Uredba Bruselj IIb – Zakonski spori in spori v zvezi s starševsko odgovornostjo (prenovitev)

Grčija

Vsebino zagotavlja
Grčija

ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Grčija

Družinsko pravo – Uredba Bruselj IIb – Zakonski spori in spori v zvezi s starševsko odgovornostjo (prenovitev)


*obvezen vnos

Člen 103(1)(a) (1. del) – Javni organi ali drugi organi, pooblaščeni za potrditev javne listine iz točke (2)(b) člena 2(2), in javni organi, pooblaščeni za registracijo dogovora iz točke (3) člena 2(2)

  • Organ iz člena 2(2)(2)(b): vsi upravni organi in centri za storitve za državljane (KEP). Poleg tega odvetniki in notarji v skladu z določbami, ki urejajo opravljanje njihovih nalog.
  • Organ iz člena 2(2)(3): pristojno sodišče prve stopnje v zasedbi sodnika posameznika (monomelés protodikeío) ali notar.
  • Organ iz člena 2(2)(2)(b): –

Člen 103(1)(a) (2. del) – Upravni organi, ki odobrijo brezplačno pravno pomoč iz člena 74(2)

V Grčiji „upravni organi“ niso vključeni v postopek odobritve pravne pomoči. Pristojni organi so krajevno in stvarno pristojna sodišča.

Člen 103(1)(b) (1. del) – Sodišča, pristojna za izdajo potrdil za odločbo v skladu s členom 36(1), ter sodišča in organi, pristojni za izdajo potrdila za javno listino ali dogovor iz člena 66

Organ, pristojen za izdajo potrdil iz člena 36(1), je sodišče, ki je izdalo odločbo, ali organ (notar), ki je izdal listino.

Organ, pristojen za izdajo potrdil iz člena 66, je sodišče, ki je izdalo odločbo, ali organ (notar), ki je izdal listino.

Člen 103(1)(b) (2. del) – Sodišča, pristojna za popravek potrdil iz člena 37(1) in člena 48(1), ter sodišča, pristojna za izdajo potrdila o neizvršljivosti ali omejitvi izvršljivosti odločbe, za katero je bilo izdano potrdilo, iz člena 49, ter sodišča in organi, pristojni za popravek potrdila, izdanega v skladu s členom 66(1), iz člena 67(1)

Za popravek ali umik potrdil je pristojno sodišče, ki je izdalo odločbo.

Za izdajo potrdila o neizvršljivosti ali omejitvi izvršljivosti sodne odločbe, o kateri je bilo izdano potrdilo, je pristojno sodišče, ki je izdalo odločbo.

Člen 103(1)(c) – Sodišča, pristojna za priznanje odločbe (člen 30(3)) in zavrnitev priznanja (člen 40(2)), ter sodišča in organi, pristojni za zavrnitev izvršitve, izpodbijanje ali pravno sredstvo ter nadaljnje izpodbijanje ali pravno sredstvo iz člena 58(1), člena 61(2) in člena 62

Za priznanje odločbe (člen 30(3)), zavrnitev priznanja (člen 40(2)) in zavrnitev izvršitve (člen 58(1)) je pristojno sodišče prve stopnje v zasedbi sodnika posameznika v kraju stalnega prebivališča osebe, zoper katero se zahteva izvršitev. Če kraj stalnega prebivališča osebe ni znan, se upošteva regija njenega stalnega prebivališča. Če tudi to ni znano, je pristojno sodišče prve stopnje v zasedbi sodnika posameznika v Atenah.

Za izpodbijanje ali pravno sredstvo (člen 61(2)) je pristojno pritožbeno sodišče (efeteío).

Za nadaljnje izpodbijanje ali pravno sredstvo (člen 62) je pristojno vrhovno sodišče (Áreios Págos).

Člen 103(1)(d) – Organi, pristojni za izvrševanje, iz člena 52

Organ, pristojen za izvrševanje, je sodni izvršitelj (dikastikós epimelitís).

Člen 103(1)(e) – Pravna sredstva zoper odločitev o zahtevku za zavrnitev izvršitve iz členov 61 in 62

Izpodbijanje in pravna sredstva iz člena 61 se vložijo (v obliki pritožbe (éfesi)) pri pritožbenem sodišču, nadaljnje izpodbijanje ali pravna sredstva iz člena 62 pa se vložijo (v obliki kasacijske pritožbe (anaíresi)) pri vrhovnem sodišču.

Člen 103(1)(f) – Imena, naslovi in komunikacijska sredstva osrednjih organov, imenovanih za pomoč pri uporabi uredbe v sporih v zvezi s starševsko odgovornostjo. Če je imenovanih več osrednjih organov, se za vsakega opredeli geografska in funkcijska pristojnost, kakor je navedeno v členu 76.

Osrednji organ na podlagi člena 76 je oddelek za mednarodno zasebno pravo (Tmíma Idiotikoú Dikaíou) pri ministrstvu za pravosodje (Ypourgeío Dikaiosýnis).

Vodja posebnega direktorata za pravne zadeve (Diéfthynsi Eidikón Nomikón Zitimáton):

Vasilios Sarigiannidis

Vodja oddelka za mednarodno zasebno pravo:

Xanthippi Pappa

Mesogeion 96, 11527 Atene

Telefon: +30 2131307312, +30 2131307480

E-naslov: vsarigiannidis@justice.gov.gr, xpappa@justice.gov.gr, civilunit@justice.gov.gr

Člen 103(1)(g) – Če je primerno, kategorije ožjih sorodnikov poleg staršev, h katerim se lahko otrok namesti na ozemlju države članice brez predhodnega soglasja te države članice, iz člena 82

Grčija se ni odločila, da za namestitev, razen pri staršu, ne bi zahtevala soglasja iz odstavka 1.

Člen 103(1)(h) – Jeziki institucij Evropske unije, ki so različni od jezika države članice in v katerih se lahko sprejmejo obvestila osrednjim organom v skladu s členom 91(3)

Grščina, angleščina.

Člen 103(1)(i) – Jeziki, sprejemljivi za prevode zaprosil in spremnih dokumentov, poslanih v skladu s členi 80, 81 in 82, ter polj za prosto besedilo v potrdilih iz člena 91(2)

  • Člen 80(3): grščina.
  • Člen 81(2): grščina.
  • Člen 82(4): grščina.
  • Člen 91(2): –
Zadnja posodobitev: 17/07/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.