Uredba Bruselj IIb – Zakonski spori in spori v zvezi s starševsko odgovornostjo (prenovitev)

Belgija

Vsebino zagotavlja
Belgija

ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Belgija

Družinsko pravo – Uredba Bruselj IIb – Zakonski spori in spori v zvezi s starševsko odgovornostjo (prenovitev)


*obvezen vnos

Člen 103(1)(a) (1. del) – Javni organi ali drugi organi, pooblaščeni za potrditev javne listine iz točke (2)(b) člena 2(2), in javni organi, pooblaščeni za registracijo dogovora iz točke (3) člena 2(2)

— Člen 2(2), točka 2(b): notarji.

— Člen 2(2), točka 3: ni sporočeno.

Člen 103(1)(a) (2. del) – Upravni organi, ki odobrijo brezplačno pravno pomoč iz člena 74(2)

Se ne uporablja.

Člen 103(1)(b) (1. del) – Sodišča, pristojna za izdajo potrdil za odločbo v skladu s členom 36(1), ter sodišča in organi, pristojni za izdajo potrdila za javno listino ali dogovor iz člena 66

— Člen 36(1): sodišče za družinske zadeve (tribunal de la famille), sodišče za mladoletnike (tribunal de la jeunesse), mirovni sodnik (juge de paix), pritožbeno sodišče (cour d’appel).

— Člen 66: notarji

Člen 103(1)(b) (2. del) – Sodišča, pristojna za popravek potrdil iz člena 37(1) in člena 48(1), ter sodišča, pristojna za izdajo potrdila o neizvršljivosti ali omejitvi izvršljivosti odločbe, za katero je bilo izdano potrdilo, iz člena 49, ter sodišča in organi, pristojni za popravek potrdila, izdanega v skladu s členom 66(1), iz člena 67(1)

— Člen 37(1): sodišče za družinske zadeve (tribunal de la famille), sodišče za mladoletnike (tribunal de la jeunesse), mirovni sodnik (juge de paix), pritožbeno sodišče (cour d’appel).

— Člen 48(1): sodišče za družinske zadeve (tribunal de la famille), pritožbeno sodišče (cour d’appel).

— Člen 49: sodišče za družinske zadeve (tribunal de la famille), pritožbeno sodišče (cour d’appel).

— Člen 66(3), člen 37(1): notarji.

Člen 103(1)(c) – Sodišča, pristojna za priznanje odločbe (člen 30(3)) in zavrnitev priznanja (člen 40(2)), ter sodišča in organi, pristojni za zavrnitev izvršitve, izpodbijanje ali pravno sredstvo ter nadaljnje izpodbijanje ali pravno sredstvo iz člena 58(1), člena 61(2) in člena 62

— Člen 30(3): sodišče za družinske zadeve (tribunal de la famille).

— Člen 40(1): sodišče za družinske zadeve (tribunal de la famille).

— Člen 58(1): sodišče za družinske zadeve (tribunal de la famille).

— Člen 61(2): sodišče za družinske zadeve (tribunal de la famille) in pritožbeno sodišče (cour d’appel).

— Člen 62: pritožbeno sodišče (cour d’appel) in kasacijsko sodišče (cour de cassation).

Člen 103(1)(d) – Organi, pristojni za izvrševanje, iz člena 52

Sodni izvršitelji (huissiers de justice).

Člen 103(1)(e) – Pravna sredstva zoper odločitev o zahtevku za zavrnitev izvršitve iz členov 61 in 62

Člen 61: pritožba in postopek z ugovorom.

Člen 62: pritožba in kasacijska pritožba.

Člen 103(1)(f) – Imena, naslovi in komunikacijska sredstva osrednjih organov, imenovanih za pomoč pri uporabi uredbe v sporih v zvezi s starševsko odgovornostjo. Če je imenovanih več osrednjih organov, se za vsakega opredeli geografska in funkcijska pristojnost, kakor je navedeno v členu 76.

SPF Justice, Direction générale de la Législation et des Libertés et Droits fondamentaux (Zvezna služba za pravosodje, Generalni direktorat za zakonodajo ter temeljne pravice in svoboščine)

Service de coopération internationale civile (Služba za mednarodno sodelovanje v civilnih zadevah)

Point de contact fédéral « Enlèvement international d'enfants » (Zvezna kontaktna točka „Mednarodna ugrabitev otrok“)

Naslov: Boulevard de Waterloo 115

Mesto/občina: Bruselj

Poštna številka: 1000

Telefon: +32 25426700 (24h/dan, 7 dni/teden)

E-naslov: rapt-parental@just.fgov.be

Internetna stran: https://justice.belgium.be/fr/themes_et_dossiers/enfants_et_jeunes/enlevement_international_denfants/contact

Jeziki, ki se sprejmejo: francoščina (fr), nizozemščina (nl), nemščina (de), angleščina (en).

Člen 103(1)(g) – Če je primerno, kategorije ožjih sorodnikov poleg staršev, h katerim se lahko otrok namesti na ozemlju države članice brez predhodnega soglasja te države članice, iz člena 82

Ni relevantno.

Člen 103(1)(h) – Jeziki institucij Evropske unije, ki so različni od jezika države članice in v katerih se lahko sprejmejo obvestila osrednjim organom v skladu s členom 91(3)

Angleščina, poleg treh nacionalnih jezikov, tj. nizozemščine, francoščine in nemščine.

Člen 103(1)(i) – Jeziki, sprejemljivi za prevode zaprosil in spremnih dokumentov, poslanih v skladu s členi 80, 81 in 82, ter polj za prosto besedilo v potrdilih iz člena 91(2)

— Člen 80(3): uradni jezik v kraju vložitve zahtevka (FR-NL-DE). Pred vložitvijo zahtevka se je priporočljivo pri belgijskem osrednjem organu pozanimati o tem, v kateri jezik bo treba prevesti zahtevek.

— Člen 81(2) in člen 82(2): uradni jezik v kraju, kjer se obravnava zaprosilo (FR-NL-DE). Pred vložitvijo zahtevka se je priporočljivo pri belgijskem osrednjem organu pozanimati o tem, v kateri jezik bo treba prevesti zahtevek.

— Člen 91(2): sprejmejo se samo uradni jeziki. Pred vložitvijo zahtevka se je priporočljivo pri belgijskem osrednjem organu pozanimati o tem, v kateri jezik bo treba prevesti zahtevek.

Zadnja posodobitev: 02/11/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.