Uredba Bruselj IIb – Zakonski spori in spori v zvezi s starševsko odgovornostjo (prenovitev)

Nemčija

Vsebino zagotavlja
Nemčija

ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Nemčija

Družinsko pravo – Uredba Bruselj IIb – Zakonski spori in spori v zvezi s starševsko odgovornostjo (prenovitev)


*obvezen vnos

Člen 103(1)(a) (1. del) – Javni organi ali drugi organi, pooblaščeni za potrditev javne listine iz točke (2)(b) člena 2(2), in javni organi, pooblaščeni za registracijo dogovora iz točke (3) člena 2(2)

Ni relevantno.

V nemškem pravu trenutno ni javnih listin ali dogovorov o prenehanju življenjske skupnosti in razvezi v smislu člena 65(1), ki bi imeli zavezujoč pravni učinek v Nemčiji; prav tako ni javnih listin ali dogovorov v zadevah v zvezi s starševsko odgovornostjo v smislu člena 65(2), ki bi bili izvršljivi v Nemčiji. Tako ni nemških javnih listin ali dogovorov, ki bi jih bilo treba v skladu z Uredbo priznati ali izvršiti v drugi državi članici. Iz tega sledi, da ni treba imenovati organov, pristojnih za sestavo javnih listin v smislu člena 2(2), točka 2(b), in za registracijo dogovorov v smislu člena 2(2), točka 3.

Člen 103(1)(a) (2. del) – Upravni organi, ki odobrijo brezplačno pravno pomoč iz člena 74(2)

Jih ni.

Nemški pravni sistem trenutno ne predvideva brezplačnega postopka pred upravnim organom v smislu člena 74(2).

Člen 103(1)(b) (1. del) – Sodišča, pristojna za izdajo potrdil za odločbo v skladu s členom 36(1), ter sodišča in organi, pristojni za izdajo potrdila za javno listino ali dogovor iz člena 66

Sodišče, pristojno za izdajo potrdila za odločbo (člen 36(1)):

sodišče, ki je odločbo izdalo.

Sodišča ali organi, pristojni za izdajo potrdila za javno listino ali dogovor (člen 66):

jih ni.

V nemškem pravu trenutno ni javnih listin ali dogovorov, ki bi jih bilo treba priznati ali izvršiti v drugih državah članicah v skladu s členom 65 Uredbe. Zato ni potrebe po izdajanju potrdil v skladu s členom 66 ali določitvi pristojnosti za njihovo izdajo.

Člen 103(1)(b) (2. del) – Sodišča, pristojna za popravek potrdil iz člena 37(1) in člena 48(1), ter sodišča, pristojna za izdajo potrdila o neizvršljivosti ali omejitvi izvršljivosti odločbe, za katero je bilo izdano potrdilo, iz člena 49, ter sodišča in organi, pristojni za popravek potrdila, izdanega v skladu s členom 66(1), iz člena 67(1)

Sodišče, pristojno za popravek (člen 37(1) in člen 48(1)) potrdila (člena 36 in 48) za odločbo: sodišče, ki je izdalo potrdilo.

Sodišče, pristojno za izdajo potrdila o neizvršljivosti ali omejitvi izvršljivosti potrjene odločbe (člen 49): sodišče, ki je začasno zadržalo ali omejilo izvršljivost odločbe.

Sodišča in organi, pristojni za popravek (člen 67(1)) potrdila (člen 66) za javno listino ali dogovor: jih ni. V nemškem pravu trenutno ni javnih listin ali dogovorov, ki bi jih bilo treba priznati ali izvršiti v drugih državah članicah v skladu s členom 65 Uredbe. Zato ni potrebe po izdajanju potrdil v skladu s členom 66, njihovem popravku v skladu s členom 67 ali določitvi odgovornosti za njihovo izdajo in popravke.

Člen 103(1)(c) – Sodišča, pristojna za priznanje odločbe (člen 30(3)) in zavrnitev priznanja (člen 40(2)), ter sodišča in organi, pristojni za zavrnitev izvršitve, izpodbijanje ali pravno sredstvo ter nadaljnje izpodbijanje ali pravno sredstvo iz člena 58(1), člena 61(2) in člena 62

Sodišče, pristojno za

  • priznanje odločbe (člen 30(3)),
  • zavrnitev priznanja (člen 40(1)),
  • zavrnitev izvršitve (člen 58(1)) na podlagi okoliščin iz člena 39 v povezavi s členoma 41 in 50, členom 56(6) ter členom 68(2) in (3),

je

  1. na prvi stopnji: družinsko sodišče, ki je ob začetku postopka pristojno glede na kraj običajnega prebivališča osebe, zoper katero je vložen zahtevek, ali otroka, na katerega se odločba nanaša;
  2. če ni pristojnosti na podlagi zgoraj navedenega: družinsko sodišče, ki je pristojno glede na kraj nastanka interesa za določitev ali ugotovitve potrebe po skrbi;
  3. če še vedno ni pristojnosti na podlagi zgoraj navedenega: sodišče, ki je pozvano k odločanju (družinsko sodišče v Pankowu) v okrožju Kammergericht (višje deželno sodišče v deželi Berlin).

V skladu s točkama (a) in (b) je za celotno okrožje višjega deželnega sodišča v vsakem primeru pristojno družinsko sodišče v okrožju, v katerem ima sedež višje deželno sodišče. Pristojnost tega družinskega sodišča je tako razširjena na celotno okrožje višjega deželnega sodišča. Poleg tega lahko deželne vlade pristojnost prenesejo na drugo družinsko sodišče v okrožju višjega deželnega sodišča ali, če je v deželi več višjih deželnih sodišč, določijo, da je za okrožja več ali vseh višjih deželnih sodišč pristojno eno družinsko sodišče. V kolikšni meri bodo deželne vlade izkoristile to pristojnost, se bo še pokazalo.

Za zavrnitev izvršitve (člen 58(1)) na podlagi razlogov, določenih v nemškem nacionalnem zakonu o izvrševanju in odobrenih v skladu s členom 57,

je treba razlikovati med:

  • takojšnjim pravnim sredstvom na podlagi člena 87(4) FamFG (zakon o postopkih v družinskih in nepravdnih zadevah) zoper odločbo v izvršilnem postopku, ki se lahko vloži pri družinskem sodišču, ki je odločbo izdalo, ali pri pristojnem pritožbenem sodišču (višje deželno sodišče v okrožju, v katerem je družinsko sodišče, ki je izdalo izpodbijano odločbo);
  • ugovorom zoper način prisilne izvršitve, ki jo je v skladu s členom 766 ZPO (zakonik o civilnem postopku) opravil sodni izvršitelj, o katerem odloči družinsko sodišče, ki je pristojno za prisilno izvršitev zadevnega naloga. Glej informacije v zvezi s členom 103(1), točka (d);
  • tožbo zoper izvršbo na podlagi člena 767 ZPO (zakonik o civilnem postopku) v zvezi s sklepi o povračilu stroškov postopka (sklepi o stroških), za katero je pristojno izključno sodišče, ki je na prvi stopnji odločalo o predlogu za zavrnitev izvršitve, ali sodišče, ki bi bilo pristojno za odločanje o takem predlogu (glej zgoraj).

Pravno sredstvo (člen 61(2)) se lahko vloži pri družinskem sodišču, katerega odločba se izpodbija, ali pri višjem deželnem sodišču, ki je pristojno za družinsko sodišče. Za nadaljnje pravno sredstvo (člen 62) je pristojno zvezno vrhovno sodišče.

Člen 103(1)(d) – Organi, pristojni za izvrševanje, iz člena 52

Razlikovati je treba med:

prisilno izvršitvijo odredbe v skladu s poglavjem IV Uredbe (EU) 2019/1111, ki se nanaša na predajo ali vrnitev oseb ali ureditev stikov, za katero se uporabljajo enaka pravila o pristojnosti, kot so v členu 103(1), točka (c), določena za priznanje odločbe, zavrnitev priznanja in zavrnitev izvršitve na podlagi prava Unije;

prisilno izvršitvijo odredbe v skladu s poglavjem IV Uredbe (EU) 2019/1111, ki se ne nanaša na predajo ali vrnitev oseb ali ureditev stikov (predvsem sklepi o stroških), pri čemer pristojnost urejajo splošne določbe o izvrševanju izvršilnih naslovov v civilnih in gospodarskih zadevah. Glej informacije, ki so na voljo na povezavi: https://e-justice.europa.eu/52/SL/how_to_enforce_a_court_decision?GERMANY&init=true&member=1.

Člen 103(1)(e) – Pravna sredstva zoper odločitev o zahtevku za zavrnitev izvršitve iz členov 61 in 62

Pravno sredstvo iz člena 61 je takojšnje pravno sredstvo (sofortige Beschwerde). Nadaljnje pravno sredstvo iz člena 62 je pravno sredstvo v zvezi s pravnim vprašanjem (Rechtsbeschwerde).

Člen 103(1)(f) – Imena, naslovi in komunikacijska sredstva osrednjih organov, imenovanih za pomoč pri uporabi uredbe v sporih v zvezi s starševsko odgovornostjo. Če je imenovanih več osrednjih organov, se za vsakega opredeli geografska in funkcijska pristojnost, kakor je navedeno v členu 76.

Osrednji organ iz člena 76 je Zvezni urad za pravosodje (Bundesamt für Justiz).

Njegov poštni naslov je:

Bundesamt für Justiz

Referat II 3

53094 Bonn

Urad je dosegljiv po telefonu, faksu ali elektronski pošti:

Telefon: +49 22899410-5212

Faks: +49 228410-5401

E-naslov: int.sorgerecht@bfj.bund.de

Člen 103(1)(g) – Če je primerno, kategorije ožjih sorodnikov poleg staršev, h katerim se lahko otrok namesti na ozemlju države članice brez predhodnega soglasja te države članice, iz člena 82

Jih ni.

Nemčija še ni izkoristila možnosti iz člena 82, da bi nekatere kategorije ožjih sorodnikov izključila iz zahteve po pridobitvi soglasja za čezmejno namestitev otrok v Nemčiji.

Člen 103(1)(h) – Jeziki institucij Evropske unije, ki so različni od jezika države članice in v katerih se lahko sprejmejo obvestila osrednjim organom v skladu s členom 91(3)

Poleg nemščine se obvestila osrednjemu organu lahko sprejmejo tudi v angleščini.

Člen 103(1)(i) – Jeziki, sprejemljivi za prevode zaprosil in spremnih dokumentov, poslanih v skladu s členi 80, 81 in 82, ter polj za prosto besedilo v potrdilih iz člena 91(2)

Nemščina.

Zadnja posodobitev: 02/04/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.