Uredba Bruselj IIb – Zakonski spori in spori v zvezi s starševsko odgovornostjo (prenovitev)

Irska

Vsebino zagotavlja
Irska

Člen 103(1)(a) (1. del) – Javni organi ali drugi organi, pooblaščeni za potrditev javne listine iz točke (2)(b) člena 2(2), in javni organi, pooblaščeni za registracijo dogovora iz točke (3) člena 2(2)

V irskem pravu v ta namen ni izrecno pooblaščen noben organ, saj zadevna vprašanja družinskega prava obravnavajo irska sodišča.

Člen 103(1)(a) (2. del) – Upravni organi, ki odobrijo brezplačno pravno pomoč iz člena 74(2)

Za dodelitev pravne pomoči iz člena 74(2) je pristojen Odbor za pravno pomoč (Legal Aid Board). Na Odbor za pravno pomoč je mogoče stopiti v stik na naslednji način:

Quay Street, (Head Office)
Cahirciveen,
Co. Kerry.
V23 RD36
Telefon: +353 669471000
Lokalni klic: 0818 615200
info@legalaidboard.ie

Člen 103(1)(b) (1. del) – Sodišča, pristojna za izdajo potrdil za odločbo v skladu s členom 36(1), ter sodišča in organi, pristojni za izdajo potrdila za javno listino ali dogovor iz člena 66

Pristojna sodišča so:

Za izdajo potrdila – člen 36(1)

– odločba v zakonskih sporih na obrazcu iz Priloge II –

okrožno sodišče (Circuit Court) ali višje sodišče (High Court);

– odločba v sporih v zvezi s starševsko odgovornostjo na obrazcu iz Priloge III –

okrajno sodišče (District Court), okrožno sodišče ali višje sodišče;

– odločba o vrnitvi otroka iz točke (a) člena 2(1) in, če je ustrezno, vsi začasni ukrepi, vključno z zaščitnimi ukrepi, odrejeni v skladu s členom 27(5), ki spremljajo odločbo, na obrazcu iz Priloge IV –

višje sodišče.

Za izdajo potrdila – člen 66(1):

– v zakonskih sporih na obrazcu iz Priloge VIII;

Po irskem pravu nobeno sodišče ali organ ni pristojen za izdajo potrdila za javno listino ali dogovor v zakonskih sporih v skladu s člena 66(1)(a).

– za javno listino ali dogovor v sporih v zvezi s starševsko odgovornostjo na obrazcu iz Priloge IX –

okrajno sodišče, okrožno sodišče ali višje sodišče.

Člen 103(1)(b) (2. del) – Sodišča, pristojna za popravek potrdil iz člena 37(1) in člena 48(1), ter sodišča, pristojna za izdajo potrdila o neizvršljivosti ali omejitvi izvršljivosti odločbe, za katero je bilo izdano potrdilo, iz člena 49, ter sodišča in organi, pristojni za popravek potrdila, izdanega v skladu s členom 66(1), iz člena 67(1)

Popravek potrdila iz člena 37(1)

Sodišče, ki je izdalo potrdilo v skladu s členom 36(1), lahko potrdilo, ki ga je izdalo, popravi v skladu s členom 37(1):

 • okrajno sodišče;
 • okrožno sodišče;
 • višje sodišče.

Popravek in umik potrdila iz člena 48(1):

sodišče, ki je izdalo potrdilo:

 • okrajno sodišče;
 • okrožno sodišče;
 • višje sodišče.

Potrdilo o neizvršljivosti ali omejitvi izvršljivosti (odločbe, potrjene v skladu s členom 47), iz člena 49:

sodišče, ki je izdalo potrdilo:

 • okrajno sodišče;
 • okrožno sodišče;
 • Višje sodišče.

Po irskem pravu nobeno sodišče ali organ ni pristojen za izdajo potrdila za javno listino ali dogovor v zakonskih sporih v skladu s člena 66(1)(a).

Potrdilo lahko v skladu s členom 67(1) popravi sodišče, ki je izdalo potrdilo o javni listini ali dogovoru v sporih v zvezi s starševsko odgovornostjo na podlagi člena 66(1)(b):

 • okrajno sodišče;
 • okrožno sodišče;
 • višje sodišče.

Člen 66(3) v povezavi s členom 37(1):

 • okrajno sodišče;
 • okrožno sodišče;
 • višje sodišče.

Člen 103(1)(c) – Sodišča, pristojna za priznanje odločbe (člen 30(3)) in zavrnitev priznanja (člen 40(2)), ter sodišča in organi, pristojni za zavrnitev izvršitve, izpodbijanje ali pravno sredstvo ter nadaljnje izpodbijanje ali pravno sredstvo iz člena 58(1), člena 61(2) in člena 62

Člen 30(3): Zahtevek za izdajo odločbe o tem, da ni razlogov za zavrnitev priznanja: Zahtevki iz člena 30(3) se predložijo naslednjim sodiščem:

– na Irskem: višje sodišče.

Člen 52: Izvršitev: Zahtevki iz člena 52 se predložijo naslednjim sodiščem:

– na Irskem: višje sodišče.

Člen 40(1): Zavrnitev priznanja: Zahtevki iz člena 40(1) se predložijo naslednjim sodiščem:

– na Irskem: višje sodišče.

Člen 58(1): Zavrnitev izvršitve: Zahtevki iz člena 58(1) se predložijo naslednjim sodiščem:

– na Irskem: višje sodišče.

Člen 61(2): Izpodbijanje ali pravno sredstvo – zavrnitev izvršitve:

pritožbeno sodišče (Court of Appeal)

Člen 62: V omejenih okoliščinah je mogoča pritožba pri vrhovnem sodišču – odločitev mora vključevati zadevo splošnega javnega pomena ali pa mora biti pritožba v interesu pravičnosti.

– na Irskem: vrhovno sodišče (Supreme Court).

Člen 103(1)(d) – Organi, pristojni za izvrševanje, iz člena 52

Na Irskem: višje sodišče.

Člen 103(1)(e) – Pravna sredstva zoper odločitev o zahtevku za zavrnitev izvršitve iz členov 61 in 62

Pravno sredstvo na prvi stopnji se lahko vloži pri višjem sodišču.

Na Irskem se lahko vloži kasacijska pritožba pri pritožbenem sodišču (Court of Appeal), pri čemer je treba opozoriti, da je v skladu z določbami irske ustave vrhovno sodišče pristojno za pritožbe zoper odločbo višjega sodišča, če se prepriča, da obstajajo izjemne okoliščine, ki upravičujejo neposredno pravno sredstvo pri njem. Vrhovno sodišče je pristojno tudi za odločanje o pravnih sredstvih zoper odločbe pritožbenega sodišča, če so izpolnjeni z ustavo določeni pogoji.

Člen 103(1)(f) – Imena, naslovi in komunikacijska sredstva osrednjih organov, imenovanih za pomoč pri uporabi uredbe v sporih v zvezi s starševsko odgovornostjo. Če je imenovanih več osrednjih organov, se za vsakega opredeli geografska in funkcijska pristojnost, kakor je navedeno v členu 76.

Osrednji organ za mednarodni odvzem otrok

Department of Justice (Ministrstvo za pravosodje)
51 St. Stephen's Green
Dublin 2
Irska

Telefon: + 353 18592232

Telefaks: + 353 14790201

E-naslov: internationalchildabduction@justice.ie
Spletišče: https://www.justice.ie

Člen 103(1)(g) – Če je primerno, kategorije ožjih sorodnikov poleg staršev, h katerim se lahko otrok namesti na ozemlju države članice brez predhodnega soglasja te države članice, iz člena 82

Ni relevantno. Irska ni izkoristila možnosti iz člena 82, da bi nekatere kategorije ožjih sorodnikov izključila iz zahteve po pridobitvi soglasja za čezmejno namestitev otrok na Irskem.

Člen 103(1)(h) – Jeziki institucij Evropske unije, ki so različni od jezika države članice in v katerih se lahko sprejmejo obvestila osrednjim organom v skladu s členom 91(3)

Angleščina, irščina.

Člen 103(1)(i) – Jeziki, sprejemljivi za prevode zaprosil in spremnih dokumentov, poslanih v skladu s členi 80, 81 in 82, ter polj za prosto besedilo v potrdilih iz člena 91(2)

Angleščina, irščina.

Zadnja posodobitev: 31/05/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.