Nariadenie Brusel IIb – manželské veci a veci rodičovských práv a povinností (prepracované znenie)

Rumunsko

Autor obsahu
Rumunsko

VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Rumunsko

Rodinné právo – Nariadenie Brusel IIb – manželské veci a veci rodičovských práv a povinností (prepracované znenie)


*povinný údaj

Článok 103 ods. 1 písm. a) (prvá časť) — orgány verejnej moci alebo iné orgány oprávnené na vyhotovenie verejnej listiny, ako sa uvádza v článku 2 ods. 2 bode 2 písm. b) a orgány verejnej moci oprávnené na registráciu dohody, ako sa uvádza v článku 2 ods. 2 bode 3

Matričný úrad, notár.

Článok 103 ods. 1 písm. a) (druhá časť) — správne orgány poskytujúce právnu pomoc uvedené v článku 74 ods. 2

Neuplatňuje sa.

Článok 103 ods. 1 písm. b) (prvá časť) — súdy príslušné na vydávanie osvedčenia o rozhodnutí, ako sa uvádza v článku 36 ods. 1 a súdy a orgány príslušné na vydávanie osvedčenia o verejnej listine alebo dohode, ako sa uvádza v článku 66

Orgánom príslušným na vydanie osvedčenia je súd, ktorý vydal rozsudok, ktorého uznanie sa dovoláva alebo ktorého výkon sa žiada v inom členskom štáte. Týmto súdom môže byť v závislosti od okolností okresný súd (judecătorie), tribunál (tribunal) alebo odvolací súd (curte de apel).

V prípade verejných listín je orgánom príslušným na vydanie osvedčenia orgán, ktorý vydal listinu, t. j. v závislosti od okolností notár alebo matričný úrad.

V prípade dohôd – ustanovenie sa neuplatňuje.

Článok 103 ods. 1 písm. b) (druhá časť) — súdy príslušné na opravu osvedčení, ako sa uvádza v článku 37 ods. 1, článku 48 ods. 1 a súdy príslušné na vydávanie osvedčenia o nevykonateľnosti alebo obmedzenej vykonateľnosti, ako sa uvádza v článku 49 a súdy a orgány príslušné na opravu osvedčenia, vydaného podľa článku 66 ods. 1, ako sa uvádza v článku 67 ods. 1

Súdy príslušné na opravu osvedčenia, ako sa uvádza v článku 37 ods. 1 – súd, ktorý vydal rozsudok a osvedčenie uvedené v článku 36.

Súdy príslušné na opravu osvedčenia, ako sa uvádza v článku 48 ods. 1 – súd, ktorý vydal privilegované rozhodnutie a osvedčenie uvedené v článku 47.

Súdy príslušné na vydanie osvedčenia o nevykonateľnosti alebo o obmedzenej vykonateľnosti, ako sa uvádza v článku 49 – súd, ktorý vydal rozhodnutie o nevykonateľnosti alebo obmedzenej vykonateľnosti.

Článok 103 ods. 1 písm. c) – súdy príslušné na uznanie rozhodnutia (článok 30 ods. 3) a zamietnutie uznania (článok 40 ods. 2), ako aj súdy a orgány príslušné na zamietnutie výkonu, opravné prostriedky a na ďalšie opravné prostriedky, ako sa uvádza v článku 58 ods. 1, 61 ods. 2 a 62

  • článok 30 ods. 3: tribunály v súlade s článkom 95 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku,
  • článok 40 ods. 2: tribunál za rovnakých okolností ako v prípade článku 30 ods. 3,
  • článok 58 ods. 1: okresný súd v súlade s článkom 651 Občianskeho súdneho poriadku,
  • článok 61 ods. 2: tribunál v súlade s článkom 95 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku,
  • článok 62: v rumunskom Občianskom súdnom poriadku sa nestanovujú žiadne ďalšie opravné prostriedky nadväzujúce na opravný prostriedok podaný proti rozhodnutiu o návrhu, ktorým sa namieta proti výkonu.

Článok 103 ods. 1 písm. d) – orgány príslušné na výkon, ako sa uvádza v článku 52

Exekútor v súlade s článkom 623 Občianskeho súdneho poriadku.

Článok 103 ods. 1 písm. e) – opravné prostriedky proti rozhodnutiu o návrhu na zamietnutie výkonu, ako sa uvádza v článkoch 61 a 62

V súlade s článkom 61 nariadenia je opravným prostriedkom odvolanie v súlade s článkom 718 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku.

V súlade s článkom 62 nariadenia neexistujú žiadne opravné prostriedky, ktoré by nadväzovali na opravný prostriedok uvedený v článku 61.

Článok 103 ods. 1 písm. f) – názvy, adresy a komunikačné prostriedky ústredných orgánov určených na pomoc pri uplatňovaní nariadenia vo veciach rodičovských práv a povinností. V prípade určenia viac ako jedného ústredného orgánu sa vymedzí územná a funkčná právomoc každého ústredného orgánu, ako sa uvádza v článku 76

Ministerul Justiției, Direcția Drept Internațional și Cooperare Judiciară (ministerstvo spravodlivosti, riaditeľstvo pre medzinárodné právo a justičnú spoluprácu)

Str. Apolodor nr. 17 Sector 5, Bucharest, 050741

Tel.: + 40372041077; Fax: +40 372041079

E-mail: ddit@just.ro

Článok 103 ods. 1 písm. g) – prípadne kategórie blízkych príbuzných okrem rodičov, s ktorými môže byť dieťa umiestnené na území členského štátu bez predchádzajúceho súhlasu tohto členského štátu, ako sa uvádza v článku 82

Neuplatňuje sa.

Článok 103 ods. 1 písm. h) – úradné jazyky inštitúcií Európskej únie, iné ako vlastný jazyk členského štátu, ktoré sú prijateľné na komunikáciu s ich ústrednými orgánmi, ako sa uvádza v článku 91 ods. 3

Angličtina, francúzština a rumunčina.

Článok 103 ods. 1 písm. i) – jazyky prijateľné pre preklady žiadostí a sprievodných dokumentov zaslaných podľa článkov 80, 81, 82 a políčok voľného textu osvedčení, ako sa uvádza v článku 91 ods. 2

Rumunčina.

Posledná aktualizácia: 23/10/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.