Uredba Bruselj IIb – Zakonski spori in spori v zvezi s starševsko odgovornostjo (prenovitev)

Finska

Vsebino zagotavlja
Finska

Člen 103(1)(a) (1. del) – Javni organi ali drugi organi, pooblaščeni za potrditev javne listine iz točke (2)(b) člena 2(2), in javni organi, pooblaščeni za registracijo dogovora iz točke (3) člena 2(2)

V finskem pravu ni določb v zvezi z javnimi listinami ali registriranimi dogovori v smislu Uredbe.

Člen 103(1)(a) (2. del) – Upravni organi, ki odobrijo brezplačno pravno pomoč iz člena 74(2)

Na Finskem je upravni organ iz člena 74(2) Odbor za socialno varstvo (finsko: Sosiaalilautakunta; švedsko: Socialnämnd),

Pristojni organ, ki lahko poda izjavo, da vložnik izpolnjuje pogoje za pravno pomoč: Urad za pravno pomoč (finsko: oikeusaputoimisto; švedsko: rättshjälpsbyrå).

Člen 103(1)(b) (1. del) – Sodišča, pristojna za izdajo potrdil za odločbo v skladu s členom 36(1), ter sodišča in organi, pristojni za izdajo potrdila za javno listino ali dogovor iz člena 66

Potrdilo iz člena 36(1) izda sodišče ali organ, ki je izdal odločbo ali odobril dogovor.

Člen 103(1)(b) (2. del) – Sodišča, pristojna za popravek potrdil iz člena 37(1) in člena 48(1), ter sodišča, pristojna za izdajo potrdila o neizvršljivosti ali omejitvi izvršljivosti odločbe, za katero je bilo izdano potrdilo, iz člena 49, ter sodišča in organi, pristojni za popravek potrdila, izdanega v skladu s členom 66(1), iz člena 67(1)

Sodišča, pristojna za popravek potrdila, izdanega v skladu s členoma 37(1) in 48(1): sodišče ali drug organ, ki je sprejel odločitev

Sodišča, pristojna za izdajo potrdila o neizvršljivosti ali omejitvi izvršljivosti iz člena 49: Sodišče ali drug organ, ki je začasno zadržal ali zavrnil izvršljivost ali zaradi odločitve katerega prejšnja odločba ni več izvršljiva ali je njena izvršljivost omejena.

Člen 103(1)(c) – Sodišča, pristojna za priznanje odločbe (člen 30(3)) in zavrnitev priznanja (člen 40(2)), ter sodišča in organi, pristojni za zavrnitev izvršitve, izpodbijanje ali pravno sredstvo ter nadaljnje izpodbijanje ali pravno sredstvo iz člena 58(1), člena 61(2) in člena 62

Sodišča, pristojna za priznanje odločbe iz člena 30(3) in zavrnitev priznanja odločbe (člen 40(2)): okrožno sodišče (finsko: käräjäoikeus; švedsko: tingsrätt).

Sodišča in organi, pristojni za zavrnitev izvršitve iz člena 58(1): okrožno sodišče (finsko: käräjäoikeus; švedsko: tingsrätt).

Organi in sodišča iz člena 61(2) Uredbe: Pritožbeno sodišče (finsko: hovioikeus; švedsko: hovrätt).

Organi in sodišča iz člena 62 Uredbe: Vrhovno sodišče (finsko: korkein oikeus; švedsko: högsta domstolen).

Člen 103(1)(d) – Organi, pristojni za izvrševanje, iz člena 52

Če izvršitev zadeva varstvo in vzgojo, prebivališče ali pravico do stikov oziroma vrnitev otroka v drugo državo članico: okrožno sodišče (finsko: käräjäoikeus; švedsko: tingsrätt).

Če je od odločbe o varstvu in vzgoji, prebivališču ali pravici do stikov oziroma vrnitvi otroka v drugo državo članico minilo manj kot tri leta, se lahko izvršitev namesto pri sodišču uveljavlja pri sodnem izvršitelju.

Če se izvršitev nanaša na pravne stroške: Finski nacionalni izvršilni organ (finsko: Ulosottoviranomainen; švedsko: Utsökningsmyndighet).

Člen 103(1)(e) – Pravna sredstva zoper odločitev o zahtevku za zavrnitev izvršitve iz členov 61 in 62

Člen 61(2): Pritožbo zoper odločitev o zavrnitvi izvršitve je mogoče vložiti pri pritožbenem sodišču. Vloge s pritožbo na pritožbeno sodišče se pošljejo tajništvu okrožnega sodišča, ki je izdalo odločitev.

Člen 62: Vrhovno sodišče. Vloge s pritožbo na Vrhovno sodišče se pošljejo tajništvu pritožbenega sodišča, ki je izdalo odločitev.

Člen 103(1)(f) – Imena, naslovi in komunikacijska sredstva osrednjih organov, imenovanih za pomoč pri uporabi uredbe v sporih v zvezi s starševsko odgovornostjo. Če je imenovanih več osrednjih organov, se za vsakega opredeli geografska in funkcijska pristojnost, kakor je navedeno v členu 76.

Ministrstvo za pravosodje (Ministry of Justice)

Mednarodna pravna pomoč (International legal assistance)

PL 25

00023 GOVERNMENT

Telefon:+358 916067628

Telefaks: +358 916067524

E-naslov: central.authority.om@gov.fi

Člen 103(1)(g) – Če je primerno, kategorije ožjih sorodnikov poleg staršev, h katerim se lahko otrok namesti na ozemlju države članice brez predhodnega soglasja te države članice, iz člena 82

Finska nima kategorije ožjih sorodnikov iz člena 82(2).

Člen 103(1)(h) – Jeziki institucij Evropske unije, ki so različni od jezika države članice in v katerih se lahko sprejmejo obvestila osrednjim organom v skladu s členom 91(3)

Poleg finščine in švedščine se sprejme tudi angleščina.

Člen 103(1)(i) – Jeziki, sprejemljivi za prevode zaprosil in spremnih dokumentov, poslanih v skladu s členi 80, 81 in 82, ter polj za prosto besedilo v potrdilih iz člena 91(2)

Člen 91(2): Poleg finščine in švedščine se sprejme tudi angleščina.

Zadnja posodobitev: 22/03/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.