Uredba Bruselj IIb – Zakonski spori in spori v zvezi s starševsko odgovornostjo (prenovitev)

Litva

Vsebino zagotavlja
Litva

ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Litva

Družinsko pravo – Uredba Bruselj IIb – Zakonski spori in spori v zvezi s starševsko odgovornostjo (prenovitev)


*obvezen vnos

Člen 103(1)(a) (1. del) – Javni organi ali drugi organi, pooblaščeni za potrditev javne listine iz točke (2)(b) člena 2(2), in javni organi, pooblaščeni za registracijo dogovora iz točke (3) člena 2(2)

Pristojni organi iz člena 2(2), točka 2(b), Uredbe („javna listina“) so notarji. Seznam notarjev v Republiki Litvi je na voljo na spletišču litovske zbornice notarjev:

„Dogovori“ iz člena 2(2), točka 3, v litovski nacionalni zakonodaji trenutno niso predvideni.

Člen 103(1)(a) (2. del) – Upravni organi, ki odobrijo brezplačno pravno pomoč iz člena 74(2)

Organ, ki dodeljuje pravno pomoč iz člena 74(2) Uredbe, je služba za državno pravno pomoč (Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba) (v nadaljnjem besedilu: služba). Vloge za sekundarno državno pravno pomoč se vložijo pri območnih oddelkih službe:

 • oddelek v Vilni (Odminių g. 3, Vilnius; telefon: +370 70000211),
 • oddelek v Kaunasu (Kęstučio g. 21, Kaunas; telefon: +370 70000177),
 • oddelek v Klaipedi (Vilties g. 10, Klaipėda; telefon: +370 70000191),
 • oddelek v Šiauliaiju (Vasario 16-osios g. 49, Šiauliai; telefon: +370 70000214).

Informacije o občinah, ki jih pokrivajo območni oddelki službe, so na voljo na spletišču službe:

Člen 103(1)(b) (1. del) – Sodišča, pristojna za izdajo potrdil za odločbo v skladu s členom 36(1), ter sodišča in organi, pristojni za izdajo potrdila za javno listino ali dogovor iz člena 66

Za izdajo potrdila v skladu s členom 36(1), točki (a) in (b), je pristojno okrajno sodišče (apylinkės teismas), ki je izdalo odločbo, za izdajo potrdila v skladu s členom 36(1), točka (c), pa je pristojno okrožno sodišče v Vilni (apygardos teismas), ki je izdalo odločbo.

Informacije o litovskih sodiščih in njihovi krajevni pristojnosti so na voljo na spletišču litovskih sodišč:

Za izdajo potrdil v skladu s členom 66 Uredbe so pristojni notarji, ki so overili javne listine.

Za popravek potrdil v skladu s členom 67(1) Uredbe so pristojni notarji, ki so overili javne listine.

Člen 103(1)(b) (2. del) – Sodišča, pristojna za popravek potrdil iz člena 37(1) in člena 48(1), ter sodišča, pristojna za izdajo potrdila o neizvršljivosti ali omejitvi izvršljivosti odločbe, za katero je bilo izdano potrdilo, iz člena 49, ter sodišča in organi, pristojni za popravek potrdila, izdanega v skladu s členom 66(1), iz člena 67(1)

Za popravek potrdila v skladu s členom 37(1) Uredbe je pristojno okrajno sodišče, ki je izdalo odločbo, ali okrožno sodišče v Vilni, ki je izdalo odločbo.

Za popravek potrdila v skladu s členom 48(1) Uredbe je pristojno okrajno sodišče, ki je izdalo odločbo.

Za izdajo potrdila o neizvršljivosti ali omejitvi izvršljivosti v skladu s členom 49 Uredbe je pristojno okrajno sodišče, ki je izdalo odločbo.

Informacije o litovskih sodiščih in njihovi krajevni pristojnosti so na voljo na spletišču litovskih sodišč:

Za izdajo potrdil v skladu s členom 66 Uredbe so pristojni notarji, ki so overili javne listine.

Za popravek potrdil v skladu s členom 67(1) Uredbe so pristojni notarji, ki so overili javne listine.

Člen 103(1)(c) – Sodišča, pristojna za priznanje odločbe (člen 30(3)) in zavrnitev priznanja (člen 40(2)), ter sodišča in organi, pristojni za zavrnitev izvršitve, izpodbijanje ali pravno sredstvo ter nadaljnje izpodbijanje ali pravno sredstvo iz člena 58(1), člena 61(2) in člena 62

Pristojno sodišče iz člena 30(3) Uredbe je pritožbeno sodišče (apeliacinis teismas) Litve.

Pristojno sodišče iz člena 40(2) Uredbe je pritožbeno sodišče Litve.

Pristojni organi ali sodišča iz člena 58(1) Uredbe so:

 • pritožbeno sodišče Litve, če zahtevek za zavrnitev izvršitve temelji na členu 39 Uredbe ali drugih razlogih, določenih v Uredbi,
 • sodni izvršitelji, če zahtevek za zavrnitev izvršitve temelji na drugih razlogih, določenih v nacionalni zakonodaji, ki jih dovoljuje Uredba.

Pristojna sodišča iz člena 61(2) so:

 • pritožbeno sodišče Litve, če zahtevek za zavrnitev izvršitve temelji na členu 39 Uredbe ali drugih razlogih, določenih v Uredbi,
 • okrajna sodišča, ki prek sodnih izvršiteljev izvajajo odločbo, če zahtevek za zavrnitev izvršitve temelji na drugih razlogih, določenih v nacionalni zakonodaji, ki jih dovoljuje Uredba.

Pristojna sodišča iz člena 62(2) so:

 • vrhovno sodišče (Aukščiausiasis Teismas) Litve, če zahtevek za zavrnitev izvršitve temelji na členu 39 Uredbe ali drugih razlogih, določenih v Uredbi,
 • okrajna sodišča in nato vrhovno sodišče Litve, če zahtevek za zavrnitev izvršitve temelji na drugih razlogih, določenih v nacionalni zakonodaji, ki jih dovoljuje Uredba.

Člen 103(1)(d) – Organi, pristojni za izvrševanje, iz člena 52

Organi, pristojni za izvršitev iz člena 52 Uredbe, so sodni izvršitelji. Informacije o sodnih izvršiteljih, ki delujejo v Litvi, in njihovih krajevnih pristojnostih so na voljo na spletišču litovske zbornice sodnih izvršiteljev:

Člen 103(1)(e) – Pravna sredstva zoper odločitev o zahtevku za zavrnitev izvršitve iz členov 61 in 62

Postopki sodnega varstva iz člena 61 so naslednji:

 • če zahtevek za zavrnitev izvršitve temelji na členu 39 Uredbe ali drugih razlogih, določenih v Uredbi – zahtevek za revizijo odločbe pritožbenega sodišča Litve v zvezi z zahtevkom za zavrnitev izvršitve, ki se lahko vloži v 30 dneh od datuma, ko je bila odločba vročena stranki. Ta zahtevek obravnava senat treh sodnikov pritožbenega sodišča Litve. Za obravnavo teh zahtevkov se smiselno uporabljajo pravila za obravnavo posameznih pritožb. V vseh primerih odloči sodišče, ki je obravnavalo zahtevo za revizijo odločbe o zahtevku za zavrnitev izvršitve. Ta odločba postane pravnomočna na dan izdaje;
 • če zahtevek za zavrnitev izvršitve temelji na drugih razlogih, določenih v nacionalnem pravu, ki jih dovoljuje Uredba – pritožba zoper sklep sodnega izvršitelja v zvezi z zahtevkom za zavrnitev izvršitve, ki se lahko vloži pri sodnem izvršitelju v 20 dneh od datuma, ko je oseba, ki vlaga pritožbo, izvedela ali bi morala izvedeti za sklep sodnega izvršitelja v zvezi z zahtevkom za zavrnitev izvršitve, vendar najpozneje 90 dni po datumu izvedbe zadevnega dejanja. Sodni izvršitelj obravnava pritožbo v petih delovnih dneh od njenega prejema in v zvezi z njo izda sklep. Če sodni izvršitelj pritožbo v celoti ali delno zavrne, se pritožba in sklep sodnega izvršitelja najpozneje naslednji delovni dan po izdaji sklepa pošljeta okrajnemu sodišču, pristojnemu za območje, na katerem je urad sodnega izvršitelja.

Postopki sodnega varstva iz člena 62 so naslednji:

 • če zahtevek za zavrnitev izvršitve temelji na členu 39 Uredbe ali drugih razlogih, določenih v Uredbi, se lahko zoper odločbo pritožbenega sodišča Litve v zvezi z zahtevkom za zavrnitev izvršitve vloži kasacijska pritožba v skladu s pravili, ki urejajo postopek pred kasacijskim sodiščem. Kasacijska pritožba na vrhovno sodišče Litve se lahko vloži v treh mesecih od datuma sprejetja odločbe, zoper katero je bila vložena pritožba;
 • če zahtevek za zavrnitev izvršitve temelji na drugih razlogih, določenih v nacionalnem pravu, ki jih dovoljuje Uredba, se lahko zoper odločbo okrajnega sodišča o sklepu sodnega izvršitelja v zvezi z zahtevkom za zavrnitev izvršitve v sedmih delovnih dneh od datuma, ko je bil sklep vročen stranki, vloži ločena pritožba. Ta ločena pritožba na okrožno sodišče se vloži prek okrajnega sodišča, katerega odločba je predmet pritožbe. Zoper odločbo okrožnega sodišča o ločeni pritožbi zoper odločbo okrajnega sodišča je mogoče vložiti kasacijsko pritožbo v skladu s pravili, ki urejajo postopek pred kasacijskim sodiščem. Kasacijska pritožba na vrhovno sodišče Litve se lahko vloži v treh mesecih od datuma sprejetja odločbe, zoper katero je bila vložena pritožba.

Člen 103(1)(f) – Imena, naslovi in komunikacijska sredstva osrednjih organov, imenovanih za pomoč pri uporabi uredbe v sporih v zvezi s starševsko odgovornostjo. Če je imenovanih več osrednjih organov, se za vsakega opredeli geografska in funkcijska pristojnost, kakor je navedeno v členu 76.

Imena, naslovi in sredstva sporočanja osrednjih organov, določenih na podlagi člena 76 Uredbe:

– ministrstvo za pravosodje Republike Litve je osrednji organ, pristojen za sporočanje informacij o nacionalnem pravu, postopkih in storitvah, ki so na voljo v zadevah v zvezi s starševsko odgovornostjo iz člena 77(1) Uredbe; naslov: Gedimino pr. 30, 01104 Vilnius; telefon: +370 52662981; faks: +370 52625940; e-naslov: rastine@tm.lt; sporočanje informacij po pošti in elektronski pošti; informacije na spletišču ministrstva za pravosodje v litovščini: https://tm.lrv.lt/lt; v angleščini: https://tm.lrv.lt/en,

– državna služba za varstvo otrokovih pravic in posvojitve, ki deluje v okviru ministrstva za socialno varnost in delo (Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos), je osrednji organ, odgovoren za izvajanje drugih nalog, določenih za osrednje organe v Uredbi; naslov: Labdarių g. 8, 01120 Vilnius; telefon: +370 52310928; e-naslov: info@vaikoteises.lt; sporočanje informacij po pošti in elektronski pošti; informacije na spletišču državne službe za varstvo otrokovih pravic in posvojitve, ki deluje v okviru ministrstva Republike Litve za socialno varnost in delo, v litovščini: https://vaikoteises.lt/; v angleščini: https://vaikoteises.lrv.lt/en/.

Člen 103(1)(g) – Če je primerno, kategorije ožjih sorodnikov poleg staršev, h katerim se lahko otrok namesti na ozemlju države članice brez predhodnega soglasja te države članice, iz člena 82

Litovska zakonodaja ne določa kategorij ožjih sorodnikov iz člena 82(2), pri katerih za namestitev otroka ni potrebno soglasje litovskega pristojnega organa.

Člen 103(1)(h) – Jeziki institucij Evropske unije, ki so različni od jezika države članice in v katerih se lahko sprejmejo obvestila osrednjim organom v skladu s členom 91(3)

V skladu s členom 91(3) se za komuniciranje z osrednjim organom lahko uporabljata angleščina in litovščina.

Člen 103(1)(i) – Jeziki, sprejemljivi za prevode zaprosil in spremnih dokumentov, poslanih v skladu s členi 80, 81 in 82, ter polj za prosto besedilo v potrdilih iz člena 91(2)

Jezik, sprejemljiv za prevode v skladu s členom 80(3), členom 81(2), členom 82(4) in členom 91(2), je litovščina.

Zadnja posodobitev: 26/07/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.