Nariadenie Brusel IIb – manželské veci a veci rodičovských práv a povinností (prepracované znenie)

Slovensko

Autor obsahu
Slovensko

VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Slovensko

Rodinné právo – Nariadenie Brusel IIb – manželské veci a veci rodičovských práv a povinností (prepracované znenie)


*povinný údaj

Článok 103 ods. 1 písm. a) (prvá časť) — orgány verejnej moci alebo iné orgány oprávnené na vyhotovenie verejnej listiny, ako sa uvádza v článku 2 ods. 2 bode 2 písm. b) a orgány verejnej moci oprávnené na registráciu dohody, ako sa uvádza v článku 2 ods. 2 bode 3

neuplatňuje sa

Článok 103 ods. 1 písm. a) (druhá časť) — správne orgány poskytujúce právnu pomoc uvedené v článku 74 ods. 2

neuplatňuje sa

Článok 103 ods. 1 písm. b) (prvá časť) — súdy príslušné na vydávanie osvedčenia o rozhodnutí, ako sa uvádza v článku 36 ods. 1 a súdy a orgány príslušné na vydávanie osvedčenia o verejnej listine alebo dohode, ako sa uvádza v článku 66

K čl. 36 ods. 1

okresné súdy, Mestský súd Bratislava II, Mestský súd Košice, krajské súdy

 

K čl. 66

neuplatňuje sa

Článok 103 ods. 1 písm. b) (druhá časť) — súdy príslušné na opravu osvedčení, ako sa uvádza v článku 37 ods. 1, článku 48 ods. 1 a súdy príslušné na vydávanie osvedčenia o nevykonateľnosti alebo obmedzenej vykonateľnosti, ako sa uvádza v článku 49 a súdy a orgány príslušné na opravu osvedčenia, vydaného podľa článku 66 ods. 1, ako sa uvádza v článku 67 ods. 1

K čl. 37 ods. 1, čl. 48 ods.1 a čl. 49

okresný súd (vrátane Mestského súdu Bratislava II, Mestského súdu Košice) alebo krajský súd, ktorý osvedčenie vydal

 

K čl. 66 ods. 3 v spojení s čl. 37 ods. 1

neuplatňuje sa

Článok 103 ods. 1 písm. c) – súdy príslušné na uznanie rozhodnutia (článok 30 ods. 3) a zamietnutie uznania (článok 40 ods. 2), ako aj súdy a orgány príslušné na zamietnutie výkonu, opravné prostriedky a na ďalšie opravné prostriedky, ako sa uvádza v článku 58 ods. 1, 61 ods. 2 a 62

K čl. 30 ods. 3

 • na podanie návrhu na uznanie rozhodnutí vo veci rozvodu, rozluky a anulovania manželstva je príslušný Krajský súd v Bratislave,
na podanie návrhu na vydanie rozhodnutia, že nie sú dôvody na zamietnutie uznania rozhodnutia vo veci rodičovských práva a povinnosti  je príslušný  okresný súd (vrátane Mestského súdu Bratislava II alebo Mestského súdu Košice) v mieste bydliska dieťaťa, alebo ak nemá bydlisko v mieste kde sa zdržuje. Ak nie je taký súd, miestne príslušný je Mestský súd Bratislava II

K čl. 52

 • okresný súd (vrátane Mestského súdu Bratislava II alebo Mestského súdu Košice), v obvode ktorého má maloletý bydlisko,
 • okresný súd (vrátane Mestského súdu Bratislava II alebo Mestského súdu Košice), v obvode ktorého sa maloletý zdržuje ak nie je miestne príslušný súd známy alebo ak nemôže včas zakročiť

K čl. 40 ods. 1 (ods.2)

 • vo veci rozvodu, rozluky a anulovania manželstva je príslušný Krajský súd v Bratislave,
 • vo veci rodičovských práva a povinnosti je príslušný okresný súd (vrátane Mestského súdu Bratislava II alebo Mestského súdu Košice) v mieste bydliska dieťaťa alebo ak nemá bydlisko v mieste, kde sa zdržuje. Ak nie je taký súd, miestne príslušný je Mestský súd Bratislava II.

K čl. 58 ods. 1

 • okresný súd (vrátane Mestského súdu Bratislava II alebo Mestského súdu Košice), v obvode ktorého má maloletý bydlisko,
 • okresný súd (vrátane Mestského súdu Bratislava II alebo Mestského súdu Košice), v obvode ktorého sa maloletý zdržuje, ak nie je miestne príslušný súd známy alebo ak nemôže včas zakročiť

K čl.  62

 • dovolanie ako mimoriadny opravný prostriedok je možno podať na Najvyšší súd Slovenskej republiky, ak existuje jeden z dôvodov taxatívne vymedzených v zákone (§ 420 a § 421 zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok)

K čl. 61 ods. 2

súd proti ktorého rozhodnutiu odvolanie smeruje

Článok 103 ods. 1 písm. d) – orgány príslušné na výkon, ako sa uvádza v článku 52

okresné súdy (vrátane Mestského súdu Bratislava II alebo Mestského súdu Košice)

Článok 103 ods. 1 písm. e) – opravné prostriedky proti rozhodnutiu o návrhu na zamietnutie výkonu, ako sa uvádza v článkoch 61 a 62

K čl. 61

odvolanie

K čl. 62

dovolanie ako mimoriadny opravný prostriedok možno použiť ak existuje jeden z dôvodov taxatívne vymedzených v zákone (§ 420 a § 421 zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok)

Článok 103 ods. 1 písm. f) – názvy, adresy a komunikačné prostriedky ústredných orgánov určených na pomoc pri uplatňovaní nariadenia vo veciach rodičovských práv a povinností. V prípade určenia viac ako jedného ústredného orgánu sa vymedzí územná a funkčná právomoc každého ústredného orgánu, ako sa uvádza v článku 76

 • na účely článku 79 písm. e):

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

Račianska ul. 71

813 11 Bratislava

Tel:      +421 2 888 91 379/341/425

Fax:     +421 2 888 91 605

E-mail: civil.inter.coop@justice.sk

Web: https://www.justice.gov.sk

 • na účely článku 79 písm. a), b), c), d), f), g):

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Špitálska č. 25 - 27

P.O. Box 57

814 99 Bratislava

Tel.:       +421 2 20 45 82 00;

E- mail: info@cipc.gov.sk

Web:     https://www.cipc.gov.sk

Článok 103 ods. 1 písm. g) – prípadne kategórie blízkych príbuzných okrem rodičov, s ktorými môže byť dieťa umiestnené na území členského štátu bez predchádzajúceho súhlasu tohto členského štátu, ako sa uvádza v článku 82

prarodič, súrodenec maloletého dieťaťa, súrodenec rodiča maloletého dieťaťa

Článok 103 ods. 1 písm. h) – úradné jazyky inštitúcií Európskej únie, iné ako vlastný jazyk členského štátu, ktoré sú prijateľné na komunikáciu s ich ústrednými orgánmi, ako sa uvádza v článku 91 ods. 3

 • na účely článku 79 písm. e):

slovenčina (štátny jazyk), čeština

 • na účely článku 79 písm. a), b), c), d), f), g):

slovenčina (štátny jazyk), čeština, angličtina

Článok 103 ods. 1 písm. i) – jazyky prijateľné pre preklady žiadostí a sprievodných dokumentov zaslaných podľa článkov 80, 81, 82 a políčok voľného textu osvedčení, ako sa uvádza v článku 91 ods. 2

na účely článkov 80 ods. 3 a 82 ods. 4:

slovenčina, čeština

 • na účely článku 81 ods. 2:

slovenčina, čeština

 • na účely článku 91 ods. 2:

slovenčina, čeština

Posledná aktualizácia: 11/01/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.