Uredba Bruselj IIb – Zakonski spori in spori v zvezi s starševsko odgovornostjo (prenovitev)

Češka

Vsebino zagotavlja
Češka

ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Češka

Družinsko pravo – Uredba Bruselj IIb – Zakonski spori in spori v zvezi s starševsko odgovornostjo (prenovitev)


*obvezen vnos

Člen 103(1)(a) (1. del) – Javni organi ali drugi organi, pooblaščeni za potrditev javne listine iz točke (2)(b) člena 2(2), in javni organi, pooblaščeni za registracijo dogovora iz točke (3) člena 2(2)

Ni relevantno.

Člen 103(1)(a) (2. del) – Upravni organi, ki odobrijo brezplačno pravno pomoč iz člena 74(2)

Češka odvetniška zbornica (Česká advokátní komora)

Izpostava v Brnu

nám. Svobody 84/15

602 00 Brno

Telefon: +420 513030111
E-naslov: brno@cak.cz

Spletni naslov: https://www.cak.cz/en/

Člen 103(1)(b) (1. del) – Sodišča, pristojna za izdajo potrdil za odločbo v skladu s členom 36(1), ter sodišča in organi, pristojni za izdajo potrdila za javno listino ali dogovor iz člena 66

 • Člen 36(1)

Sodišča, pristojna za izdajo potrdila za odločbo

(a) Okrajno sodišče (okresní soud);

(b) Okrajno sodišče (okresní soud);

(c) Mestno sodišče v Brnu (Městský soud v Brně).

 • Člen 66

Sodišča in organi, pristojni za izdajo potrdila za javno listino ali dogovor

Ni relevantno.

Člen 103(1)(b) (2. del) – Sodišča, pristojna za popravek potrdil iz člena 37(1) in člena 48(1), ter sodišča, pristojna za izdajo potrdila o neizvršljivosti ali omejitvi izvršljivosti odločbe, za katero je bilo izdano potrdilo, iz člena 49, ter sodišča in organi, pristojni za popravek potrdila, izdanega v skladu s členom 66(1), iz člena 67(1)

 • Člen 37(1) in člen 48(1)

Sodišča, pristojna za popravek potrdila

Člen 37(1)

(a) Okrajno sodišče (okresní soud);

(b) Okrajno sodišče (okresní soud);

(c) Mestno sodišče v Brnu (Městský soud v Brně).

Člen 48(1) – privilegirane odločbe

(a) Okrajno sodišče (okresní soud) – člen 42(1)(a)

(b) Okrajno sodišče (okresní soud)– člen 42(1)(b) – člen 29(6)

 • Člen 49

Sodišča, pristojna za izdajo potrdila o neizvršljivosti ali omejitvi izvršljivosti

(a) Okrajno sodišče (okresní soud) – člen 42(1)(a)

(b) Okrajno sodišče (okresní soud) – člen 42(1)(b)

Člen 103(1)(c) – Sodišča, pristojna za priznanje odločbe (člen 30(3)) in zavrnitev priznanja (člen 40(2)), ter sodišča in organi, pristojni za zavrnitev izvršitve, izpodbijanje ali pravno sredstvo ter nadaljnje izpodbijanje ali pravno sredstvo iz člena 58(1), člena 61(2) in člena 62

 • Člen 30(3)

Sodišča, pristojna za priznanje odločbe

Okrajno sodišče (okresní soud)

 • Člen 40(2)

Sodišča, pristojna za zavrnitev priznanja odločbe

Okrajno sodišče (okresní soud)

 • Člen 58(1)

Sodišča, pristojna za zavrnitev izvršitve odločbe

Okrajno sodišče (okresní soud)

 • Člen 61(2)

Sodišča, pri katerih se vloži pravno sredstvo zoper odločbo o zavrnitvi izvršitve

Okrajno sodišče (okresní soud)

 • Člen 62

Sodišča, pri katerih se vloži pravno sredstvo zoper odločbo v skladu s členom 61(2)

Okrajno sodišče (okresní soud)

Člen 103(1)(d) – Organi, pristojni za izvrševanje, iz člena 52

Okrajna sodišča in/ali sodni izvršitelji.

Člen 103(1)(e) – Pravna sredstva zoper odločitev o zahtevku za zavrnitev izvršitve iz členov 61 in 62

 • Člen 61

Pravna sredstva zoper odločitve o zavrnitvi izvršitve v skladu s členoma 61 in 62

Pritožbe v skladu s členom 201 in nadaljnjimi Zakona št. 99/1963 (Zakon o pravdnem postopku), kakor je bil spremenjen.

 • Člen 62

Nadaljnja pravna sredstva zoper odločitve o zavrnitvi izvršitve v skladu s členoma 61 in 62

Ničnostna tožba v skladu s členom 229 in nadaljnjimi Zakona št. 99/1963 (Zakon o pravdnem postopku), kakor je bil spremenjen.

Revizija pritožbe v skladu s členom 236 in nadaljnjimi Zakona št. 99/1963 (Zakon o pravdnem postopku), kakor je bil spremenjen.

Člen 103(1)(f) – Imena, naslovi in komunikacijska sredstva osrednjih organov, imenovanih za pomoč pri uporabi uredbe v sporih v zvezi s starševsko odgovornostjo. Če je imenovanih več osrednjih organov, se za vsakega opredeli geografska in funkcijska pristojnost, kakor je navedeno v členu 76.

Urad za mednarodno pravno varstvo otrok (Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí)

Šilingrovo náměstí 3

602 00 Brno

Češka republika

Telefon: +420 542215522

Telefaks: +420 542212836

E-naslov: podatelna@umpod.cz

Spletni naslov: http://www.umpod.cz/

Kontaktni osebi:

Zdeněk Kapitán, direktor

Markéta Kačerová Nováková, namestnica direktorja

Člen 103(1)(g) – Če je primerno, kategorije ožjih sorodnikov poleg staršev, h katerim se lahko otrok namesti na ozemlju države članice brez predhodnega soglasja te države članice, iz člena 82

Ni odgovora.

Člen 103(1)(h) – Jeziki institucij Evropske unije, ki so različni od jezika države članice in v katerih se lahko sprejmejo obvestila osrednjim organom v skladu s členom 91(3)

Češčina, slovaščina, angleščina.

Člen 103(1)(i) – Jeziki, sprejemljivi za prevode zaprosil in spremnih dokumentov, poslanih v skladu s členi 80, 81 in 82, ter polj za prosto besedilo v potrdilih iz člena 91(2)

 • Členi 80, 81 in 82

Češčina, slovaščina.

 • Člen 91(2)

Češčina, slovaščina.

Zadnja posodobitev: 08/11/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.