Nariadenie Brusel IIb – manželské veci a veci rodičovských práv a povinností (prepracované znenie)

Švédsko

Autor obsahu
Švédsko

VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Švédsko

Rodinné právo – Nariadenie Brusel IIb – manželské veci a veci rodičovských práv a povinností (prepracované znenie)


*povinný údaj

Článok 103 ods. 1 písm. a) (prvá časť) — orgány verejnej moci alebo iné orgány oprávnené na vyhotovenie verejnej listiny, ako sa uvádza v článku 2 ods. 2 bode 2 písm. b) a orgány verejnej moci oprávnené na registráciu dohody, ako sa uvádza v článku 2 ods. 2 bode 3

Vo Švédsku neexistujú orgány, ktoré by vydávali verejné listiny alebo registrovali dohody.

Článok 103 ods. 1 písm. a) (druhá časť) — správne orgány poskytujúce právnu pomoc uvedené v článku 74 ods. 2

Vyhlásenie o tom, že účastník konania pred Radou pre sociálne zabezpečenie (socialnämnden) bol oslobodený od trov alebo poplatkov, poskytuje príslušná Rada pre sociálne zabezpečenie. Vyhlásenie o tom, že účastník konania pred Radou pre sociálne zabezpečenie sa považuje za účastníka, ktorý spĺňa majetkové podmienky na získanie úplnej alebo čiastočnej právnej pomoci, poskytuje Úrad pre právnu pomoc (Rättshjälpsmyndigheten).

Článok 103 ods. 1 písm. b) (prvá časť) — súdy príslušné na vydávanie osvedčenia o rozhodnutí, ako sa uvádza v článku 36 ods. 1 a súdy a orgány príslušné na vydávanie osvedčenia o verejnej listine alebo dohode, ako sa uvádza v článku 66

Osvedčenie uvedené v článku 36 ods. 1 vydáva súd alebo iný orgán, ktorý vydal rozhodnutie.

Keďže švédske súdy a orgány nevydávajú verejné listiny ani neregistrujú dohody, nebude potrebné vydávať osvedčenia podľa článku 66 ods. 1.

Článok 103 ods. 1 písm. b) (druhá časť) — súdy príslušné na opravu osvedčení, ako sa uvádza v článku 37 ods. 1, článku 48 ods. 1 a súdy príslušné na vydávanie osvedčenia o nevykonateľnosti alebo obmedzenej vykonateľnosti, ako sa uvádza v článku 49 a súdy a orgány príslušné na opravu osvedčenia, vydaného podľa článku 66 ods. 1, ako sa uvádza v článku 67 ods. 1

Súd alebo iný orgán, ktorý vydal rozhodnutie, nariaďuje opravu osvedčení podľa článku 37 ods. 1 alebo článku 48 ods. 1 alebo vydáva osvedčenia o nevykonateľnosti alebo o obmedzenej vykonateľnosti podľa článkuˆ 49.

Keďže švédske súdy a orgány nebudú vydávať osvedčenia podľa článku 66 ods. 1, vo Švédsku nebude potrebné vykonávať opravy takýchto osvedčení podľa článku 67 ods. 1.

Článok 103 ods. 1 písm. c) – súdy príslušné na uznanie rozhodnutia (článok 30 ods. 3) a zamietnutie uznania (článok 40 ods. 2), ako aj súdy a orgány príslušné na zamietnutie výkonu, opravné prostriedky a na ďalšie opravné prostriedky, ako sa uvádza v článku 58 ods. 1, 61 ods. 2 a 62

Článok 30 ods. 3

Návrh na vyhlásenie podľa článku 30 ods. 3, že neexistujú žiadne dôvody na zamietnutie uznania, sa podáva na okresný súd (tingsrätten).

Ak sa návrh týka rozhodnutia, ktoré sa úplne alebo čiastočne vzťahuje na osobu dieťaťa, návrh sa musí podať na okresný súd uvedený v kapitole 21 § 1a Rodičovského zákonníka (föräldrabalken).

Ak sa návrh týka rozhodnutia, ktoré sa nevzťahuje úplne alebo čiastočne na osobu dieťaťa, návrh sa podáva na okresný súd stanovený v ďalej uvedenom zozname, v ktorého pôsobnosti má pobyt protistrana. Ak protistrana nemá pobyt vo Švédsku, návrh sa musí podať na Okresný súd v Nacke (Nacka tingsrätt).

Článok 40 alebo 59

Návrh podľa článku 40 alebo 59 na zamietnutie uznania rozhodnutia alebo na zamietnutie jeho výkonu sa musí podať na okresný súd.

Ak sa návrh týka rozhodnutia, ktoré sa úplne alebo čiastočne vzťahuje na osobu dieťaťa, návrh sa musí podať na okresný súd, ktorý vec prerokúva v súvislosti s výkonom rozhodnutia, ktorého sa návrh týka, ako sa uvádza v kapitole 21 Rodičovského zákonníka. Ak vykonávacie konanie nebolo začaté, návrh sa musí podať na okresný súd uvedený v kapitole 21 § 1a Rodičovského zákonníka.

Ak sa návrh týka rozhodnutia, ktoré sa nevzťahuje úplne alebo čiastočne na osobu dieťaťa, návrh sa musí podať na okresný súd stanovený v uvedenom zozname, v ktorého pôsobnosti má pobyt navrhovateľ. Ak navrhovateľ nemá pobyt vo Švédsku, návrh sa musí podať na Okresný súd v Nacke.

Opravné prostriedky

Opravné prostriedky podľa článku 61 ods. 2 sa musia podať na odvolací súd (hovrätten).

Opravné prostriedky podľa článku 62 sa musia podať na najvyšší súd (Högsta domstolen).

Kliknutím na nasledujúci odkaz sa zobrazia všetky príslušné orgány súvisiace s týmto článkom.
Zoznam príslušných orgánov

Článok 103 ods. 1 písm. d) – orgány príslušné na výkon, ako sa uvádza v článku 52

– článok 52, v prípade návrhu na výkon rozhodnutia týkajúceho sa dieťaťa danej osoby: návrh sa podáva na okresný súd, ako sa uvádza v kapitole 21 oddiele 1a zákona o rodine.

– článok 52, v prípade návrhu na výkon rozhodnutia týkajúceho sa právnych nákladov alebo majetku dieťaťa: návrh sa podáva švédskemu exekučnému orgánu (Kronofogdemyndigheten).

Článok 103 ods. 1 písm. e) – opravné prostriedky proti rozhodnutiu o návrhu na zamietnutie výkonu, ako sa uvádza v článkoch 61 a 62

Opravné prostriedky sa musia podať na odvolací súd alebo najvyšší súd.

Článok 103 ods. 1 písm. f) – názvy, adresy a komunikačné prostriedky ústredných orgánov určených na pomoc pri uplatňovaní nariadenia vo veciach rodičovských práv a povinností. V prípade určenia viac ako jedného ústredného orgánu sa vymedzí územná a funkčná právomoc každého ústredného orgánu, ako sa uvádza v článku 76

Ministerstvo zahraničných vecí (Utrikesdepartementet)

Oddelenie pre konzulárne a občianske záležitosti (Enheten för konsulära och civilrättsliga ärenden)

S-103 39 Štokholm

Tel.: +46 84051000 (ústredňa)/+46 84055005 (núdzové číslo mimo úradných hodín)

Fax: +46 87231176

E-mail: ud-kc@gov.se

Článok 103 ods. 1 písm. g) – prípadne kategórie blízkych príbuzných okrem rodičov, s ktorými môže byť dieťa umiestnené na území členského štátu bez predchádzajúceho súhlasu tohto členského štátu, ako sa uvádza v článku 82

Neuplatňuje sa.

Článok 103 ods. 1 písm. h) – úradné jazyky inštitúcií Európskej únie, iné ako vlastný jazyk členského štátu, ktoré sú prijateľné na komunikáciu s ich ústrednými orgánmi, ako sa uvádza v článku 91 ods. 3

Švédčina a angličtina.

Článok 103 ods. 1 písm. i) – jazyky prijateľné pre preklady žiadostí a sprievodných dokumentov zaslaných podľa článkov 80, 81, 82 a políčok voľného textu osvedčení, ako sa uvádza v článku 91 ods. 2

Švédčina alebo angličtina.

Posledná aktualizácia: 30/05/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.