Nariadenie Brusel IIb – manželské veci a veci rodičovských práv a povinností (prepracované znenie)

Luxembursko

Autor obsahu
Luxembursko

VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Luxembursko

Rodinné právo – Nariadenie Brusel IIb – manželské veci a veci rodičovských práv a povinností (prepracované znenie)


*povinný údaj

Článok 103 ods. 1 písm. a) (prvá časť) — orgány verejnej moci alebo iné orgány oprávnené na vyhotovenie verejnej listiny, ako sa uvádza v článku 2 ods. 2 bode 2 písm. b) a orgány verejnej moci oprávnené na registráciu dohody, ako sa uvádza v článku 2 ods. 2 bode 3

Orgán oprávnený na vyhotovenie verejnej listiny, ako sa uvádza v článku 2 ods. 2 bode 2 písm. b)

Všetci notári, ktorí sú členmi notárskej komory Luxemburského veľkovojvodstva (Chambre des Notaires du Grand-Duché de Luxembourg).

Orgán oprávnený na registráciu dohody, ako sa uvádza v článku 2 ods. 2 bode 3

Neuplatňuje sa.

Článok 103 ods. 1 písm. a) (druhá časť) — správne orgány poskytujúce právnu pomoc uvedené v článku 74 ods. 2

Neuplatňuje sa.

Článok 103 ods. 1 písm. b) (prvá časť) — súdy príslušné na vydávanie osvedčenia o rozhodnutí, ako sa uvádza v článku 36 ods. 1 a súdy a orgány príslušné na vydávanie osvedčenia o verejnej listine alebo dohode, ako sa uvádza v článku 66

Súd príslušný na vydanie osvedčenia o rozhodnutí podľa článku 36 ods. 1

Predseda okresného súdu (Tribunal d'arrondissement)

Súd alebo orgán príslušný na vydanie osvedčenia o verejnej listine alebo dohode, ako sa uvádza v článku 66

Neuplatňuje sa.

Článok 103 ods. 1 písm. b) (druhá časť) — súdy príslušné na opravu osvedčení, ako sa uvádza v článku 37 ods. 1, článku 48 ods. 1 a súdy príslušné na vydávanie osvedčenia o nevykonateľnosti alebo obmedzenej vykonateľnosti, ako sa uvádza v článku 49 a súdy a orgány príslušné na opravu osvedčenia, vydaného podľa článku 66 ods. 1, ako sa uvádza v článku 67 ods. 1

Súd príslušný na opravu osvedčení, ako sa uvádza v článku 37 ods. 1

Súd, ktorý vydal osvedčenie.

Súd príslušný na opravu osvedčení, ako sa uvádza v článku 48 ods. 1

Súd, ktorý vydal osvedčenie.

Súd príslušný na vydanie osvedčenia o nevykonateľnosti alebo obmedzenej vykonateľnosti, ako sa uvádza v článku 49

Súd, ktorý vydal osvedčenie.

Súd alebo orgán príslušný na opravu osvedčení, ako sa uvádza v článku 66 ods. 3 v spojení s článkom 37 ods. 1

Neuplatňuje sa.

Článok 103 ods. 1 písm. c) – súdy príslušné na uznanie rozhodnutia (článok 30 ods. 3) a zamietnutie uznania (článok 40 ods. 2), ako aj súdy a orgány príslušné na zamietnutie výkonu, opravné prostriedky a na ďalšie opravné prostriedky, ako sa uvádza v článku 58 ods. 1, 61 ods. 2 a 62

Súd príslušný na uznanie rozhodnutia (článok 30 ods. 3)

Okresný súd zasadajúci v občianskych veciach.

Súd príslušný na výkon, ako sa uvádza v článku 52

Neuplatňuje sa.

Súd príslušný na zamietnutie uznania (článok 40 ods. 2)

Okresný súd zasadajúci v občianskych veciach.

Súd príslušný na zamietnutie výkonu rozhodnutia (článok 58 ods. 1)

Okresný súd zasadajúci v občianskych veciach.

Súd príslušný v prípade opravných prostriedkov proti rozhodnutiu vo veci návrhu na zamietnutie výkonu (článok 61 ods. 2)

Odvolací súd (Cour d’appel) zasadajúci v občianskych veciach.

Súd príslušný v prípade nových opravných prostriedkov proti rozhodnutiu o opravnom prostriedku, ako sa uvádza v článku 61 (článok 62)

Kasačný súd (Cour de cassation)

Článok 103 ods. 1 písm. d) – orgány príslušné na výkon, ako sa uvádza v článku 52

Všetci exekútori, ktorí sú členmi komory exekútorov Luxemburského veľkovojvodstva (Chambre des huissiers du Grand-Duché de Luxembourg).

Článok 103 ods. 1 písm. e) – opravné prostriedky proti rozhodnutiu o návrhu na zamietnutie výkonu, ako sa uvádza v článkoch 61 a 62

Opravné prostriedky proti rozhodnutiu vo veci návrhu na zamietnutie výkonu (článok 61)

Opravný prostriedok podľa článku 61 sa podáva na tieto súdy:

– v Luxembursku na odvolací súd zasadajúci v občianskych veciach.

Opravné prostriedky proti rozhodnutiu o opravnom prostriedku, ako sa uvádza v článku 61 (článok 62)

Rozhodnutie o opravnom prostriedku uvedené v článku 61 možno napadnúť:

– v Luxembursku len prostredníctvom kasačného opravného prostriedku.

Článok 103 ods. 1 písm. f) – názvy, adresy a komunikačné prostriedky ústredných orgánov určených na pomoc pri uplatňovaní nariadenia vo veciach rodičovských práv a povinností. V prípade určenia viac ako jedného ústredného orgánu sa vymedzí územná a funkčná právomoc každého ústredného orgánu, ako sa uvádza v článku 76

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku francúzština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

Určeným ústredným orgánom je generálny prokurátor (Procureur Général d'Etat):

Procureur Général d'Etat

Cité Judiciaire, Bâtiment CR

Plateau du Saint-Esprit

L-2080 Luxembourg

Telefón: (+352) 47 59 81 - 2393 / -2329

Fax: (+352) 47 05 50

Elektronická adresa: parquet.general@justice.etat.lu

Článok 103 ods. 1 písm. g) – prípadne kategórie blízkych príbuzných okrem rodičov, s ktorými môže byť dieťa umiestnené na území členského štátu bez predchádzajúceho súhlasu tohto členského štátu, ako sa uvádza v článku 82

Neuplatňuje sa.

Článok 103 ods. 1 písm. h) – úradné jazyky inštitúcií Európskej únie, iné ako vlastný jazyk členského štátu, ktoré sú prijateľné na komunikáciu s ich ústrednými orgánmi, ako sa uvádza v článku 91 ods. 3

Francúzsky, nemecký, anglický jazyk.

Článok 103 ods. 1 písm. i) – jazyky prijateľné pre preklady žiadostí a sprievodných dokumentov zaslaných podľa článkov 80, 81, 82 a políčok voľného textu osvedčení, ako sa uvádza v článku 91 ods. 2

Francúzsky a nemecký jazyk.

Posledná aktualizácia: 16/05/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.