Nariadenie Brusel IIb – manželské veci a veci rodičovských práv a povinností (prepracované znenie)

Malta

Autor obsahu
Malta

VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Malta

Rodinné právo – Nariadenie Brusel IIb – manželské veci a veci rodičovských práv a povinností (prepracované znenie)


*povinný údaj

Článok 103 ods. 1 písm. a) (prvá časť) — orgány verejnej moci alebo iné orgány oprávnené na vyhotovenie verejnej listiny, ako sa uvádza v článku 2 ods. 2 bode 2 písm. b) a orgány verejnej moci oprávnené na registráciu dohody, ako sa uvádza v článku 2 ods. 2 bode 3

Neuplatňuje sa.

Článok 103 ods. 1 písm. a) (druhá časť) — správne orgány poskytujúce právnu pomoc uvedené v článku 74 ods. 2

Agentúra pre právnu pomoc Malty

188/189 Triq l-Ifran, Valletta VLT1455, Malta

Telefón: +356 22471500

E-mail: info.legalaidmalta@gov.mt

Článok 103 ods. 1 písm. b) (prvá časť) — súdy príslušné na vydávanie osvedčenia o rozhodnutí, ako sa uvádza v článku 36 ods. 1 a súdy a orgány príslušné na vydávanie osvedčenia o verejnej listine alebo dohode, ako sa uvádza v článku 66

Súdy príslušné na vydávanie osvedčení o rozhodnutí podľa článku 36 ods. 1 sú: civilný súd (sekcia pre rodinné právo) na Malte a zmierovací súd (Gozo) (sekcia pre rodinné právo) (vyššia právomoc) na ostrove Gozo.

Súdy a orgány príslušné na vydanie osvedčenia o verejnej listine alebo dohode uvedeného v článku 66: neuplatňuje sa.

Článok 103 ods. 1 písm. b) (druhá časť) — súdy príslušné na opravu osvedčení, ako sa uvádza v článku 37 ods. 1, článku 48 ods. 1 a súdy príslušné na vydávanie osvedčenia o nevykonateľnosti alebo obmedzenej vykonateľnosti, ako sa uvádza v článku 49 a súdy a orgány príslušné na opravu osvedčenia, vydaného podľa článku 66 ods. 1, ako sa uvádza v článku 67 ods. 1

Súdy príslušné na opravu osvedčení, ako sa uvádza v článku 37 ods. 1, sú: civilný súd (sekcia pre rodinné právo) na Malte a zmierovací súd (Gozo) (sekcia pre rodinné právo) (vyššia právomoc) na ostrove Gozo.

Súdy príslušné na opravu osvedčení, ako sa uvádza v článku 48 ods. 1, sú: civilný súd (sekcia pre rodinné právo) na Malte a zmierovací súd (Gozo) (sekcia pre rodinné právo) (vyššia právomoc) na ostrove Gozo.

Súdy príslušné na vydanie osvedčenia, v ktorom sa vymedzuje nevykonateľnosť alebo obmedzená vykonateľnosť osvedčeného rozhodnutia, ako sa uvádza v článku 49, sú: civilný súd (sekcia pre rodinné právo) na Malte a zmierovací súd (Gozo) (sekcia pre rodinné právo) (vyššia právomoc) na ostrove Gozo.

Súdy a orgány príslušné na opravu osvedčenia vydaného podľa článku 66 ods. 1, ako sa uvádza v článku 67 ods. 1: neuplatňuje sa.

Článok 103 ods. 1 písm. c) – súdy príslušné na uznanie rozhodnutia (článok 30 ods. 3) a zamietnutie uznania (článok 40 ods. 2), ako aj súdy a orgány príslušné na zamietnutie výkonu, opravné prostriedky a na ďalšie opravné prostriedky, ako sa uvádza v článku 58 ods. 1, 61 ods. 2 a 62

Článok 30 ods. 3, článok 40 ods. 2 a článok 58 ods. 1: súdy príslušné na uznanie rozhodnutia, zamietnutie uznania a zamietnutie výkonu sú: i) na Malte: civilný súd (sekcia pre rodinné právo) a ii) na ostrove Gozo: zmierovací súd (Gozo) (sekcia pre rodinné právo) (vyššia právomoc).

Článok 61 ods. 2: súd príslušný na rozhodovanie o opravných prostriedkoch je odvolací súd.

Článok 62: ďalšie opravné prostriedky na Malte nie sú možné s výnimkou preskúmania podľa kapitoly 12 článku 811 Zbierky právnych predpisov Malty.

Článok 103 ods. 1 písm. d) – orgány príslušné na výkon, ako sa uvádza v článku 52

Civilný súd (sekcia pre rodinné právo) na Malte a zmierovací súd (Gozo) (sekcia pre rodinné právo) (vyššia právomoc) na ostrove Gozo.

Článok 103 ods. 1 písm. e) – opravné prostriedky proti rozhodnutiu o návrhu na zamietnutie výkonu, ako sa uvádza v článkoch 61 a 62

Odvolací súd (na Malte aj ostrove Gozo). Ďalšie opravné prostriedky na Malte nie sú možné s výnimkou preskúmania podľa kapitoly 12 článku 811 Zbierky právnych predpisov Malty.

Článok 103 ods. 1 písm. f) – názvy, adresy a komunikačné prostriedky ústredných orgánov určených na pomoc pri uplatňovaní nariadenia vo veciach rodičovských práv a povinností. V prípade určenia viac ako jedného ústredného orgánu sa vymedzí územná a funkčná právomoc každého ústredného orgánu, ako sa uvádza v článku 76

Generálny riaditeľ, Úrad pre normy sociálnej starostlivosti (SCSA) 469, Bugejov inštitút, Triq il-Kbira San Ġuzepp, Santa Venera SVR1012, Malta

Telefón: +356 25494000

Fax: +356 25494355

E-mail: feedback-scsa@gov.mt

Článok 103 ods. 1 písm. g) – prípadne kategórie blízkych príbuzných okrem rodičov, s ktorými môže byť dieťa umiestnené na území členského štátu bez predchádzajúceho súhlasu tohto členského štátu, ako sa uvádza v článku 82

Neuplatňuje sa.

Článok 103 ods. 1 písm. h) – úradné jazyky inštitúcií Európskej únie, iné ako vlastný jazyk členského štátu, ktoré sú prijateľné na komunikáciu s ich ústrednými orgánmi, ako sa uvádza v článku 91 ods. 3

Neuplatňuje sa. Ústredný orgán prijíma iba komunikáciu v maltčine a/alebo angličtine.

Článok 103 ods. 1 písm. i) – jazyky prijateľné pre preklady žiadostí a sprievodných dokumentov zaslaných podľa článkov 80, 81, 82 a políčok voľného textu osvedčení, ako sa uvádza v článku 91 ods. 2

Maltčina a/alebo angličtina.

Posledná aktualizácia: 24/07/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.