Uredba Bruselj IIb – Zakonski spori in spori v zvezi s starševsko odgovornostjo (prenovitev)

Hrvaška

Vsebino zagotavlja
Hrvaška

ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Hrvaška

Družinsko pravo – Uredba Bruselj IIb – Zakonski spori in spori v zvezi s starševsko odgovornostjo (prenovitev)


*obvezen vnos

Člen 103(1)(a) (1. del) – Javni organi ali drugi organi, pooblaščeni za potrditev javne listine iz točke (2)(b) člena 2(2), in javni organi, pooblaščeni za registracijo dogovora iz točke (3) člena 2(2)

Člen 103(a), prvi del:

hrvaški pravni sistem ne pozna izdajanja take javne listine ali dogovora.

Člen 103(1)(a) (2. del) – Upravni organi, ki odobrijo brezplačno pravno pomoč iz člena 74(2)

Člen 103(a), drugi del:

upravni organi, pristojni za odobritev pravne pomoči v skladu s členom 74(2) navedene uredbe, so upravni organi v županijah oziroma v mestu Zagreb.

Člen 103(1)(b) (1. del) – Sodišča, pristojna za izdajo potrdil za odločbo v skladu s členom 36(1), ter sodišča in organi, pristojni za izdajo potrdila za javno listino ali dogovor iz člena 66

Člen 36, odstavek 1:

za izdajo potrdil iz člena 36(1) so pristojna občinska sodišča, ki so izdala odločbo, na katero se potrdilo nanaša.

Člen 66:

hrvaški pravni sistem ne pozna izdajanja take javne listine ali dogovora.

Člen 103(1)(b) (2. del) – Sodišča, pristojna za popravek potrdil iz člena 37(1) in člena 48(1), ter sodišča, pristojna za izdajo potrdila o neizvršljivosti ali omejitvi izvršljivosti odločbe, za katero je bilo izdano potrdilo, iz člena 49, ter sodišča in organi, pristojni za popravek potrdila, izdanega v skladu s členom 66(1), iz člena 67(1)

Za popravek potrdil iz členov 37(1) in 48(1) so pristojna občinska sodišča, ki so izdala odločbo, na katero se potrdilo nanaša, ta pa delujejo tudi kot sodišča ali organi, pristojni za izdajo potrdil o neizvršljivosti ali omejitvi izvršljivosti iz člena 49.

Glede uradnega obvestila iz člena 67(1) Uredbe 2019/1111 poročamo, da se to v Republiki Hrvaški ne uporablja.

Gre namreč za organe, pristojne za popravek javne listine ali dogovora, ki ne obstajata v Republiki Hrvaški, saj hrvaški pravni sistem ne pozna javnih listin ali dogovorov, ki bi se tako izdajali (glej uradno obvestilo v povezavi s členom 2(2)(2)(b) ter členom 2(2) (3).

Zato ni organov, pristojnih za popravljanje javnih listin ali dogovorov v skladu s členom 67(1) Uredbe.

Člen 103(1)(c) – Sodišča, pristojna za priznanje odločbe (člen 30(3)) in zavrnitev priznanja (člen 40(2)), ter sodišča in organi, pristojni za zavrnitev izvršitve, izpodbijanje ali pravno sredstvo ter nadaljnje izpodbijanje ali pravno sredstvo iz člena 58(1), člena 61(2) in člena 62

Člen 30(3):

v Republiki Hrvaški so za priznavanje odločb tujih sodišč stvarno pristojna občinska sodišča (općinski sud) (člen 18 Zakona o sodiščih, uradni list NN 28/13, 33/15, 82/15 in 67/18).

Člen 40(2):

Krajevno je za priznavanje in izvrševanje tujih sodnih odločb pristojno sodišče, na ozemlju katerega ima stranka, zoper katero se zahteva priznanje in izvršitev, stalno prebivališče, ali sodišče, na ozemlju katerega naj bi se opravila izvršitev. Če stranka, zoper katero se zahteva priznanje in izvršitev, nima stalnega prebivališča v Republiki Hrvaški in če se izvršitev ne bo opravila v Republiki Hrvaški, se lahko zahtevek vloži pri enem od stvarno pristojnih sodišč v Republiki Hrvaški.

Stranke se lahko zoper sklep o priznanju in izvršitvi tuje sodne odločbe pritožijo v 15 dneh od vročitve sklepa.

Če ni pravnomočnega sklepa o priznanju tuje sodne odločbe, lahko vsako sodišče o priznanju take odločbe odloča v postopku kot o predhodnem vprašanjem, vendar le z učinkom za ta postopek.

Člen 58(1):

Za zavrnitev izvršitve tujih sodnih odločb so v Republiki Hrvaški pristojna občinska sodišča (člen 18 Zakona o sodiščih, uradni list NN 28/13, 33/15, 82/15 in 67/18).

Člen 61(2):

Za odločanje o pritožbah zoper odločbe vseh občinskih sodišč v civilnih zadevah je pristojno določeno županijsko sodišče.

Člen 62:

zoper odločbo okrožnega sodišča je na voljo pravo sredstvo, in sicer izredna revizija na podlagi dovoljenja vrhovnega sodišča, če je vložena glede posebej pomembnega vsebinskega ali postopkovnega vprašanja.

Člen 103(1)(d) – Organi, pristojni za izvrševanje, iz člena 52

Za izvršitev tujih sodnih odločb so v Republiki Hrvaški pristojna občinska sodišča (člen 18 Zakona o sodiščih, uradni list NN 28/13, 33/15, 82/15 in 67/18).

Člen 103(1)(e) – Pravna sredstva zoper odločitev o zahtevku za zavrnitev izvršitve iz členov 61 in 62

Pravno sredstvo zoper odločitev o zahtevku za zavrnitev izvršitve je pritožba pri županijskem sodišču (pristojna so županijsko sodišče v Puli, županijsko sodišče v Splitu in županijsko sodišče v Zagrebu).

Izredno pravno sredstvo je izredna revizija.

Člen 103(1)(f) – Imena, naslovi in komunikacijska sredstva osrednjih organov, imenovanih za pomoč pri uporabi uredbe v sporih v zvezi s starševsko odgovornostjo. Če je imenovanih več osrednjih organov, se za vsakega opredeli geografska in funkcijska pristojnost, kakor je navedeno v členu 76.

Osrednji organ, določen za pomoč pri uporabi Uredbe, je Ministrstvo za delo, pokojninski sistem, družino in socialno politiko.

Naslov in kontaktni podatki osrednjega organa:

Ulica grada Vukovara 78

10000 Zagreb, Hrvaška

E-naslov: pisarnica@mrosp.hr

Telefon: + 385 15557015, + 385 15557363

Člen 103(1)(g) – Če je primerno, kategorije ožjih sorodnikov poleg staršev, h katerim se lahko otrok namesti na ozemlju države članice brez predhodnega soglasja te države članice, iz člena 82

V skladu s členom 82 Uredbe Sveta 2019/1111 za namestitev otroka pri starših ali bližnjih sorodnikih ni potrebno soglasje Republike Hrvaške. V smislu člena 82(2) Uredbe Sveta 2019/1111 se za bližnje sorodnike štejejo babica, dedek, stric, teta, brat/polbrat, sestra/polsestra ter otroci bratov/polbratov in sester/polsester.

Člen 103(1)(h) – Jeziki institucij Evropske unije, ki so različni od jezika države članice in v katerih se lahko sprejmejo obvestila osrednjim organom v skladu s členom 91(3)

Ministrstvo za delo, pokojninski sistem, družino in socialno politiko kot osrednji organ Republike Hrvaške za namene komunikacije z osrednjimi organi drugih držav članic sprejema obvestila v hrvaščini in angleščini.

Člen 103(1)(i) – Jeziki, sprejemljivi za prevode zaprosil in spremnih dokumentov, poslanih v skladu s členi 80, 81 in 82, ter polj za prosto besedilo v potrdilih iz člena 91(2)

Zahtevku in vsem dodatnim dokumentom je treba priložiti prevod v hrvaščino kot uradni jezik zaprošene države članice.

Zadnja posodobitev: 02/04/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.