupovanie najlepších záujmov ich dieťaťa.

Táto podmienka platí výlučne v prípade detí v rodičovskej starostlivosti a v prípadoch, keď sa dieťa umiestňuje do starostlivosti inej osoby najviac na tri mesiace.

Článok 103 ods. 1 písm. h) – úradné jazyky inštitúcií Európskej únie, iné ako vlastný jazyk členského štátu, ktoré sú prijateľné na komunikáciu s ich ústrednými orgánmi, ako sa uvádza v článku 91 ods. 3

Jazykmi na účely komunikácie sú lotyština a angličtina.

Článok 103 ods. 1 písm. i) – jazyky prijateľné pre preklady žiadostí a sprievodných dokumentov zaslaných podľa článkov 80, 81, 82 a políčok voľného textu osvedčení, ako sa uvádza v článku 91 ods. 2

K žiadostiam uvedeným v článku 80 ods. 1 a 2 a k akýmkoľvek ďalším dokumentom sa pripája preklad do lotyštiny.

K žiadosti uvedenej v článku 81 ods. 1 a k akýmkoľvek ďalším dokumentom sa pripája preklad do lotyštiny.

K žiadosti uvedenej v článku 82 ods. 1 a k akýmkoľvek ďalším dokumentom sa pripája preklad do lotyštiny.

Políčka voľného textu osvedčení sa musia preložiť do lotyštiny.

Posledná aktualizácia: 25/06/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.