Uredba Bruselj IIb – Zakonski spori in spori v zvezi s starševsko odgovornostjo (prenovitev)

Malta

Vsebino zagotavlja
Malta

ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Malta

Družinsko pravo – Uredba Bruselj IIb – Zakonski spori in spori v zvezi s starševsko odgovornostjo (prenovitev)


*obvezen vnos

Člen 103(1)(a) (1. del) – Javni organi ali drugi organi, pooblaščeni za potrditev javne listine iz točke (2)(b) člena 2(2), in javni organi, pooblaščeni za registracijo dogovora iz točke (3) člena 2(2)

Ni relevantno.

Člen 103(1)(a) (2. del) – Upravni organi, ki odobrijo brezplačno pravno pomoč iz člena 74(2)

Legal Aid Agency Malta (malteška agencija za pravno pomoč)

188/189 Triq l-Ifran, Valletta VLT1455, Malta

Telefon: +356 22471500

E-naslov: info.legalaidmalta@gov.mt

Člen 103(1)(b) (1. del) – Sodišča, pristojna za izdajo potrdil za odločbo v skladu s členom 36(1), ter sodišča in organi, pristojni za izdajo potrdila za javno listino ali dogovor iz člena 66

Sodišča, pristojna za izdajo potrdil za odločbe v skladu s členom 36(1) so: civilno sodišče (oddelek za družinske zadeve) za Malto in mirovno sodišče (Gozo) (oddelek za družinske zadeve) (višja pristojnost) za Gozo.

Sodišča in organi, pristojni za izdajo potrdila za javno listino ali dogovor iz člena 66: ni relevantno.

Člen 103(1)(b) (2. del) – Sodišča, pristojna za popravek potrdil iz člena 37(1) in člena 48(1), ter sodišča, pristojna za izdajo potrdila o neizvršljivosti ali omejitvi izvršljivosti odločbe, za katero je bilo izdano potrdilo, iz člena 49, ter sodišča in organi, pristojni za popravek potrdila, izdanega v skladu s členom 66(1), iz člena 67(1)

Sodišča, pristojna za popravek potrdil iz člena 37(1), so: civilno sodišče (oddelek za družinske zadeve) za Malto in mirovno sodišče (Gozo) (oddelek za družinske zadeve) (višja pristojnost) za Gozo.

Sodišča, pristojna za popravek potrdil iz člena 48(1), so: civilno sodišče (oddelek za družinske zadeve) za Malto in mirovno sodišče (Gozo) (oddelek za družinske zadeve) (višja pristojnost) za Gozo.

Sodišča, pristojna za izdajo potrdila o neizvršljivosti ali omejitvi izvršljivosti potrjene odločbe iz člena 49, so: civilno sodišče (oddelek za družinske zadeve) za Malto in mirovno sodišče (Gozo) (oddelek za družinske zadeve) (višja pristojnost) za Gozo.

Sodišča in organi, pristojni za popravek potrdila, izdanega v skladu s členom 66(1), iz člena 67(1): ni relevantno.

Člen 103(1)(c) – Sodišča, pristojna za priznanje odločbe (člen 30(3)) in zavrnitev priznanja (člen 40(2)), ter sodišča in organi, pristojni za zavrnitev izvršitve, izpodbijanje ali pravno sredstvo ter nadaljnje izpodbijanje ali pravno sredstvo iz člena 58(1), člena 61(2) in člena 62

Člen 30(3), člen 40(2) in člen 58(1): Sodišča, pristojna za priznanje odločbe, zavrnitev priznanja in zavrnitev izvršitve, so: (i) za Malto civilno sodišče (oddelek za družinske zadeve); in (ii) za Gozo mirovno sodišče (Gozo) (oddelek za družinske zadeve) (višja pristojnost).

Člen 61(2): Za pravna sredstva/izpodbijanje je pristojno pritožbeno sodišče (Court of Appeal).

Člen 62: Na Malti niso mogoči nadaljnje izpodbijanje in pravna sredstva, razen revizije v skladu s členom 811 poglavja 12 Laws of Malta (zakonodajna zbirka Malte).

Člen 103(1)(d) – Organi, pristojni za izvrševanje, iz člena 52

Civilno sodišče (oddelek za družinske zadeve) za Malto in mirovno sodišče (Gozo) (oddelek za družinske zadeve) (višja pristojnost) za Gozo.

Člen 103(1)(e) – Pravna sredstva zoper odločitev o zahtevku za zavrnitev izvršitve iz členov 61 in 62

Pritožbeno sodišče (za Malto in Gozo). Na Malti niso mogoči nadaljnje izpodbijanje in pravna sredstva, razen revizije v skladu s členom 811 poglavja 12 Laws of Malta (zakonodajna zbirka Malte).

Člen 103(1)(f) – Imena, naslovi in komunikacijska sredstva osrednjih organov, imenovanih za pomoč pri uporabi uredbe v sporih v zvezi s starševsko odgovornostjo. Če je imenovanih več osrednjih organov, se za vsakega opredeli geografska in funkcijska pristojnost, kakor je navedeno v členu 76.

Izvršni direktor organa za standarde socialnega varstva (Social Care Standards Authority (SCSA)), 469, Bugeja Institute, Triq il-Kbira San Ġuzepp, Santa Venera SVR1012, Malta.

Telefon: +356 25494000

Faks: +356 25494355

E-naslov: feedback-scsa@gov.mt

Člen 103(1)(g) – Če je primerno, kategorije ožjih sorodnikov poleg staršev, h katerim se lahko otrok namesti na ozemlju države članice brez predhodnega soglasja te države članice, iz člena 82

Ni relevantno.

Člen 103(1)(h) – Jeziki institucij Evropske unije, ki so različni od jezika države članice in v katerih se lahko sprejmejo obvestila osrednjim organom v skladu s členom 91(3)

Ni relevantno. Osrednji organ sprejema samo sporočila v malteščini in/ali angleščini.

Člen 103(1)(i) – Jeziki, sprejemljivi za prevode zaprosil in spremnih dokumentov, poslanih v skladu s členi 80, 81 in 82, ter polj za prosto besedilo v potrdilih iz člena 91(2)

Malteščina in/ali angleščina.

Zadnja posodobitev: 09/07/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.