Uredba Bruselj IIb – Zakonski spori in spori v zvezi s starševsko odgovornostjo (prenovitev)

Madžarska

Vsebino zagotavlja
Madžarska

ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Madžarska

Družinsko pravo – Uredba Bruselj IIb – Zakonski spori in spori v zvezi s starševsko odgovornostjo (prenovitev)


*obvezen vnos

Člen 103(1)(a) (1. del) – Javni organi ali drugi organi, pooblaščeni za potrditev javne listine iz točke (2)(b) člena 2(2), in javni organi, pooblaščeni za registracijo dogovora iz točke (3) člena 2(2)

Ni relevantno za madžarsko pravo.

Člen 103(1)(a) (2. del) – Upravni organi, ki odobrijo brezplačno pravno pomoč iz člena 74(2)

Ni relevantno za madžarsko pravo.

Člen 103(1)(b) (1. del) – Sodišča, pristojna za izdajo potrdil za odločbo v skladu s členom 36(1), ter sodišča in organi, pristojni za izdajo potrdila za javno listino ali dogovor iz člena 66

Potrdila iz Priloge II izdaja sodišče prve stopnje (člen 36(1)(a)). Potrdila iz Priloge III izdaja sodišče prve stopnje in pristojni organ za skrbništvo (člen 36(1)(b)). Potrdila iz Priloge IV izdaja sodišče prve stopnje (osrednje okrajno sodišče v Pešti) (člen 36(1)(c)). Člen 66 ni relevanten za madžarsko pravo.

Člen 103(1)(b) (2. del) – Sodišča, pristojna za popravek potrdil iz člena 37(1) in člena 48(1), ter sodišča, pristojna za izdajo potrdila o neizvršljivosti ali omejitvi izvršljivosti odločbe, za katero je bilo izdano potrdilo, iz člena 49, ter sodišča in organi, pristojni za popravek potrdila, izdanega v skladu s členom 66(1), iz člena 67(1)

Potrdila iz Priloge II popravlja sodišče prve stopnje (člen 37(1)). Potrdila iz Priloge III popravlja sodišče prve stopnje, vladni urad v Budimpešti in okrožni vladni uradi, ki delujejo kot uradi za zaščito otrok in skrbništvo, pa popravljajo potrdila iz Priloge III, ki jih izda organ za skrbništvo na svojem območju pristojnosti (člen 37(1)). Potrdila iz Priloge IV popravlja sodišče prve stopnje (osrednje okrožno sodišče v Pešti) (člen 37(1)). Potrdila iz Priloge V popravlja sodišče prve stopnje, vladni urad v Budimpešti in okrožni vladni uradi, ki delujejo kot uradi za zaščito otrok in skrbništvo, pa popravljajo potrdila iz Priloge V, ki jih izda organ za skrbništvo na svojem območju pristojnosti (člen 48(1)). Potrdila iz Priloge VI popravlja sodišče prve stopnje (člen 48(1)). Potrdila iz Priloge VII izdaja sodišče prve stopnje in pristojni organ za skrbništvo (člen 49(1)). Člen 66 ni relevanten za madžarsko pravo.

Člen 103(1)(c) – Sodišča, pristojna za priznanje odločbe (člen 30(3)) in zavrnitev priznanja (člen 40(2)), ter sodišča in organi, pristojni za zavrnitev izvršitve, izpodbijanje ali pravno sredstvo ter nadaljnje izpodbijanje ali pravno sredstvo iz člena 58(1), člena 61(2) in člena 62

V zvezi s členom 30(3): Pristojno je okrajno sodišče, ki deluje na sedežu okrožnega sodišča, kjer ima tožena stranka stalno prebivališče na Madžarskem, ali, če to ni mogoče, v kraju, kjer ima tožena stranka običajno prebivališče (v Budimpešti osrednje okrajno sodišče v Budi); če to ni mogoče, okrajno sodišče, ki deluje na sedežu okrožnega sodišča, kjer ima tožeča stranka stalno prebivališče na Madžarskem, ali, če to ni mogoče, v kraju, kjer ima tožeča stranka običajno prebivališče (v Budimpešti osrednje okrajno sodišče v Budi) ali, če tožeča stranka nima stalnega prebivališča, nima sedeža ali nima običajnega prebivališča na Madžarskem, osrednje okrajno sodišče v Budi.

V zvezi s členom 52: Z izjemo odločb, javnih listin ali dogovorov o stikih je pristojno okrajno sodišče, ki deluje na sedežu okrožnega sodišča, kjer ima zavezana stranka ali otrok običajno prebivališče (v Budimpešti osrednje okrajno sodišče v Budi); v primeru odločb, javnih listin ali dogovorov o stikih je pristojno okrajno sodišče, na območju katerega ima otrok, na katerega se ti stiki nanašajo, stalno prebivališče na Madžarskem ali, če to ni mogoče, osrednje okrajno sodišče v Budi.

V zvezi s členom 40(2): Pristojno je okrajno sodišče, ki deluje na sedežu okrožnega sodišča, kjer ima tožena stranka stalno prebivališče na Madžarskem, ali, če to ni mogoče, v kraju, kjer ima tožena stranka običajno prebivališče (v Budimpešti osrednje okrajno sodišče v Budi); če to ni mogoče, okrajno sodišče, ki deluje na sedežu okrožnega sodišča, kjer ima tožeča stranka stalno prebivališče na Madžarskem, ali, če to ni mogoče, v kraju, kjer ima tožeča stranka običajno prebivališče (v Budimpešti osrednje okrajno sodišče v Budi) ali, če tožeča stranka nima stalnega prebivališča, nima sedeža ali nima običajnega prebivališča na Madžarskem, osrednje okrajno sodišče v Budi.

V zvezi s členom 58(1): Vloge je treba vložiti pri sodišču, ki odredi izvršbo.

V zvezi s členom 61(2): Pravna sredstva je treba vložiti pri sodišču prve stopnje, o njih pa odloča okrožno sodišče.

V zvezi s členom 62: Predloge za revizijo je treba vložiti pri sodišču, ki je izdalo odločbo na prvi stopnji, o njih pa odloča Curia.

Člen 103(1)(d) – Organi, pristojni za izvrševanje, iz člena 52

Z izjemo odločb, javnih listin ali dogovorov o stikih je pristojno okrajno sodišče, ki deluje na sedežu okrožnega sodišča, kjer ima zavezana stranka ali otrok običajno prebivališče (v Budimpešti osrednje okrajno sodišče v Budi); v primeru odločb, javnih listin ali dogovorov o stikih je pristojno okrajno sodišče, na območju katerega ima otrok, na katerega se ti stiki nanašajo, stalno prebivališče na Madžarskem ali, če to ni mogoče, osrednje okrajno sodišče v Budi.

Člen 103(1)(e) – Pravna sredstva zoper odločitev o zahtevku za zavrnitev izvršitve iz členov 61 in 62

V zvezi s členom 61: pritožba.

V zvezi s členom 62: revizija.

Člen 103(1)(f) – Imena, naslovi in komunikacijska sredstva osrednjih organov, imenovanih za pomoč pri uporabi uredbe v sporih v zvezi s starševsko odgovornostjo. Če je imenovanih več osrednjih organov, se za vsakega opredeli geografska in funkcijska pristojnost, kakor je navedeno v členu 76.

Z izjemo zadev v zvezi z vrnitvijo otrok, premeščenih v tujino, in vrnitvijo otrok, ki so bili pripeljani na Madžarsko, Ministrstvo za notranje zadeve (naslov: 1054 Budimpešta Báthory utca 10, poštni naslov: 1884 Budapest, Pf. 1.; Telefon: +36 17955468, +36 17953155; E-naslov: gyergyam@bm.gov.hu).

Za zadeve v zvezi z vrnitvijo otrok, premeščenih v tujino, in vrnitvijo otrok, ki so bili pripeljani na Madžarsko, Ministrstvo za pravosodje (naslov: 1054 Budapest. 1054 Budimpešta Báthory utca 12, poštni naslov: 1357 Budapest, Pf. 2.; Telefon: +36 17955397, +36 17953188, telefaks: +36 15503946; E-naslov: nmfo@im.gov.hu).

Člen 103(1)(g) – Če je primerno, kategorije ožjih sorodnikov poleg staršev, h katerim se lahko otrok namesti na ozemlju države članice brez predhodnega soglasja te države članice, iz člena 82

Ni relevantno za madžarsko pravo.

Člen 103(1)(h) – Jeziki institucij Evropske unije, ki so različni od jezika države članice in v katerih se lahko sprejmejo obvestila osrednjim organom v skladu s členom 91(3)

Angleščina, madžarščina.

Člen 103(1)(i) – Jeziki, sprejemljivi za prevode zaprosil in spremnih dokumentov, poslanih v skladu s členi 80, 81 in 82, ter polj za prosto besedilo v potrdilih iz člena 91(2)

Madžarščina.

Zadnja posodobitev: 02/01/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.