Uredba Bruselj IIb – Zakonski spori in spori v zvezi s starševsko odgovornostjo (prenovitev)

Luksemburg

Vsebino zagotavlja
Luksemburg

ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Luksemburg

Družinsko pravo – Uredba Bruselj IIb – Zakonski spori in spori v zvezi s starševsko odgovornostjo (prenovitev)


*obvezen vnos

Člen 103(1)(a) (1. del) – Javni organi ali drugi organi, pooblaščeni za potrditev javne listine iz točke (2)(b) člena 2(2), in javni organi, pooblaščeni za registracijo dogovora iz točke (3) člena 2(2)

Organ, pooblaščen za sestavo javne listine iz člena 2(2)(2)(b)

Vsi notarji, ki so člani notarske zbornice Velikega vojvodstva Luksemburg.

Organ, pooblaščen za registracijo dogovora iz člena 2(2)(3)

Se ne uporablja.

Člen 103(1)(a) (2. del) – Upravni organi, ki odobrijo brezplačno pravno pomoč iz člena 74(2)

Se ne uporablja.

Člen 103(1)(b) (1. del) – Sodišča, pristojna za izdajo potrdil za odločbo v skladu s členom 36(1), ter sodišča in organi, pristojni za izdajo potrdila za javno listino ali dogovor iz člena 66

Sodišče, pristojno za izdajo potrdila za odločbo v skladu s členom 36(1)

Predsednik okrožnega sodišča (tribunal d'arrondissement).

Sodišče ali organ, pristojen za izdajo potrdila o javni listini ali dogovoru iz člena 66

Se ne uporablja.

Člen 103(1)(b) (2. del) – Sodišča, pristojna za popravek potrdil iz člena 37(1) in člena 48(1), ter sodišča, pristojna za izdajo potrdila o neizvršljivosti ali omejitvi izvršljivosti odločbe, za katero je bilo izdano potrdilo, iz člena 49, ter sodišča in organi, pristojni za popravek potrdila, izdanega v skladu s členom 66(1), iz člena 67(1)

Sodišče, pristojno za popravek potrdil iz člena 37(1)

Sodišče, ki je izdalo potrdilo.

Sodišče, pristojno za popravek potrdil iz člena 48(1)

Sodišče, ki je izdalo potrdilo.

Sodišče, pristojno za izdajo potrdila o neizvršljivosti ali omejitvi izvršljivosti odločbe, za katero je bilo izdano potrdilo, iz člena 49

Sodišče, ki je izdalo potrdilo.

Sodišče ali organ, pristojen za popravek potrdil iz člena 66(3) v povezavi s členom 37(1)

Se ne uporablja.

Člen 103(1)(c) – Sodišča, pristojna za priznanje odločbe (člen 30(3)) in zavrnitev priznanja (člen 40(2)), ter sodišča in organi, pristojni za zavrnitev izvršitve, izpodbijanje ali pravno sredstvo ter nadaljnje izpodbijanje ali pravno sredstvo iz člena 58(1), člena 61(2) in člena 62

Sodišče, pristojno za priznanje odločbe (člen 30(3))

Okrožno sodišče, ki zaseda v civilnih zadevah.

Sodišče, pristojno za izvršitev iz člena 52

Se ne uporablja.

Sodišče, pristojno za zavrnitev priznanja (člen 40(2))

Okrožno sodišče, ki zaseda v civilnih zadevah.

Sodišče, pristojno za zavrnitev izvršitve odločbe (člen 58(1))

Okrožno sodišče, ki zaseda v civilnih zadevah.

Sodišče, pristojno za odločanje o pravnem sredstvu zoper odločitev o zahtevku za zavrnitev izvršitve (člen 61(2))

Višje sodišče, ki zaseda v civilnih zadevah.

Sodišče, pristojno za odločanje o nadaljnjem pravnem sredstvu zoper odločitev o pravnem sredstvu iz člena 61 (člen 62)

Kasacijsko sodišče (Cour de cassation).

Člen 103(1)(d) – Organi, pristojni za izvrševanje, iz člena 52

Vsi sodni izvršitelji, ki so člani izvršiteljske zbornice Velikega vojvodstva Luksemburg.

Člen 103(1)(e) – Pravna sredstva zoper odločitev o zahtevku za zavrnitev izvršitve iz členov 61 in 62

Pravna sredstva zoper odločitev o zahtevku za zavrnitev izvršitve (člen 61)

Pravno sredstvo iz člena 61 se vloži pri naslednjem sodišču:

– v Luksemburgu: višje sodišče, ki zaseda v civilnih zadevah.

Pravna sredstva zoper odločitev o pravnem sredstvu iz člena 61 (člen 62)

Kot je določeno v členu 61, se lahko odločitev v zvezi s pravnim sredstvom izpodbija samo:

– v Luksemburgu: v kasacijskem postopku (pourvoi en cassation).

Člen 103(1)(f) – Imena, naslovi in komunikacijska sredstva osrednjih organov, imenovanih za pomoč pri uporabi uredbe v sporih v zvezi s starševsko odgovornostjo. Če je imenovanih več osrednjih organov, se za vsakega opredeli geografska in funkcijska pristojnost, kakor je navedeno v členu 76.

Za osrednji organ je imenovan Generalni državni tožilec (Procureur Général d’Etat):

Le Procureur Général d'Etat (Generalni državni tožilec)

Cité Judiciaire, Bâtiment CR

Plateau du Saint-Esprit

L-2080 Luxembourg

Telefon: +352 4759812393 / +352 4759812329

Telefaks: +352 470550

E-naslov: parquet.general@justice.etat.lu

Člen 103(1)(g) – Če je primerno, kategorije ožjih sorodnikov poleg staršev, h katerim se lahko otrok namesti na ozemlju države članice brez predhodnega soglasja te države članice, iz člena 82

Se ne uporablja.

Člen 103(1)(h) – Jeziki institucij Evropske unije, ki so različni od jezika države članice in v katerih se lahko sprejmejo obvestila osrednjim organom v skladu s členom 91(3)

Francoščina, nemščina, angleščina.

Člen 103(1)(i) – Jeziki, sprejemljivi za prevode zaprosil in spremnih dokumentov, poslanih v skladu s členi 80, 81 in 82, ter polj za prosto besedilo v potrdilih iz člena 91(2)

Francoščina in nemščina.

Zadnja posodobitev: 16/05/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.