Nariadenie Brusel IIb – manželské veci a veci rodičovských práv a povinností (prepracované znenie)

Slovinsko

Autor obsahu
Slovinsko

VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Slovinsko

Rodinné právo – Nariadenie Brusel IIb – manželské veci a veci rodičovských práv a povinností (prepracované znenie)


*povinný údaj

Článok 103 ods. 1 písm. a) (prvá časť) — orgány verejnej moci alebo iné orgány oprávnené na vyhotovenie verejnej listiny, ako sa uvádza v článku 2 ods. 2 bode 2 písm. b) a orgány verejnej moci oprávnené na registráciu dohody, ako sa uvádza v článku 2 ods. 2 bode 3

– orgán alebo iný subjekt oprávnený osvedčiť vyhotovenie a registráciu verejnej listiny uvedenej v článku 2 ods. 2 bode 2 písm. b) je: notár (iba v prípadoch rozvodu na základe vzájomného súhlasu pred notárom, keď sa verejná listina týka rozvodu manželov bez maloletých detí na základe vzájomného súhlasu).

Článok 103 ods. 1 písm. a) (druhá časť) — správne orgány poskytujúce právnu pomoc uvedené v článku 74 ods. 2

– správny orgán príslušný na poskytovanie právnej pomoci, ako sa uvádza v článku 74 ods. 2, je: ministerstvo spravodlivosti.

Článok 103 ods. 1 písm. b) (prvá časť) — súdy príslušné na vydávanie osvedčenia o rozhodnutí, ako sa uvádza v článku 36 ods. 1 a súdy a orgány príslušné na vydávanie osvedčenia o verejnej listine alebo dohode, ako sa uvádza v článku 66

– súdy alebo orgány príslušné na vydanie osvedčenia podľa článku 36 ods. 1 sú: okresné súdy (okrožna sodišča),

– súdy alebo orgány príslušné na vydanie osvedčenia podľa článku 66 sú:

  • notári (iba v prípadoch rozvodu na základe vzájomného súhlasu pred notárom, keď sa verejná listina týka rozvodu manželov bez maloletých detí na základe vzájomného súhlasu).

Článok 103 ods. 1 písm. b) (druhá časť) — súdy príslušné na opravu osvedčení, ako sa uvádza v článku 37 ods. 1, článku 48 ods. 1 a súdy príslušné na vydávanie osvedčenia o nevykonateľnosti alebo obmedzenej vykonateľnosti, ako sa uvádza v článku 49 a súdy a orgány príslušné na opravu osvedčenia, vydaného podľa článku 66 ods. 1, ako sa uvádza v článku 67 ods. 1

– súdy príslušné na opravu osvedčení, ako sa uvádza v článku 37 ods. 1, sú: okresné súdy,

– súdy príslušné na opravu osvedčení, ako sa uvádza v článku 48 ods. 1, sú: okresné súdy,

– súdy príslušné na vydanie osvedčenia o nevykonateľnosti alebo o obmedzenej vykonateľnosti rozhodnutia (článok 49) sú: okresné súdy,

– súdy alebo orgány príslušné na opravu osvedčenia uvedeného v článku 66 ods. 1 v spojení s článkom 67 ods. 1 sú:

  • notári (iba v prípadoch rozvodu na základe vzájomného súhlasu pred notárom, keď sa verejná listina týka rozvodu manželov bez maloletých detí na základe vzájomného súhlasu).

Článok 103 ods. 1 písm. c) – súdy príslušné na uznanie rozhodnutia (článok 30 ods. 3) a zamietnutie uznania (článok 40 ods. 2), ako aj súdy a orgány príslušné na zamietnutie výkonu, opravné prostriedky a na ďalšie opravné prostriedky, ako sa uvádza v článku 58 ods. 1, 61 ods. 2 a 62

– súdy príslušné na uznanie rozhodnutia (článok 30 ods. 3) sú: okresné súdy,

– súdy príslušné na zamietnutie uznania rozhodnutia (článok 40 ods. 1) sú: okresné súdy,

– súdy alebo orgány príslušné na zamietnutie výkonu rozhodnutia (článok 58 ods. 1) sú: okresné súdy,

– súdy alebo orgány príslušné na konanie o opravnom prostriedku proti rozhodnutiu o návrhu na zamietnutie výkonu rozhodnutia (článok 61 ods. 2) sú: okresné súdy,

– súdy alebo orgány príslušné na konanie o ďalšom opravnom prostriedku (článok 62) sú: najvyšší súd (vrhovno sodišče).

Článok 103 ods. 1 písm. d) – orgány príslušné na výkon, ako sa uvádza v článku 52

– orgány príslušné na výkon rozhodnutia (článok 52) sú: miestne súdy (okrajna sodišča).

Článok 103 ods. 1 písm. e) – opravné prostriedky proti rozhodnutiu o návrhu na zamietnutie výkonu, ako sa uvádza v článkoch 61 a 62

– konanie o opravnom prostriedku uvedené v článku 61 (opravný prostriedok)

Konanie o výkone zahraničného rozhodnutia, zahraničnej dohody alebo zahraničnej verejnej listiny v Slovinsku, ktoré nezahŕňa aj uznávacie a vykonávacie konanie, pričom dlžník alebo zainteresovaný účastník môže podať návrh na súd na zamietnutie uznania, na rozhodnutie, že nie sú dôvody na zamietnutie uznania, alebo na zamietnutie výkonu zahraničného rozhodnutia, sa vedie na okresnom súde.

Účastník musí uviesť skutočnosti na podporu svojho návrhu a predložiť dôkazy, inak sa žiadosť považuje za nepodloženú.

Súd pred vydaním rozhodnutia zašle kópiu úplného, prípustného a odôvodneného návrhu odporcovi, ktorý má na odpoveď 30 dní od dátumu doručenia.

Súd rozhoduje v senáte zloženom z troch sudcov.

Ak rozhodnutie závisí od skutkových okolností, súd rozhodne po pojednávaní.

– konanie o opravnom prostriedku uvedené v článku 62 (ďalší opravný prostriedok)

Proti rozhodnutiu (okresného) súdu možno podať opravný prostriedok. Ak je takýto opravný prostriedok podaný, rozhoduje o ňom Najvyšší súd Slovinskej republiky.

Opravný prostriedok je potrebné podať v lehote 30 dní od dátumu doručenia rozhodnutia súdu prvého stupňa.

Lehota na odpoveď na opravný prostriedok je 30 dní od dátumu doručenia opravného prostriedku.

Konanie sa mutatis mutandis riadi ustanoveniami zákona o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom a konaním o uznaní a výkone rozsudkov zahraničných súdov, ak sa v nariadení alebo príslušných ustanoveniach vnútroštátneho práva nestanovuje inak.

Článok 103 ods. 1 písm. f) – názvy, adresy a komunikačné prostriedky ústredných orgánov určených na pomoc pri uplatňovaní nariadenia vo veciach rodičovských práv a povinností. V prípade určenia viac ako jedného ústredného orgánu sa vymedzí územná a funkčná právomoc každého ústredného orgánu, ako sa uvádza v článku 76

Ministerstvo práce, rodiny, sociálnych vecí a rovnakých príležitostí (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti)

Štukljeva cesta 44

1000 Ľubľana

https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-delo-druzino-socialne-zadeve-in-enake-moznosti/

Prostriedky komunikácie: e-mail a telefón (tel.: +386 13697500 / +386 13697700; e-mail: gp.mddsz@gov.si) – preferovaný prostriedok komunikácie: e-mail

Článok 103 ods. 1 písm. g) – prípadne kategórie blízkych príbuzných okrem rodičov, s ktorými môže byť dieťa umiestnené na území členského štátu bez predchádzajúceho súhlasu tohto členského štátu, ako sa uvádza v článku 82

V záujme zabezpečenia najlepších záujmov dieťaťa, a to aj v prípade umiestnenia do starostlivosti blízkych príbuzných v súlade s článkom 82, sa individuálne preskúmajú okolnosti umiestnenia do starostlivosti a potom sa vydá súhlas alebo stanovisko.

Článok 103 ods. 1 písm. h) – úradné jazyky inštitúcií Európskej únie, iné ako vlastný jazyk členského štátu, ktoré sú prijateľné na komunikáciu s ich ústrednými orgánmi, ako sa uvádza v článku 91 ods. 3

S ústredným orgánom možno komunikovať v slovinčine a angličtine.

Článok 103 ods. 1 písm. i) – jazyky prijateľné pre preklady žiadostí a sprievodných dokumentov zaslaných podľa článkov 80, 81, 82 a políčok voľného textu osvedčení, ako sa uvádza v článku 91 ods. 2

Na týchto súdoch v Slovinsku sa okrem slovinčiny ako úradný jazyk prijíma aj jeden z jazykov národnostných menšín:

– Okresný súd v Koperi: taliančina,

– Miestny súd v Koperi: taliančina,

– Miestny súd v Pirane: taliančina,

– Miestny súd v Lendave: maďarčina.

S ústredným orgánom možno komunikovať v slovinčine a angličtine.

Posledná aktualizácia: 04/08/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.