Uredba Bruselj IIb – Zakonski spori in spori v zvezi s starševsko odgovornostjo (prenovitev)

Avstrija

Vsebino zagotavlja
Avstrija

ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Avstrija

Družinsko pravo – Uredba Bruselj IIb – Zakonski spori in spori v zvezi s starševsko odgovornostjo (prenovitev)


*obvezen vnos

Člen 103(1)(a) (1. del) – Javni organi ali drugi organi, pooblaščeni za potrditev javne listine iz točke (2)(b) člena 2(2), in javni organi, pooblaščeni za registracijo dogovora iz točke (3) člena 2(2)

– Člen 2(2)(2)(b):

V Avstriji lahko javne listine v smislu Uredbe izdajo organi za matične zadeve v skladu s členom 177(2) avstrijskega civilnega zakonika (Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch, ABGB) in sodišča v skladu s členom 190(1) ABGB (sporazumi, sklenjeni pri sodišču, za katere ni potrebna odobritev).

– Člen 2(2)(3):

V Avstriji noben javni organ ali drug organ ni pooblaščen za vpis dogovorov v smislu Uredbe.

Člen 103(1)(a) (2. del) – Upravni organi, ki odobrijo brezplačno pravno pomoč iz člena 74(2)

– Člen 74(2):

V Avstriji noben upravni organ nima pristojnosti v smislu člena 74(2).

Člen 103(1)(b) (1. del) – Sodišča, pristojna za izdajo potrdil za odločbo v skladu s členom 36(1), ter sodišča in organi, pristojni za izdajo potrdila za javno listino ali dogovor iz člena 66

Člen 103(1)(b):

Sodišča in organi v skladu s členom 36(1):

Za vloge za izdajo potrdil na podlagi člena 36(1) so pristojna okrožna sodišča:

  • na podlagi člena 76 Jurisdiktionsnorm (avstrijski zakon o pristojnosti sodišč, JN; člen 36(1)(a)),
  • na podlagi člena 109 JN (člen 36(1)(b)) ali
  • na podlagi člena 109a JN (člen 36(1)(c)).

Sodišča in organi v skladu s členom 66(1):

Člen 66(1)(a): v Avstriji razveza zakonske zveze ni mogoča brez sodne odločbe.

Člen 66(1)(b): za to področje so pristojna okrožna sodišča iz člena 109 JN.

Člen 103(1)(b) (2. del) – Sodišča, pristojna za popravek potrdil iz člena 37(1) in člena 48(1), ter sodišča, pristojna za izdajo potrdila o neizvršljivosti ali omejitvi izvršljivosti odločbe, za katero je bilo izdano potrdilo, iz člena 49, ter sodišča in organi, pristojni za popravek potrdila, izdanega v skladu s členom 66(1), iz člena 67(1)

Sodišča in organi v skladu s členom 67(1):

Za popravek potrdila na podlagi člena 66(1) so pristojna okrožna sodišča iz člena 109 JN.

Sodišča v skladu s členom 37(1):

Za popravek potrdila na podlagi člena 37(1) so pristojna okrožna sodišča, priglašena v skladu s členom 36(1). Glej člene 76, 109 in 109a JN.

Sodišča v skladu s členom 48(1):

Za popravek in umik potrdila na podlagi člena 48(1) so pristojna okrožna sodišča iz člena 109 JN.

Sodišča v skladu s členom 49(1):

Za vloge za izdajo potrdila o začasnem zadržanju ali omejitvi izvršljivosti na podlagi člena 49(1) so pristojna okrožna sodišča iz člena 109 JN.

Sodišča in organi iz člena 66(3) v povezavi s členom 37(1):

Za popravek potrdila na podlagi člena 66(3) v povezavi s členom 37(1) so pristojna okrožna sodišča iz člena 109 JN.

Člen 103(1)(c) – Sodišča, pristojna za priznanje odločbe (člen 30(3)) in zavrnitev priznanja (člen 40(2)), ter sodišča in organi, pristojni za zavrnitev izvršitve, izpodbijanje ali pravno sredstvo ter nadaljnje izpodbijanje ali pravno sredstvo iz člena 58(1), člena 61(2) in člena 62

Sodišča v skladu s členom 30(3):

Za vloge za začetek postopka na podlagi člena 30(3) so pristojna okrožna sodišča iz členov 76 in 109 JN.

Sodišča v skladu s členom 52:

Za zahtevke za izvršitev na podlagi člena 52 so pristojna okrožna sodišča iz člena 109 JN.

Sodišča v skladu s členoma 40(2) in 58(1):

Za zavrnitev priznanja na podlagi člena 40(2) so pristojna okrožna sodišča iz členov 114a in 109 JN. Za zavrnitev izvršitve na podlagi člena 58(1) so pristojna okrožna sodišča iz člena 109 JN.

Sodišča in pravica do pravnega sredstva v skladu s členom 61(2):

Za odločanje o izpodbijanju odločbe o zahtevku za zavrnitev izvršitve ali za odločanje o pravnem sredstvu zoper tako odločbo (v Avstriji: Rekurs) je pristojno višje deželno sodišče, vendar je treba pravno sredstvo vložiti pri okrožnem sodišču.

Sodišča in pravica do pravnega sredstva v skladu s členom 62:

Za obravnavo kakršnega koli nadaljnjega izpodbijanja ali morebitnega pravnega sredstva (v Avstriji: Revisionsrekurs) je pristojno vrhovno sodišče, vendar je treba pravno sredstvo vložiti pri okrožnem sodišču.

Člen 103(1)(d) – Organi, pristojni za izvrševanje, iz člena 52

Organi, pristojni za izvrševanje v skladu s členom 52:

Za zahtevke za izvršitev na podlagi člena 52 so pristojna okrožna sodišča iz člena 109 JN.

Člen 103(1)(e) – Pravna sredstva zoper odločitev o zahtevku za zavrnitev izvršitve iz členov 61 in 62

Sodišča in pravica do pravnega sredstva iz člena 61(2):

Za odločanje o izpodbijanju odločbe o zahtevku za zavrnitev izvršitve ali za odločanje o pravnem sredstvu zoper tako odločbo (Rekurs) je pristojno višje deželno sodišče, vendar je treba pravno sredstvo vložiti pri okrožnem sodišču.

Sodišča in pravica do pravnega sredstva iz člena 62:

Za obravnavo kakršnega koli nadaljnjega izpodbijanja ali morebitnega pravnega sredstva (Revisionsrekurs) je pristojno vrhovno sodišče, vendar je treba pravno sredstvo vložiti pri okrožnem sodišču.

Člen 103(1)(f) – Imena, naslovi in komunikacijska sredstva osrednjih organov, imenovanih za pomoč pri uporabi uredbe v sporih v zvezi s starševsko odgovornostjo. Če je imenovanih več osrednjih organov, se za vsakega opredeli geografska in funkcijska pristojnost, kakor je navedeno v členu 76.

Nazivi in naslovi osrednjih organov iz člena 76:

Bundesministerium für Justiz, Museumstraße 7, A-1070 Wien

Organizacijska enota: Division I 10

E-naslov: team.z@bmj.gv.at

Tel. +43 1 52152 2142

Faks +43 1 52152 2829

Člen 103(1)(g) – Če je primerno, kategorije ožjih sorodnikov poleg staršev, h katerim se lahko otrok namesti na ozemlju države članice brez predhodnega soglasja te države članice, iz člena 82

Kategorije ožjih sorodnikov iz člena 82(2):

Soglasje za namestitev pri sorodnikih poleg staršev, v skladu s členom 82(1), ni potrebno za naslednje kategorije ožjih sorodnikov:

  • stari starši,
  • bratje in sestre staršev,
  • polnoletni bratje in sestre otroka.

Člen 103(1)(h) – Jeziki institucij Evropske unije, ki so različni od jezika države članice in v katerih se lahko sprejmejo obvestila osrednjim organom v skladu s členom 91(3)

Jeziki, sprejemljivi za komunikacijo z osrednjimi organi v skladu s členom 91(3):

Angleščina.

Člen 103(1)(i) – Jeziki, sprejemljivi za prevode zaprosil in spremnih dokumentov, poslanih v skladu s členi 80, 81 in 82, ter polj za prosto besedilo v potrdilih iz člena 91(2)

Jeziki, sprejemljivi za prevode v skladu s členi 80(3), 81(2), 82(4) in 91(2):

Jih ni (razen uradnih jezikov v Avstriji).

Zadnja posodobitev: 11/12/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.