Uredba Bruselj IIb – Zakonski spori in spori v zvezi s starševsko odgovornostjo (prenovitev)

Italija

Vsebino zagotavlja
Italija

ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Italija

Družinsko pravo – Uredba Bruselj IIb – Zakonski spori in spori v zvezi s starševsko odgovornostjo (prenovitev)


*obvezen vnos

Člen 103(1)(a) (1. del) – Javni organi ali drugi organi, pooblaščeni za potrditev javne listine iz točke (2)(b) člena 2(2), in javni organi, pooblaščeni za registracijo dogovora iz točke (3) člena 2(2)

Izvirna jezikovna različica te strani italijanščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice: nemščinaangleščinafrancoščina.

a) Organi iz člena 2(2)(2)(b) in 2(2)(3):

— javni organi ali drugi organi, pooblaščeni za sestavljanje javne listine iz člena 2(2), točka 2(b): notar (notaio), matičar (ufficiale dello stato civile), sodišče (autorità giudiziaria);

— javni organi, pooblaščeni za registracijo dogovora iz člena 2(2)(3): matičar, sodišče (splošno sodišče (Tribunale) in državno tožilstvo (Procura della Repubblica)).

Člen 103(1)(a) (2. del) – Upravni organi, ki odobrijo brezplačno pravno pomoč iz člena 74(2)

a) Organi iz člena 74(2);

— upravni organi, ki dodeljujejo pravno pomoč iz člena 74(2): jih ni.

Člen 103(1)(b) (1. del) – Sodišča, pristojna za izdajo potrdil za odločbo v skladu s členom 36(1), ter sodišča in organi, pristojni za izdajo potrdila za javno listino ali dogovor iz člena 66

Izvirna jezikovna različica te strani italijanščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice: nemščinaangleščinafrancoščina.

Sodišča in organi, pristojni za izdajo potrdil iz členov 36(1) in 66 ter sodišča, pristojna za popravek potrdil iz členov 37(1), 48(1), 49 in 66(3) v povezavi s členom 37(1);

— Sodišča in organi, pristojni za izdajo potrdil iz člena 36(1) in člena 66: splošno sodišče, državno tožilstvo, matičar;

— Sodišča, pristojna za popravek potrdil iz členov 37(1) in 48(1), in splošna sodišča, pristojna za izdajo potrdila o neizvršljivosti ali omejitvi izvršljivosti odločbe iz člena 49: splošno sodišče, državno tožilstvo in matičar.

Člen 103(1)(b) (2. del) – Sodišča, pristojna za popravek potrdil iz člena 37(1) in člena 48(1), ter sodišča, pristojna za izdajo potrdila o neizvršljivosti ali omejitvi izvršljivosti odločbe, za katero je bilo izdano potrdilo, iz člena 49, ter sodišča in organi, pristojni za popravek potrdila, izdanega v skladu s členom 66(1), iz člena 67(1)

Izvirna jezikovna različica te strani italijanščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice: nemščinaangleščinafrancoščina.

— Sodišča, pristojna za popravek potrdil iz členov 37(1) in 48(1): splošno sodišče, državno tožilstvo in matičar.

Sodišča, pristojna za izdajo potrdila o neizvršljivosti ali omejitvi izvršljivosti potrjene odločbe iz člena 49: splošno sodišče.

Sodišča ali organi, pristojni za popravek potrdila iz člena 67(1), izdanega v smislu člena 66(1): splošno sodišče, državno tožilstvo in matičar.

Člen 103(1)(c) – Sodišča, pristojna za priznanje odločbe (člen 30(3)) in zavrnitev priznanja (člen 40(2)), ter sodišča in organi, pristojni za zavrnitev izvršitve, izpodbijanje ali pravno sredstvo ter nadaljnje izpodbijanje ali pravno sredstvo iz člena 58(1), člena 61(2) in člena 62

Izvirna jezikovna različica te strani italijanščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice: nemščinaangleščinafrancoščina.

c) Sodišča iz členov 30(3), 52, 40(1), 58(1) in 62 ter sodišča iz člena 61(2);

— Sodišča iz členov 30(3), 52, 40(1), 58(1) in 62 ter organi in sodišča iz člena 61(2): splošno sodišče in pritožbeno sodišče (Corte di Appello).

— Sodišča iz člena 62: Kasacijsko sodišče (Corte di Cassazione).

Člen 103(1)(d) – Organi, pristojni za izvrševanje, iz člena 52

Izvirna jezikovna različica te strani italijanščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice: nemščinaangleščinafrancoščina.

d) Organi, pristojni za izvrševanje, iz člena 52:

splošno sodišče in pritožbeno sodišče.

Člen 103(1)(e) – Pravna sredstva zoper odločitev o zahtevku za zavrnitev izvršitve iz členov 61 in 62

e) Pravna sredstva iz členov 61 in 62:

v zvezi s členom 61– postopek pred krajevno pristojnim prizivnim sodiščem; v zvezi s členom 62 – pravno sredstvo, vloženo pri vrhovnem kasacijskem sodišču (Corte Suprema di Cassazione).

Člen 103(1)(f) – Imena, naslovi in komunikacijska sredstva osrednjih organov, imenovanih za pomoč pri uporabi uredbe v sporih v zvezi s starševsko odgovornostjo. Če je imenovanih več osrednjih organov, se za vsakega opredeli geografska in funkcijska pristojnost, kakor je navedeno v členu 76.

f) Imena in naslovi osrednjih organov, določenih v skladu s členom 76, ter komunikacija z njimi:

Osrednji organ za celotno Italijo je Oddelek za obravnavo mladoletnikov in izvrševanje skupnostnih sankcij (Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità),

Via Damiano Chiesa, 24

00136 Rim

Telefon: +39 668188326; +39 668188331; +39 668188335.

Telefaks: +39 668808085.

E-naslov: autoritacentrali.dgmc@giustizia.it

Certificirani e-naslov: prot.dgmc@giustiziacert.it

Člen 103(1)(g) – Če je primerno, kategorije ožjih sorodnikov poleg staršev, h katerim se lahko otrok namesti na ozemlju države članice brez predhodnega soglasja te države članice, iz člena 82

V Italiji razen staršev ni kategorij sorodnikov, pri katerih ne bi bilo potrebno soglasje za namestitev otroka.

Člen 103(1)(h) – Jeziki institucij Evropske unije, ki so različni od jezika države članice in v katerih se lahko sprejmejo obvestila osrednjim organom v skladu s členom 91(3)

h) Jeziki, sprejemljivi za sporazumevanje osrednjim organom, v skladu s členom 91(3):

italijanščina, angleščina in francoščina.

Člen 103(1)(i) – Jeziki, sprejemljivi za prevode zaprosil in spremnih dokumentov, poslanih v skladu s členi 80, 81 in 82, ter polj za prosto besedilo v potrdilih iz člena 91(2)

i) Jeziki, sprejemljivi za prevode v skladu s členi 80(3), 81(2), 82(4) in 91(2):

informacije niso bile predložene.

Zadnja posodobitev: 11/01/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.