Nariadenie Brusel IIb – manželské veci a veci rodičovských práv a povinností (prepracované znenie)

Holandsko

Autor obsahu
Holandsko

VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Holandsko

Rodinné právo – Nariadenie Brusel IIb – manželské veci a veci rodičovských práv a povinností (prepracované znenie)


*povinný údaj

Článok 103 ods. 1 písm. a) (prvá časť) — orgány verejnej moci alebo iné orgány oprávnené na vyhotovenie verejnej listiny, ako sa uvádza v článku 2 ods. 2 bode 2 písm. b) a orgány verejnej moci oprávnené na registráciu dohody, ako sa uvádza v článku 2 ods. 2 bode 3

Neuplatňuje sa.

Vysvetlenie: V Holandsku nie je možné upraviť veci, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, vo verejnej listine ani v dohode. V Holandsku môže veci, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti nariadenia, určiť iba sudca v súdnom rozhodnutí.

Článok 103 ods. 1 písm. a) (druhá časť) — správne orgány poskytujúce právnu pomoc uvedené v článku 74 ods. 2

Raad voor Rechtsbijstand (Rada pre právnu pomoc)

Článok 103 ods. 1 písm. b) (prvá časť) — súdy príslušné na vydávanie osvedčenia o rozhodnutí, ako sa uvádza v článku 36 ods. 1 a súdy a orgány príslušné na vydávanie osvedčenia o verejnej listine alebo dohode, ako sa uvádza v článku 66

– článok 36 ods. 1: sudca, ktorý vydal rozsudok, ktorého sa osvedčenie týka,

– článok 66: neuplatňuje sa [pozri vysvetlenie k článku 2 ods. 2 bodu 2 písm. b) a ods. 2 bodu 3].

Článok 103 ods. 1 písm. b) (druhá časť) — súdy príslušné na opravu osvedčení, ako sa uvádza v článku 37 ods. 1, článku 48 ods. 1 a súdy príslušné na vydávanie osvedčenia o nevykonateľnosti alebo obmedzenej vykonateľnosti, ako sa uvádza v článku 49 a súdy a orgány príslušné na opravu osvedčenia, vydaného podľa článku 66 ods. 1, ako sa uvádza v článku 67 ods. 1

– článok 37 ods. 1: sudca, ktorý vydal rozsudok, ktorého sa osvedčenie týka,

– článok 48 ods. 1: sudca, ktorý vydal rozsudok, ktorého sa osvedčenie týka,

– článok 49 ods. 1: sudca, ktorý vydal rozsudok, ktorého sa osvedčenie týka.

Článok 103 ods. 1 písm. c) – súdy príslušné na uznanie rozhodnutia (článok 30 ods. 3) a zamietnutie uznania (článok 40 ods. 2), ako aj súdy a orgány príslušné na zamietnutie výkonu, opravné prostriedky a na ďalšie opravné prostriedky, ako sa uvádza v článku 58 ods. 1, 61 ods. 2 a 62

– článok 30 ods. 3: Rozhodnutia v oblasti rodičovských práv a povinností: sudca rozhodujúci o nariadení predbežných opatrení na súde príslušnom pre miesto pobytu dieťaťa alebo v prípade, že miesto pobytu v Holandsku neexistuje, pre miesto pobytu dieťaťa de facto. Inak sudca rozhodujúci o nariadení predbežných opatrení na Rechtbank Den Haag (Okresný súd v Haagu).

Rozhodnutia v manželských veciach: sudca rozhodujúci o nariadení predbežných opatrení na súde príslušnom pre miesto pobytu navrhovateľa alebo v prípade, že miesto pobytu v Holandsku neexistuje, pre miesto pobytu navrhovateľa v Holandsku de facto. Inak sudca rozhodujúci o nariadení predbežných opatrení na Rechtbank Den Haag (Okresný súd v Haagu),

– článok 40 ods. 2: Rozhodnutia v oblasti rodičovských práv a povinností: sudca rozhodujúci o nariadení predbežných opatrení na súde príslušnom pre miesto pobytu dieťaťa alebo v prípade, že miesto pobytu v Holandsku neexistuje, pre miesto pobytu dieťaťa de facto. Inak sudca rozhodujúci o nariadení predbežných opatrení na Rechtbank Den Haag (Okresný súd v Haagu).

Rozhodnutia v manželských veciach: sudca rozhodujúci o nariadení predbežných opatrení na súde príslušnom pre miesto pobytu navrhovateľa alebo v prípade, že miesto pobytu v Holandsku neexistuje, pre miesto pobytu navrhovateľa v Holandsku de facto. Inak sudca rozhodujúci o nariadení predbežných opatrení na Rechtbank Den Haag (Okresný súd v Haagu),

– článok 58 ods. 1: sudca rozhodujúci o nariadení predbežných opatrení na súde príslušnom pre miesto pobytu dieťaťa alebo v prípade, že miesto pobytu v Holandsku neexistuje, pre miesto pobytu dieťaťa de facto. Inak sudca rozhodujúci o nariadení predbežných opatrení na Rechtbank Den Haag (Okresný súd v Haagu),

– článok 61 ods. 2: Gerechtshof (odvolací súd).

Článok 62: Hoge Raad (najvyšší súd).

Článok 103 ods. 1 písm. d) – orgány príslušné na výkon, ako sa uvádza v článku 52

– polícia s pomocou generálnej prokuratúry (podľa článkov 812 a 813 Občianskeho súdneho poriadku),

– sudca rozhodujúci o nariadení predbežných opatrení na súde príslušnom pre miesto pobytu dieťaťa alebo v prípade, že miesto pobytu v Holandsku neexistuje, pre miesto pobytu dieťaťa de facto. Inak sudca rozhodujúci o nariadení predbežných opatrení na Rechtbank Den Haag (Okresný súd v Haagu).

Článok 103 ods. 1 písm. e) – opravné prostriedky proti rozhodnutiu o návrhu na zamietnutie výkonu, ako sa uvádza v článkoch 61 a 62

– článok 61: opravný prostriedok na gerechtshof (odvolací súd),

– článok 62: kasačný opravný prostriedok na Hoge Raad (najvyšší súd).

Článok 103 ods. 1 písm. f) – názvy, adresy a komunikačné prostriedky ústredných orgánov určených na pomoc pri uplatňovaní nariadenia vo veciach rodičovských práv a povinností. V prípade určenia viac ako jedného ústredného orgánu sa vymedzí územná a funkčná právomoc každého ústredného orgánu, ako sa uvádza v článku 76

Oddelenie pre právne a medzinárodné záležitosti riaditeľstva

pre právnu politiku mládeže ministerstva spravodlivosti a bezpečnosti

Turfmarkt 147

2511 DP Haag

P. O. Box 20301

2500 EH Haag

Telefón: +31 0703706252

Článok 103 ods. 1 písm. g) – prípadne kategórie blízkych príbuzných okrem rodičov, s ktorými môže byť dieťa umiestnené na území členského štátu bez predchádzajúceho súhlasu tohto členského štátu, ako sa uvádza v článku 82

Žiadne (neuplatňuje sa).

Článok 103 ods. 1 písm. h) – úradné jazyky inštitúcií Európskej únie, iné ako vlastný jazyk členského štátu, ktoré sú prijateľné na komunikáciu s ich ústrednými orgánmi, ako sa uvádza v článku 91 ods. 3

Holandčina a angličtina.

Článok 103 ods. 1 písm. i) – jazyky prijateľné pre preklady žiadostí a sprievodných dokumentov zaslaných podľa článkov 80, 81, 82 a políčok voľného textu osvedčení, ako sa uvádza v článku 91 ods. 2

Holandčina a angličtina.

Posledná aktualizácia: 31/07/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.