Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku poľština bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
  Swipe to change

  Nariadenie Brusel IIb – manželské veci a veci rodičovských práv a povinností (prepracované znenie)

  Poľsko

  Autor obsahu
  Poľsko

  Článok 103 ods. 1 písm. a) (prvá časť) — orgány verejnej moci alebo iné orgány oprávnené na vyhotovenie verejnej listiny, ako sa uvádza v článku 2 ods. 2 bode 2 písm. b) a orgány verejnej moci oprávnené na registráciu dohody, ako sa uvádza v článku 2 ods. 2 bode 3

  Žiadne.

  Článok 103 ods. 1 písm. a) (druhá časť) — správne orgány poskytujúce právnu pomoc uvedené v článku 74 ods. 2

  Žiadne.

  Článok 103 ods. 1 písm. b) (prvá časť) — súdy príslušné na vydávanie osvedčenia o rozhodnutí, ako sa uvádza v článku 36 ods. 1 a súdy a orgány príslušné na vydávanie osvedčenia o verejnej listine alebo dohode, ako sa uvádza v článku 66

  Článok 36 ods. 1

  Súd členského štátu pôvodu na návrh účastníka vydá osvedčenie o:

  a) rozhodnutí v manželských veciach na tlačive uvedenom v prílohe II:

  krajský súd (sąd okręgowy), ktorý vydal rozhodnutie;

  b) rozhodnutí vo veciach rodičovských práv a povinností na tlačive uvedenom v prílohe III:

  okresný súd (sąd rejonowy), ktorý vydal rozhodnutie;

  krajský súd, ktorý vydal rozhodnutie vo veciach týkajúcich sa rozvodu, rozluky alebo anulovania manželstva, pokiaľ ide o rozhodnutie o rodičovských právach a povinnostiach;

  c) rozhodnutí o nariadení návratu dieťaťa uvedené v článku 2 ods. 1 písm. a) a podľa okolností o predbežných opatreniach vrátane ochranných opatrení vydaných podľa článku 27 ods. 5 spolu s rozhodnutím na tlačive uvedenom v prílohe IV:

  Krajský súd v Białystoku

  Krajský súd v Gdansku

  Krajský súd v Katoviciach

  Krajský súd v Krakove

  Krajský súd v Lubline

  Krajský súd v Lodži

  Krajský súd v Poznani

  Krajský súd v Rzeszówe

  Krajský súd v Štetíne

  Krajský súd vo Varšave

  Krajský súd vo Vroclave

  Článok 66 sa neuplatňuje.

  Článok 103 ods. 1 písm. b) (druhá časť) — súdy príslušné na opravu osvedčení, ako sa uvádza v článku 37 ods. 1, článku 48 ods. 1 a súdy príslušné na vydávanie osvedčenia o nevykonateľnosti alebo obmedzenej vykonateľnosti, ako sa uvádza v článku 49 a súdy a orgány príslušné na opravu osvedčenia, vydaného podľa článku 66 ods. 1, ako sa uvádza v článku 67 ods. 1

  Článok 37 ods. 1

  Súd členského štátu pôvodu na návrh opraví a aj bez návrhu môže opraviť osvedčenie, ak z dôvodu vecnej chyby alebo opomenutia existuje rozpor medzi rozhodnutím, ktoré sa má vykonať, a osvedčením.

  Súd, ktorý vydal rozhodnutie (okresný súd alebo krajský súd).

  Článok 48 ods. 1

  Súd členského štátu pôvodu na návrh opraví a aj bez návrhu môže opraviť osvedčenie, ak z dôvodu vecnej chyby alebo opomenutia existuje rozpor medzi rozhodnutím a osvedčením.

  Súd, ktorý vydal rozhodnutie (okresný súd alebo krajský súd).

  Článok 49

  Keď a v rozsahu, v ktorom vykonateľnosť rozhodnutia osvedčeného v súlade s článkom 47 zanikla alebo bola pozastavená či obmedzená, na základe návrhu predloženého kedykoľvek súdu členského štátu pôvodu sa vydá osvedčenie o nevykonateľnosti alebo obmedzenej vykonateľnosti na vzorovom tlačive uvedenom v prílohe VII.

  Súd, ktorý vydal rozhodnutie (okresný súd alebo krajský súd).

  Článok 66 sa neuplatňuje.

  Článok 103 ods. 1 písm. c) – súdy príslušné na uznanie rozhodnutia (článok 30 ods. 3) a zamietnutie uznania (článok 40 ods. 2), ako aj súdy a orgány príslušné na zamietnutie výkonu, opravné prostriedky a na ďalšie opravné prostriedky, ako sa uvádza v článku 58 ods. 1, 61 ods. 2 a 62

  Článok 30 ods. 3

  Zainteresovaný účastník môže v súlade s postupmi ustanovenými v článkoch 59 až 62 a v relevantných prípadoch v oddiele 5 tejto kapitoly a v kapitole VI navrhnúť vydanie rozhodnutia, že neexistujú dôvody na zamietnutie uznania podľa článkov 38 a 39.

  Krajský súd.

  Článok 40

  1. Postupy stanovené v článkoch 59 až 62 a podľa okolností veci v oddiele 5 tejto kapitoly a v kapitole VI sa primerane uplatňujú na žiadosť o zamietnutie uznania.

  2. Miestna príslušnosť súdu sa určí podľa právneho poriadku členského štátu, v ktorom sa začalo konanie o zamietnutie uznania.

  Krajský súd.

  Článok 58 ods. 1

  Návrh na zamietnutie výkonu rozhodnutia na základe článku 39 sa podáva krajskému súdu.

  Návrh na zamietnutie výkonu rozhodnutia na základe iných dôvodov, ktoré sú stanovené alebo sa povoľujú v tomto nariadení, sa podáva súdu zodpovednému za výkon rozhodnutia.

  Článok 61 ods. 2

  Opravný prostriedok sa podáva orgánu alebo súdu, ktorý bol oznámený ako orgán alebo súd, ktorému sa podáva opravný prostriedok.

  Odvolací súd (sąd apelacyjny) a v prípade článku 58 ods. 1 súd vyššieho stupňa ako súd zodpovedný za výkon rozhodnutia.

  Článok 62

  Opravný prostriedok na odvolací súd.

  Kasačný opravný prostriedok na najvyšší súd (Sąd Najwyższy).

  So zreteľom na článok 58 ods. 1 neexistujú žiadne opravné prostriedky.

  Článok 103 ods. 1 písm. d) – orgány príslušné na výkon, ako sa uvádza v článku 52

  Článok 52

  Návrh na výkon rozhodnutia sa podáva orgánu príslušnému na výkon podľa právneho poriadku členského štátu výkonu.

  – krajský súd – v súvislosti s rozhodnutiami vydanými súdom v treťom štáte, ktorými sa nariaďuje návrat dieťaťa podľa Haagskeho dohovoru z roku 1980 alebo premiestnenie dieťaťa podľa Haagskeho dohovoru z roku 1980,

  – okresný súd – v súvislosti s rozhodnutiami o rodičovských právach a povinnostiach.

  Článok 103 ods. 1 písm. e) – opravné prostriedky proti rozhodnutiu o návrhu na zamietnutie výkonu, ako sa uvádza v článkoch 61 a 62

  Článok 61 ods. 2

  Opravný prostriedok sa podáva orgánu alebo súdu, ktorý bol oznámený ako orgán alebo súd, ktorému sa podáva opravný prostriedok.

  Odvolací súd.

  Článok 62

  Najvyšší súd.

  Článok 103 ods. 1 písm. f) – názvy, adresy a komunikačné prostriedky ústredných orgánov určených na pomoc pri uplatňovaní nariadenia vo veciach rodičovských práv a povinností. V prípade určenia viac ako jedného ústredného orgánu sa vymedzí územná a funkčná právomoc každého ústredného orgánu, ako sa uvádza v článku 76

  Ústredný orgán:

  ministerstvo spravodlivosti

  Funkcie ústredného orgánu plní:

  Oddelenie pre medzinárodné konania v rodinných veciach (Wydział Międzynarodowych Postępowań Rodzinnych)

  Odbor pre veci týkajúce sa rodiny a maloletých osôb (Departament Spraw Rodzinnych i Nieletnich)

  Al. Ujazdowskie 11

  00-950 Varšava

  Tel.: +48 222390470

  Fax: +48 228970321

  E-mail: sekretariat.dsrin@ms.gov.pl alebo polandchildabduction@ms.gov.pl

  Článok 103 ods. 1 písm. g) – prípadne kategórie blízkych príbuzných okrem rodičov, s ktorými môže byť dieťa umiestnené na území členského štátu bez predchádzajúceho súhlasu tohto členského štátu, ako sa uvádza v článku 82

  Žiadne.

  Článok 103 ods. 1 písm. h) – úradné jazyky inštitúcií Európskej únie, iné ako vlastný jazyk členského štátu, ktoré sú prijateľné na komunikáciu s ich ústrednými orgánmi, ako sa uvádza v článku 91 ods. 3

  Poľština, nemčina a angličtina.

  Článok 103 ods. 1 písm. i) – jazyky prijateľné pre preklady žiadostí a sprievodných dokumentov zaslaných podľa článkov 80, 81, 82 a políčok voľného textu osvedčení, ako sa uvádza v článku 91 ods. 2

  Poľština.

  Posledná aktualizácia: 08/12/2023

  Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.