Uredba Bruselj IIb – Zakonski spori in spori v zvezi s starševsko odgovornostjo (prenovitev)

Estonija

Vsebino zagotavlja
Estonija

ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Estonija

Družinsko pravo – Uredba Bruselj IIb – Zakonski spori in spori v zvezi s starševsko odgovornostjo (prenovitev)


*obvezen vnos

Člen 103(1)(a) (1. del) – Javni organi ali drugi organi, pooblaščeni za potrditev javne listine iz točke (2)(b) člena 2(2), in javni organi, pooblaščeni za registracijo dogovora iz točke (3) člena 2(2)

Za sestavljanje javne listine iz člena 2(2), točka (2)(b), je zadolžen notar. Seznam notarjev je na voljo na spletišču Notarske zbornice (Notarite Koda).

Za registracijo dogovora iz člena 2(2), točka (3), je zadolžen matični urad pri lokalnem organu sedeža okraja (maakonnakeskus). Seznam teh uradov je na voljo tukaj.

Člen 103(1)(a) (2. del) – Upravni organi, ki odobrijo brezplačno pravno pomoč iz člena 74(2)

Trenutno v Estoniji ni takega upravnega organa. V Estoniji storitve notarjev in matičnih uradov niso brezplačne.

Člen 103(1)(b) (1. del) – Sodišča, pristojna za izdajo potrdil za odločbo v skladu s členom 36(1), ter sodišča in organi, pristojni za izdajo potrdila za javno listino ali dogovor iz člena 66

V Estoniji je za izdajo odločbe iz člena 36(1) zadolženo okrajno sodišče.

Potrdila za javno listino, ki jo sestavi notar, ali potrdila za javni dogovor, ki ga sestavi matični urad, kot so navedena v členu 66, lahko izda notar ali matični urad pri lokalnem organu sedeža okraja. Seznam notarjev je na voljo tukaj, seznam matičnih uradov pa tukaj.

Člen 103(1)(b) (2. del) – Sodišča, pristojna za popravek potrdil iz člena 37(1) in člena 48(1), ter sodišča, pristojna za izdajo potrdila o neizvršljivosti ali omejitvi izvršljivosti odločbe, za katero je bilo izdano potrdilo, iz člena 49, ter sodišča in organi, pristojni za popravek potrdila, izdanega v skladu s členom 66(1), iz člena 67(1)

V Estoniji je za popravek potrdila iz člena 37(1) in člena 48(1) ter za izdajo potrdila iz člena 49 zadolženo okrajno sodišče.

Za popravek potrdila za javno listino, ki jo sestavi notar, kakor je navedeno v členu 67(1), je zadolžen notar. Seznam notarjev je na voljo tukaj.

Za popravek potrdila za javni dogovor, ki ga sestavi matični urad, kakor je navedeno v členu 67(1), je zadolžen lokalni organ sedeža okraja. Seznam teh uradov je na voljo tukaj.

Člen 103(1)(c) – Sodišča, pristojna za priznanje odločbe (člen 30(3)) in zavrnitev priznanja (člen 40(2)), ter sodišča in organi, pristojni za zavrnitev izvršitve, izpodbijanje ali pravno sredstvo ter nadaljnje izpodbijanje ali pravno sredstvo iz člena 58(1), člena 61(2) in člena 62

Zahtevki iz členov 30(3), 40(2) in 58(1) se vložijo pri okrajnem sodišču. Zahtevek iz člena 61(2) se vloži pri okrožnem sodišču, zahtevek iz člena 62 pa pri Vrhovnem sodišču.

Člen 103(1)(d) – Organi, pristojni za izvrševanje, iz člena 52

V Estoniji so za izvršitev odločb zadolženi sodni izvršitelji. Tožeča stranka izbere sodnega izvršitelja v okrožju, v katerem živi dolžnik. Sodni izvršitelji delujejo v štirih sodnih okrožjih: Harjumaa, Pärnumaa, Tartumaa in Virumaa.

Seznam sodnih izvršiteljev je na voljo na spletišču Zbornice sodnih izvršiteljev in stečajnih upraviteljev (Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda).

Člen 103(1)(e) – Pravna sredstva zoper odločitev o zahtevku za zavrnitev izvršitve iz členov 61 in 62

V Estoniji se zahtevek za izpodbijanje iz člena 61 vloži pri okrožnem sodišču, zahtevek za izpodbijanje iz člena 62 pa pri Vrhovnem sodišču.

Člen 103(1)(f) – Imena, naslovi in komunikacijska sredstva osrednjih organov, imenovanih za pomoč pri uporabi uredbe v sporih v zvezi s starševsko odgovornostjo. Če je imenovanih več osrednjih organov, se za vsakega opredeli geografska in funkcijska pristojnost, kakor je navedeno v členu 76.

V zvezi s členom 77(1), členom 79(c), (d) in (e) ter členom 81 je osrednji organ v Estoniji:

Minisrstvo za pravosodje (Justiitsministeerium)

Oddelek za mednarodno pravosodno sodelovanje

Suur-Ameerika 1, 10122 Talin

E-naslov: central.authority@just.ee

Telefon: +372 6208183, +372 6208186, +372 6208190

V zvezi s členom 79(a), (b), (f) in (g) ter členoma 80 in 82 je osrednji organ v Estoniji:

Uprava za socialno zavarovanje (Sotsiaalkindlustusamet)

Paldiski mnt 80, 15092 Talin

E-naslov: childprotection@sotsiaalkindlustusamet.ee

Telefon: +372 6121360, +372 5318850, +372 5345 1792

Člen 103(1)(g) – Če je primerno, kategorije ožjih sorodnikov poleg staršev, h katerim se lahko otrok namesti na ozemlju države članice brez predhodnega soglasja te države članice, iz člena 82

V Estoniji se lahko otrok brez predhodnega soglasja namesti le pri staršu.

Člen 103(1)(h) – Jeziki institucij Evropske unije, ki so različni od jezika države članice in v katerih se lahko sprejmejo obvestila osrednjim organom v skladu s členom 91(3)

V skladu s členom 91(3) estonski osrednji organi sprejmejo obvestila v estonščini in angleščini.

Člen 103(1)(i) – Jeziki, sprejemljivi za prevode zaprosil in spremnih dokumentov, poslanih v skladu s členi 80, 81 in 82, ter polj za prosto besedilo v potrdilih iz člena 91(2)

V skladu s členom 91(2) sta jezika, sprejemljiva za prevode zaprosil in spremnih dokumentov iz členov 80, 81 in 82 ter polj za prosto besedilo v potrdilih, estonščina in angleščina.

Zadnja posodobitev: 20/07/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.