Nariadenie Brusel IIb – manželské veci a veci rodičovských práv a povinností (prepracované znenie)

Litva

Autor obsahu
Litva

Článok 103 ods. 1 písm. a) (prvá časť) — orgány verejnej moci alebo iné orgány oprávnené na vyhotovenie verejnej listiny, ako sa uvádza v článku 2 ods. 2 bode 2 písm. b) a orgány verejnej moci oprávnené na registráciu dohody, ako sa uvádza v článku 2 ods. 2 bode 3

Príslušnými orgánmi uvedenými v článku 2 ods. 2 bode 2 písm. b) (pojem „verejná listina“) nariadenia sú notári. Informácie o notároch pôsobiacich v Litovskej republike sa uvádzajú na webovom sídle Litovskej notárskej komory:

Dohody uvedené v článku 2 ods. 2 bode 3 sa v súčasnosti v litovskom vnútroštátnom právnom poriadku neupravujú.

Článok 103 ods. 1 písm. a) (druhá časť) — správne orgány poskytujúce právnu pomoc uvedené v článku 74 ods. 2

Orgánom poskytujúcim právnu pomoc uvedenú v článku 74 ods. 2 nariadenia je Služba štátom zaručenej právnej pomoci (Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba) (ďalej len „služba“). Žiadosti o sekundárnu štátom zaručenú právnu pomoc sa podávajú územným útvarom služby:

 • oddelenie vo Vilniuse (Odminių g. 3, Vilnius; tel. +370 70000211),
 • oddelenie v Kaunase (Kęstučio g. 21, Kaunas; tel. +370 70000177),
 • oddelenie v Klaipėde (Vilties g. 10, Klaipėda; tel. +370 70000191),
 • oddelenie v Šiauliai (Vasario 16-osios g. 49, Šiauliai; tel. +370 70000214).

Informácie o obciach, ktoré patria do pôsobnosti jednotlivých územných útvarov služby, sa uvádzajú na webovom sídle služby:

Článok 103 ods. 1 písm. b) (prvá časť) — súdy príslušné na vydávanie osvedčenia o rozhodnutí, ako sa uvádza v článku 36 ods. 1 a súdy a orgány príslušné na vydávanie osvedčenia o verejnej listine alebo dohode, ako sa uvádza v článku 66

Na vydanie osvedčenia podľa článku 36 ods. 1 písm. a) a b) je príslušný okresný súd (apylinkės teismas), ktorý vydal rozhodnutie, zatiaľ čo na vydanie osvedčenia podľa článku 36 ods. 1 písm. c) je príslušný Krajský súd vo Vilniuse (apygardos teismas), ktorý vydal rozhodnutie.

Informácie o litovských súdoch a ich miestnej príslušnosti sa uvádzajú na webovom sídle litovských súdov:

Na vydávanie osvedčení podľa článku 66 nariadenia sú príslušní notári, ktorí verejné listiny osvedčili.

Na opravu osvedčení podľa článku 67 ods. 1 nariadenia sú príslušní notári, ktorí verejné listiny osvedčili.

Článok 103 ods. 1 písm. b) (druhá časť) — súdy príslušné na opravu osvedčení, ako sa uvádza v článku 37 ods. 1, článku 48 ods. 1 a súdy príslušné na vydávanie osvedčenia o nevykonateľnosti alebo obmedzenej vykonateľnosti, ako sa uvádza v článku 49 a súdy a orgány príslušné na opravu osvedčenia, vydaného podľa článku 66 ods. 1, ako sa uvádza v článku 67 ods. 1

Na opravu osvedčenia podľa článku 37 ods. 1 nariadenia je príslušný okresný súd, ktorý vydal rozhodnutie, alebo Krajský súd vo Vilniuse, ktorý vydal rozhodnutie.

Na opravu osvedčenia podľa článku 48 ods. 1 nariadenia je príslušný okresný súd, ktorý vydal rozhodnutie.

Na vydanie osvedčenia o nevykonateľnosti alebo o obmedzenej vykonateľnosti podľa článku 49 nariadenia je príslušný okresný súd, ktorý vydal rozhodnutie.

Informácie o litovských súdoch a ich miestnej príslušnosti sa uvádzajú na webovom sídle litovských súdov:

Na vydávanie osvedčení podľa článku 66 nariadenia sú príslušní notári, ktorí verejné listiny osvedčili.

Na opravu osvedčení podľa článku 67 ods. 1 nariadenia sú príslušní notári, ktorí verejné listiny osvedčili.

Článok 103 ods. 1 písm. c) – súdy príslušné na uznanie rozhodnutia (článok 30 ods. 3) a zamietnutie uznania (článok 40 ods. 2), ako aj súdy a orgány príslušné na zamietnutie výkonu, opravné prostriedky a na ďalšie opravné prostriedky, ako sa uvádza v článku 58 ods. 1, 61 ods. 2 a 62

Príslušným súdom uvedeným v článku 30 ods. 3 nariadenia je Odvolací súd (apeliacinis teismas) Litvy.

Príslušným súdom uvedeným v článku 40 ods. 2 nariadenia je Odvolací súd Litvy.

Príslušnými orgánmi alebo súdmi uvedenými v článku 58 ods. 1 nariadenia sú:

 • Odvolací súd Litvy, ak sa návrh na zamietnutie výkonu zakladá na článku 39 nariadenia alebo iných dôvodoch stanovených v nariadení,
 • exekútori, ak sa návrh na zamietnutie výkonu zakladá na iných dôvodoch stanovených vo vnútroštátnom práve, ktoré sa povoľujú v nariadení.

Príslušnými súdmi uvedenými v článku 61 ods. 2 sú:

 • Odvolací súd Litvy, ak sa návrh na zamietnutie výkonu zakladá na článku 39 nariadenia alebo iných dôvodoch stanovených v nariadení,
 • okresné súdy prostredníctvom exekútorov vykonávajúcich rozhodnutie, ak sa návrh na zamietnutie výkonu zakladá na iných dôvodoch stanovených vo vnútroštátnom práve, ktoré sa povoľujú v nariadení.

Príslušnými súdmi uvedenými v článku 62 ods. 2 sú:

 • Najvyšší súd (Aukščiausiasis Teismas) Litvy, ak sa návrh na zamietnutie výkonu zakladá na článku 39 nariadenia alebo iných dôvodoch stanovených v nariadení,
 • okresné súdy a potom Najvyšší súd Litvy, ak sa návrh na zamietnutie výkonu zakladá na iných dôvodoch stanovených vo vnútroštátnom práve, ktoré sa povoľujú v nariadení.

Článok 103 ods. 1 písm. d) – orgány príslušné na výkon, ako sa uvádza v článku 52

Orgánmi príslušnými na výkon, ktoré sa uvádzajú v článku 52 nariadenia, sú exekútori. Informácie o exekútoroch pôsobiacich v Litve a ich miestnej príslušnosti sa uvádzajú na webovom sídle Litovskej komory exekútorov:

Článok 103 ods. 1 písm. e) – opravné prostriedky proti rozhodnutiu o návrhu na zamietnutie výkonu, ako sa uvádza v článkoch 61 a 62

Konania o opravných prostriedkoch uvedené v článku 61 sú tieto:

 • keď sa návrh na zamietnutie výkonu zakladá na článku 39 nariadenia alebo na iných dôvodoch stanovených v nariadení – žiadosť o preskúmanie rozhodnutia Odvolacieho súdu Litvy o návrhu na zamietnutie výkonu, ktorú možno podať v lehote 30 dní od dátumu doručenia rozhodnutia danému účastníkovi. Túto žiadosť preskúma senát zložený z troch sudcov Odvolacieho súdu Litvy. Na preskúmanie týchto žiadostí sa mutatis mutandis uplatňujú pravidlá preskúmania individuálnych sťažností. Vo všetkých prípadoch vydá rozhodnutie súd, ktorý preskúmal žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o návrhu na zamietnutie výkonu. Toto rozhodnutie nadobúda právoplatnosť v deň vydania,
 • keď sa návrh na zamietnutie výkonu zakladá na iných dôvodoch stanovených vo vnútroštátnom práve, ktoré sa povoľujú v nariadení – sťažnosť na príkaz exekútora týkajúci sa návrhu na zamietnutie výkonu, ktorú možno podať exekútorovi v lehote 20 dní od dátumu, keď sa osoba podávajúca sťažnosť dozvedela alebo mala dozvedieť o príkaze exekútora týkajúcom sa návrhu na zamietnutie výkonu, ale najneskôr do 90 dní od dátumu, keď sa uskutočnilo dotknuté konanie. Exekútor sťažnosť preskúma v lehote piatich pracovných dní od jej prijatia a na jej základe vydá príkaz. Ak exekútor sťažnosť úplne alebo čiastočne zamietne, sťažnosť a príkaz exekútora sa postúpia na okresný súd príslušný pre oblasť, v ktorej sa nachádza úrad exekútora, najneskôr v nasledujúci pracovný deň po vydaní rozhodnutia.

Konania o opravných prostriedkoch uvedené v článku 62 sú tieto:

 • keď sa návrh na zamietnutie výkonu zakladá na článku 39 nariadenia alebo na iných dôvodoch stanovených v nariadení, proti rozhodnutiu Odvolacieho súdu Litvy o návrhu na zamietnutie výkonu možno podať kasačný opravný prostriedok v súlade s pravidlami, ktorými sa riadi konanie na kasačnom súde. Kasačný opravný prostriedok možno na Najvyšší súd Litvy podať v lehote troch mesiacov od dátumu prijatia napadnutého rozhodnutia,
 • keď sa návrh na zamietnutie výkonu zakladá na iných dôvodoch stanovených vo vnútroštátnom práve, ktoré sa povoľujú v nariadení, možno podať samostatný opravný prostriedok proti rozhodnutiu okresného súdu o príkaze exekútora týkajúcom sa návrhu na zamietnutie výkonu, a to v lehote siedmich pracovných dní od dátumu doručenia rozhodnutia danému účastníkovi. Tento samostatný opravný prostriedok na krajský súd sa podáva prostredníctvom okresného súdu, proti ktorého rozhodnutiu bol podaný opravný prostriedok. Proti rozhodnutiu krajského súdu o samostatnom opravnom prostriedku proti rozhodnutiu okresného súdu možno podať kasačný opravný prostriedok v súlade s pravidlami, ktorými sa riadi konanie na kasačnom súde. Kasačný opravný prostriedok možno na Najvyšší súd Litvy podať v lehote troch mesiacov od dátumu prijatia napadnutého rozhodnutia.

Článok 103 ods. 1 písm. f) – názvy, adresy a komunikačné prostriedky ústredných orgánov určených na pomoc pri uplatňovaní nariadenia vo veciach rodičovských práv a povinností. V prípade určenia viac ako jedného ústredného orgánu sa vymedzí územná a funkčná právomoc každého ústredného orgánu, ako sa uvádza v článku 76

Názvy, adresy a prostriedky komunikácie ústredných orgánov určených podľa článku 76 nariadenia sú:

– Ministerstvo spravodlivosti Litovskej republiky je ústredným orgánom zodpovedným za poskytovanie informácií o vnútroštátnych právnych predpisoch, praxi a službách dostupných vo veciach rodičovských práv a povinností podľa článku 77 ods. 1 nariadenia; adresa: Gedimino pr. 30, 01104 Vilnius; tel.: +370 52662981; fax: +370 52625940; e-mail: rastine@tm.lt; poskytovanie informácií poštou a e-mailom; informácie na webovom sídle ministerstva spravodlivosti v litovčine: https://tm.lrv.lt/lt; v angličtine: https://tm.lrv.lt/en,

– Štátna služba pre ochranu práv detí a osvojenie v rámci ministerstva sociálneho zabezpečenia a práce (Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos) je ústredným orgánom zodpovedným za plnenie iných funkcií stanovených pre ústredné orgány v nariadení; adresa: Labdarių g. 8, 01120 Vilnius; tel.: +370 52310928; e-mail: info@vaikoteises.lt; poskytovanie informácií poštou a e-mailom; informácie na webovom sídle Štátnej služby pre ochranu práv detí a osvojenie v rámci ministerstva sociálneho zabezpečenia a práce v litovčine: https://vaikoteises.lt/; v angličtine: https://vaikoteises.lrv.lt/en/.

Článok 103 ods. 1 písm. g) – prípadne kategórie blízkych príbuzných okrem rodičov, s ktorými môže byť dieťa umiestnené na území členského štátu bez predchádzajúceho súhlasu tohto členského štátu, ako sa uvádza v článku 82

V litovskom právnom poriadku sa nestanovujú kategórie blízkych príbuzných uvedené v článku 82 ods. 2, v prípade ktorých by sa na umiestnenie dieťaťa do ich starostlivosti nevyžadoval súhlas príslušného litovského orgánu.

Článok 103 ods. 1 písm. h) – úradné jazyky inštitúcií Európskej únie, iné ako vlastný jazyk členského štátu, ktoré sú prijateľné na komunikáciu s ich ústrednými orgánmi, ako sa uvádza v článku 91 ods. 3

Na komunikáciu s ústrednými orgánmi podľa článku 91 ods. 3 je prijateľná litovčina, ako aj angličtina.

Článok 103 ods. 1 písm. i) – jazyky prijateľné pre preklady žiadostí a sprievodných dokumentov zaslaných podľa článkov 80, 81, 82 a políčok voľného textu osvedčení, ako sa uvádza v článku 91 ods. 2

Jazyk prijateľný pre preklady podľa článku 80 ods. 3, článku 81 ods. 2, článku 82 ods. 4 a článku 91 ods. 2 je litovčina.

Posledná aktualizácia: 26/07/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.