Uredba Bruselj IIb – Zakonski spori in spori v zvezi s starševsko odgovornostjo (prenovitev)

Bolgarija

Vsebino zagotavlja
Bolgarija

Člen 103(1)(a) (1. del) – Javni organi ali drugi organi, pooblaščeni za potrditev javne listine iz točke (2)(b) člena 2(2), in javni organi, pooblaščeni za registracijo dogovora iz točke (3) člena 2(2)

- Člen 2(2)(2)(b) – V bolgarskem pravu ni javnih listin na področju zakonskih sporov in sporov v zvezi s starševsko odgovornostjo v smislu Uredbe, zato ni mogoče navesti pristojnih organov.

- Člen 2(2)(3) – V bolgarskem pravu ni dogovorov na področju zakonskih sporov in sporov v zvezi s starševsko odgovornostjo v smislu Uredbe, zato ni mogoče navesti pristojnih organov.

Člen 103(1)(a) (2. del) – Upravni organi, ki odobrijo brezplačno pravno pomoč iz člena 74(2)

Člen 74(2) – V bolgarskem pravu ni upravnih organov v smislu Uredbe na področju zakonskih sporov in sporov v zvezi s starševsko odgovornostjo, zato ni mogoče navesti pristojnih organov.

Člen 103(1)(b) (1. del) – Sodišča, pristojna za izdajo potrdil za odločbo v skladu s členom 36(1), ter sodišča in organi, pristojni za izdajo potrdila za javno listino ali dogovor iz člena 66

Člen 36(1) – Izdaja potrdil o sodnih odločbah:

  • Priloga II – potrdilo o odločbah v zakonskih sporih izda okrajno sodišče (rayonen sad);
  • Priloga III – potrdilo o odločbah v sporih v zvezi s starševsko odgovornostjo izda okrajno sodišče;
  • Priloga IV – potrdilo o vrnitvi otroka po postopku na podlagi Haaške konvencije iz leta 1980 izda mestno sodišče v Sofiji (Sofiyski gradski sad).

Člen 66 – v Bolgariji ni javnih listin ali dogovorov v smislu člena 2(2)(3) v zvezi z zakonskimi spori in spori v zvezi s starševsko odgovornostjo.

Člen 103(1)(b) (2. del) – Sodišča, pristojna za popravek potrdil iz člena 37(1) in člena 48(1), ter sodišča, pristojna za izdajo potrdila o neizvršljivosti ali omejitvi izvršljivosti odločbe, za katero je bilo izdano potrdilo, iz člena 49, ter sodišča in organi, pristojni za popravek potrdila, izdanega v skladu s členom 66(1), iz člena 67(1)

Člen 37 – popravek potrdila o sodni odločbi – pristojno je sodišče, ki je izdalo potrdilo:

  • Priloga II – potrdilo o sodnih odločbah v zakonskih sporih popravi okrajno sodišče;
  • Priloga III – potrdilo o odločbah v sporih v zvezi s starševsko odgovornostjo popravi okrajno sodišče;
  • Prilogo IV – potrdilo o vrnitvi otroka po postopku na podlagi Haaške konvencije iz leta 1980 popravi mestno sodišče v Sofiji.

Člen 48(1) – Popravek in umik potrdila, izdanega glede privilegiranih odločb:

za popravek in umik potrdila je pristojno okrajno sodišče.

— Člen 49 – Potrdilo o neizvršljivosti ali omejitvi izvršljivosti – pristojno je okrajno sodišče.

— Člen 66(1) v povezavi s členom 67(1) – ni relevantno.

Člen 103(1)(c) – Sodišča, pristojna za priznanje odločbe (člen 30(3)) in zavrnitev priznanja (člen 40(2)), ter sodišča in organi, pristojni za zavrnitev izvršitve, izpodbijanje ali pravno sredstvo ter nadaljnje izpodbijanje ali pravno sredstvo iz člena 58(1), člena 61(2) in člena 62

Izvirna jezikovna različica te strani bolgarščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.

Člen 30(3) – pristojno je okrožno sodišče (okrazhen sad).

Člen 52 – pristojni organ je sodni izvršitelj (sadeben izpalnitel).

Člen 40(1) – pristojno je okrožno sodišče.

— Člen 58(1) – pristojno je okrožno sodišče.

Člen 61(2) – pristojno je pritožbeno sodišče (apelativen sad) za regijo, ki ji pripada sodišče, ki je odločilo o zavrnitvi izvršitve.

Člen 62 – pristojno je vrhovno kasacijsko sodišče (Varhoven kasatsionen sad).

Člen 103(1)(d) – Organi, pristojni za izvrševanje, iz člena 52

Člen 52 – pristojni organ je sodni izvršitelj.

Člen 103(1)(e) – Pravna sredstva zoper odločitev o zahtevku za zavrnitev izvršitve iz členov 61 in 62

— Člen 61 – vmesni pritožbeni postopek, določen v Zakoniku o civilnem postopku (poglavje 20).

Člen 62 – postopek s kasacijsko pritožbo, določen v Zakoniku o civilnem postopku (poglavje 22).

Člen 103(1)(f) – Imena, naslovi in komunikacijska sredstva osrednjih organov, imenovanih za pomoč pri uporabi uredbe v sporih v zvezi s starševsko odgovornostjo. Če je imenovanih več osrednjih organov, se za vsakega opredeli geografska in funkcijska pristojnost, kakor je navedeno v členu 76.

Izvirna jezikovna različica te strani bolgarščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.

Ministrstvo za pravosodje

Za spore v zvezi s starševsko odgovornostjo – Direktorat za mednarodno zaščito otrok in mednarodne posvojitve, ulica Slavyanska 1, Sofija; kontaktni podatki – po uradnih poteh in elektronski pošti, telefon: +359 29237396, +359 29237332mpzdmo@justice.government.bg.

— Za zakonske spore – Direktorat za mednarodno pravno sodelovanje in evropske zadeve, ulica Slavyanska 1, Sofija; kontaktni podatki – po uradnih poteh in elektronski pošti, telefon: +359 29237415civil@justice.government.bg.

Člen 103(1)(g) – Če je primerno, kategorije ožjih sorodnikov poleg staršev, h katerim se lahko otrok namesti na ozemlju države članice brez predhodnega soglasja te države članice, iz člena 82

Izvirna jezikovna različica te strani bolgarščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.

Bolgarija zahteva soglasje v vseh primerih namestitve otrok v državi.

Člen 103(1)(h) – Jeziki institucij Evropske unije, ki so različni od jezika države članice in v katerih se lahko sprejmejo obvestila osrednjim organom v skladu s členom 91(3)

Angleščina in francoščina.

Člen 103(1)(i) – Jeziki, sprejemljivi za prevode zaprosil in spremnih dokumentov, poslanih v skladu s členi 80, 81 in 82, ter polj za prosto besedilo v potrdilih iz člena 91(2)

Člen 80(3) – dokumente je treba prevesti v bolgarščino.

Člen 81(2) – dokumente je treba prevesti v bolgarščino.

Člen 82(4) – dokumente je treba prevesti v bolgarščino.

Člen 91(2) – dokumente je treba prevesti v bolgarščino.

Zadnja posodobitev: 10/05/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.