Nariadenie Brusel IIb – manželské veci a veci rodičovských práv a povinností (prepracované znenie)

Portugalsko

Autor obsahu
Portugalsko

VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Portugalsko

Rodinné právo – Nariadenie Brusel IIb – manželské veci a veci rodičovských práv a povinností (prepracované znenie)


*povinný údaj

Článok 103 ods. 1 písm. a) (prvá časť) — orgány verejnej moci alebo iné orgány oprávnené na vyhotovenie verejnej listiny, ako sa uvádza v článku 2 ods. 2 bode 2 písm. b) a orgány verejnej moci oprávnené na registráciu dohody, ako sa uvádza v článku 2 ods. 2 bode 3

Orgány uvedené v článku 2 ods. 2 bode 2 písm. b): neuplatňuje sa.

Orgány uvedené v článku 2 ods. 2 bode 3: neuplatňuje sa.

Článok 103 ods. 1 písm. a) (druhá časť) — správne orgány poskytujúce právnu pomoc uvedené v článku 74 ods. 2

Orgány uvedené v článku 74 ods. 2:

i) v kontinentálnom Portugalsku: Inštitút sociálneho zabezpečenia (Instituto da Segurança Social I. P.);

ii) v autonómnom regióne Madeira: Inštitút sociálneho zabezpečenia na Madeire (Instituto de Segurança Social da Madeira, I.P.-RAM);

iii) v autonómnom regióne Azory: Inštitút sociálneho zabezpečenia na Azorách (Instituto da Segurança Social dos Açores, I.P.R.A.);

iv) na území celého Portugalska: matriční úradníci (conservadores do registo civil), ak poskytli právnu pomoc na základe vyhlásenia rád civilných farností (juntas de freguesia), ktorým sa potvrdzuje finančná situácia občana [článok 34 ods. 1 zákonného dekrétu č. 135/99 z 22. apríla 1999 v spojení s článkom 16 ods. 1 (rr) zákona č. 75/2013 z 12. septembra 2013], alebo vyhlásenia verejnej inštitúcie sociálneho zabezpečenia, v ktorej je osoba zaregistrovaná [článok 10 ods. 3 nariadenia o registračných povinnostiach a notárskych poplatkoch (Regulamento Emolumentar dos Registos e do Notariado)].

Článok 103 ods. 1 písm. b) (prvá časť) — súdy príslušné na vydávanie osvedčenia o rozhodnutí, ako sa uvádza v článku 36 ods. 1 a súdy a orgány príslušné na vydávanie osvedčenia o verejnej listine alebo dohode, ako sa uvádza v článku 66

V prípade vydávania osvedčení týkajúcich sa rozhodnutí podľa článku 36 ods. 1:

i) v manželských veciach a veciach rodičovských práv a povinností: súdy pre rodinné veci a maloletých (Juízos de família e menores); ak neexistujú, miestne občianske súdy (Juízo locais cíveis); ak neexistujú ani tie, všeobecné súdy (Juízos de Competência Genérica); matričné úrady (Conservatórias de registo civil);

ii) vo veciach rodičovských práv a povinností: komisie na ochranu detí a mládeže (comissões de proteção de crianças e jovens);

iii) v prípade návratu detí, ako aj predbežných a ochranných opatrení: súdy pre rodinné veci a maloletých; ak neexistujú, miestne občianske súdy; ak neexistujú ani tie, všeobecné súdy;

iv) vo veciach predbežných a ochranných opatrení: komisie na ochranu detí a mládeže.

V prípade vydávania osvedčení týkajúcich sa verejných listín podľa článku 66: neuplatňuje sa.

V prípade vydávania osvedčení týkajúcich sa dohôd podľa článku 66:

i) v manželských veciach a veciach rodičovských práv a povinností: súdy pre rodinné veci a maloletých; ak neexistujú, miestne občianske súdy; ak neexistujú ani tie, všeobecné súdy; matričné úrady;

ii) vo veciach rodičovských práv a povinností: komisie na ochranu detí a mládeže.

Článok 103 ods. 1 písm. b) (druhá časť) — súdy príslušné na opravu osvedčení, ako sa uvádza v článku 37 ods. 1, článku 48 ods. 1 a súdy príslušné na vydávanie osvedčenia o nevykonateľnosti alebo obmedzenej vykonateľnosti, ako sa uvádza v článku 49 a súdy a orgány príslušné na opravu osvedčenia, vydaného podľa článku 66 ods. 1, ako sa uvádza v článku 67 ods. 1

V prípade opravy osvedčení uvedených v článku 37 ods. 1:

súdy pre rodinné veci a maloletých; ak neexistujú, miestne občianske súdy; ak neexistujú ani tie, všeobecné súdy. Matričné úrady a komisie na ochranu detí a mládeže (len vo veciach rodičovských práv a povinností).

V prípade opravy osvedčení uvedených v článku 66 ods. 3: neuplatňuje sa.

V prípade opravy osvedčení uvedených v článku 48 ods. 1 a článku 49 ods. 1:

i) súdy pre rodinné veci a maloletých; ak neexistujú, miestne občianske súdy; ak neexistujú ani tie, všeobecné súdy rozhodujúce o udelení práv styku a o návrate detí v súlade s článkom 29 ods. 6;

ii) matričné úrady a komisie na ochranu detí a mládeže rozhodujúce o udelení práv styku.

Článok 103 ods. 1 písm. c) – súdy príslušné na uznanie rozhodnutia (článok 30 ods. 3) a zamietnutie uznania (článok 40 ods. 2), ako aj súdy a orgány príslušné na zamietnutie výkonu, opravné prostriedky a na ďalšie opravné prostriedky, ako sa uvádza v článku 58 ods. 1, 61 ods. 2 a 62

Na účely článku 30 ods. 3, článku 52, článku 40 ods. 1 a článku 58 ods. 1:

súdy pre rodinné veci a maloletých; ak neexistujú, miestne občianske súdy; ak neexistujú ani tie, všeobecné súdy.

Na účely článku 62 alebo článku 61 ods. 2:

Súdom, ktorý vyniesol napadnuté rozhodnutie, bude – v závislosti od veci – súd pre rodinné veci a maloletých, miestny občiansky súd alebo všeobecný súd, ktorý postúpi odvolanie na odvolací súd (Tribunal da Relação) na preskúmanie. V prípade ďalšieho odvolania po vydaní rozhodnutia odvolacieho súdu sa odvolanie podá na odvolací súd, ktorý ho potom postúpi na Najvyšší súd (Supremo Tribunal de Justiça) na preskúmanie.

Článok 103 ods. 1 písm. d) – orgány príslušné na výkon, ako sa uvádza v článku 52

Súdy pre rodinné veci a maloletých; ak neexistujú, miestne občianske súdy; ak neexistujú ani tie, všeobecné súdy.

Článok 103 ods. 1 písm. e) – opravné prostriedky proti rozhodnutiu o návrhu na zamietnutie výkonu, ako sa uvádza v článkoch 61 a 62

Konania o opravných prostriedkoch, ktoré sú dostupné v situáciách uvedených v článkoch 61 a 62, sú tieto:

I. Konania o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiu súdu prvého stupňa (tribunal de primeira instância) týkajúce sa odmietnutia uznania alebo výkonu sú konania uvedené v článkoch 32 a 33 právneho rámca pre občianskoprávny postup týkajúci sa poručníctva (Regime Geral do Processo Tutelar Cível) podľa Občianskeho súdneho poriadku (Código de Processo Civil). Môžu nimi byť:

i) riadne odvolanie podané na odvolacom súde v súlade s článkom 644 Občianskeho súdneho poriadku;

ii) riadne odvolanie na účely preskúmania podané na Najvyššom súde proti rozsudku odvolacieho súdu vo veci rozhodnutia súdu prvého stupňa, ktorým sa rozhoduje o veci samej alebo uzatvára konanie, ktorým sa obvinený alebo niektorí z obvinených zbavujú viny v súvislosti s predloženým návrhom alebo protinávrhom podľa článku 671 Občianskeho súdneho poriadku;

iii) mimoriadne odvolanie na účely preskúmania podané na základe ktorejkoľvek zo situácií uvedených v článku 696 Občianskeho súdneho poriadku na súde prvého stupňa, ktorý vydal rozhodnutie a bude odvolanie vybavovať.

II. Konania o opravných prostriedkoch proti matričnému úradníkovi týkajúce sa odmietnutia uznania sa uvádzajú v článkoch 286 a 291 Matričného poriadku (Código do Registo Civil) a môžu nimi byť:

i) hierarchické odvolania podané riaditeľovi Inštitútu pre matriky a notárstva (Instituto dos Registos e do Notariado, I. P.); alebo

ii) právne námietky podané na súd, v jurisdikcii ktorého sa nachádza daný matričný úrad.

Po odmietnutí hierarchického odvolania môže zainteresovaná strana, ak tak ešte neurobila, napadnúť počiatočné rozhodnutie matričného úradníka na súde, v jurisdikcii ktorého sa nachádza daný matričný úrad, a to do 10 dní od oznámenia rozhodnutia.

Odvolania proti rozhodnutiu súdu prvého stupňa týkajúceho sa rozhodnutia matričného úradníka možno podať na odvolacom súde. Odvolania proti rozsudkom odvolacieho súdu nie je možné podať na Najvyšší súd okrem prípadov uvedených v článku 629 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku, v ktorých je odvolanie vždy prípustné.

Článok 103 ods. 1 písm. f) – názvy, adresy a komunikačné prostriedky ústredných orgánov určených na pomoc pri uplatňovaní nariadenia vo veciach rodičovských práv a povinností. V prípade určenia viac ako jedného ústredného orgánu sa vymedzí územná a funkčná právomoc každého ústredného orgánu, ako sa uvádza v článku 76

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku portugalčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: nemčinaangličtinafrancúzština.

Generálne riaditeľstvo pre reintegráciu a väzenské služby (Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais)

Oddelenie pre právnu pomoc a spory (Gabinete Jurídico e Contencioso)

Travessa da Cruz do Torel 1

1150-122 Lisabon

Tel.: (+351) 218 812 200

Fax: (+351) 218 853 653

E-mail: gjc@dgrsp.mj.pt

Článok 103 ods. 1 písm. g) – prípadne kategórie blízkych príbuzných okrem rodičov, s ktorými môže byť dieťa umiestnené na území členského štátu bez predchádzajúceho súhlasu tohto členského štátu, ako sa uvádza v článku 82

Starí rodičia, strýkovia/tety alebo súrodenci.

Článok 103 ods. 1 písm. h) – úradné jazyky inštitúcií Európskej únie, iné ako vlastný jazyk členského štátu, ktoré sú prijateľné na komunikáciu s ich ústrednými orgánmi, ako sa uvádza v článku 91 ods. 3

Portugalčina, angličtina a francúzština.

Článok 103 ods. 1 písm. i) – jazyky prijateľné pre preklady žiadostí a sprievodných dokumentov zaslaných podľa článkov 80, 81, 82 a políčok voľného textu osvedčení, ako sa uvádza v článku 91 ods. 2

Portugalčina.

Posledná aktualizácia: 10/06/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.