Izvirna jezikovna različica te strani poljščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
  Swipe to change

  Uredba Bruselj IIb – Zakonski spori in spori v zvezi s starševsko odgovornostjo (prenovitev)

  Poljska

  Vsebino zagotavlja
  Poljska

  Člen 103(1)(a) (1. del) – Javni organi ali drugi organi, pooblaščeni za potrditev javne listine iz točke (2)(b) člena 2(2), in javni organi, pooblaščeni za registracijo dogovora iz točke (3) člena 2(2)

  Jih ni.

  Člen 103(1)(a) (2. del) – Upravni organi, ki odobrijo brezplačno pravno pomoč iz člena 74(2)

  Jih ni.

  Člen 103(1)(b) (1. del) – Sodišča, pristojna za izdajo potrdil za odločbo v skladu s členom 36(1), ter sodišča in organi, pristojni za izdajo potrdila za javno listino ali dogovor iz člena 66

  Člen 36(1)

  Sodišče države članice izvora na zahtevo stranke izda potrdilo za:

  a) odločbo v zakonskih sporih na obrazcu iz Priloge II –

  okrožno sodišče (sąd okręgowy), ki je izdalo odločbo;

  b) odločbo v sporih v zvezi s starševsko odgovornostjo na obrazcu iz Priloge III –

  okrajno sodišče (sąd rejonowy), ki je izdalo odločbo;

  okrožno sodišče, ki je izdalo odločbo v zadevah v zvezi z razvezo, prenehanjem življenjske skupnosti ali razveljavitvijo zakonske zveze v zvezi z odločbo o starševski odgovornosti;

  c) odločbo o vrnitvi otroka iz točke (a) člena 2(1) in, če je ustrezno, vse začasne ukrepe, vključno z zaščitnimi ukrepi, odrejenimi v skladu s členom 27(5), ki spremljajo odločbo, na obrazcu iz Priloge IV –

  okrožno sodišče v Białystoku

  okrožno sodišče v Gdansku

  okrožno sodišče v Katovicah

  okrožno sodišče v Krakovu

  okrožno sodišče v Lubinu

  okrožno sodišče v Łódźu

  okrožno sodišče v Poznanu

  okrožno sodišče v Rzeszówu

  okrožno sodišče v Szczecinu

  okrožno sodišče v Varšavi

  okrožno sodišče v Wrocławu

  Člen 66 se ne uporablja.

  Člen 103(1)(b) (2. del) – Sodišča, pristojna za popravek potrdil iz člena 37(1) in člena 48(1), ter sodišča, pristojna za izdajo potrdila o neizvršljivosti ali omejitvi izvršljivosti odločbe, za katero je bilo izdano potrdilo, iz člena 49, ter sodišča in organi, pristojni za popravek potrdila, izdanega v skladu s členom 66(1), iz člena 67(1)

  Člen 37(1)

  Sodišče države članice izvora na zahtevo, lahko pa na lastno pobudo, popravi potrdilo, če zaradi vsebinske napake ali opustitve obstaja neskladje med odločbo, ki jo je treba izvršiti, in potrdilom.

  Sodišče, ki je izdalo odločbo (okrajno sodišče ali okrožno sodišče).

  Člen 48(1)

  Sodišče države članice izvora na zahtevo, lahko pa na lastno pobudo, popravi potrdilo, če zaradi vsebinske napake ali opustitve obstaja neskladje med odločbo in potrdilom.

  Sodišče, ki je izdalo odločbo (okrajno sodišče ali okrožno sodišče).

  Člen 49

  Če in kolikor sodna odločba, za katero je bilo izdano potrdilo v skladu s členom 47, ni več izvršljiva ali je bila njena izvršljivost začasno odložena ali omejena, se na zahtevo pri sodišču države članice izvora kadar koli izda potrdilo o neizvršljivosti ali omejitvi izvršljivosti na standardnem obrazcu iz Priloge VII.

  Sodišče, ki je izdalo odločbo (okrajno sodišče ali okrožno sodišče).

  Člen 66 se ne uporablja.

  Člen 103(1)(c) – Sodišča, pristojna za priznanje odločbe (člen 30(3)) in zavrnitev priznanja (člen 40(2)), ter sodišča in organi, pristojni za zavrnitev izvršitve, izpodbijanje ali pravno sredstvo ter nadaljnje izpodbijanje ali pravno sredstvo iz člena 58(1), člena 61(2) in člena 62

  Člen 30(3)

  Vsaka stranka, ki ima interes, lahko v skladu s postopki iz členov 59 do 62 in po potrebi oddelka 5 tega poglavja in poglavja VI vloži zahtevek za izdajo odločbe o tem, da ni razlogov za zavrnitev priznanja iz členov 38 in 39.

  Okrožno sodišče.

  Člen 40

  1. Za zahtevek za zavrnitev priznanja se ustrezno uporabljajo postopki iz členov 59 do 62 in po potrebi oddelka 5 tega poglavja ter poglavja VI.

  2. Krajevna pristojnost sodišča se določi po pravu države članice, v kateri se začne postopek za nepriznanje.

  Okrožno sodišče.

  Člen 58(1)

  Zahteva za zavrnitev izvršitve na podlagi člena 39 se vloži pri okrožnem sodišču.

  Zahteva za zavrnitev izvršitve na podlagi drugih razlogov, ki so določeni ali dovoljeni s to uredbo, se predloži sodišču, ki je pristojno za izvršitev odločbe.

  Člen 61(2)

  Izpodbijanje ali pravno sredstvo se vloži pri organu ali sodišču, ki je sporočeno kot organ ali sodišče, pri katerem je treba vložiti tako izpodbijanje ali pravno sredstvo.

  Pritožbeno sodišče (sąd apelacyjny), v primeru člena 58(1) pa sodišče, ki je hierarhično višje kot sodišče, pristojno za izvršitev odločbe.

  Člen 62

  Pritožba pri pritožbenem sodišču.

  Kasacijska pritožba pri vrhovnem sodišču (Sąd Najwyższy).

  V zvezi s členom 58(1) ni pravnih sredstev.

  Člen 103(1)(d) – Organi, pristojni za izvrševanje, iz člena 52

  Člen 52

  Zahteva za izvršitev se predloži organu, pristojnemu za izvršitve v skladu s pravom države članice izvršitve.

  – Okrožno sodišče – v zvezi z odločbami, ki jih izda sodišče v tretji državi in s katerimi se odredi vrnitev otroka v skladu s Haaško konvencijo iz leta 1980 ali premestitev otroka v skladu s Haaško konvencijo iz leta 1980.

  - Okrajno sodišče – v zvezi z odločbami o starševski odgovornosti.

  Člen 103(1)(e) – Pravna sredstva zoper odločitev o zahtevku za zavrnitev izvršitve iz členov 61 in 62

  Člen 61(2)

  Izpodbijanje ali pravno sredstvo se vloži pri organu ali sodišču, ki je sporočeno kot organ ali sodišče, pri katerem je treba vložiti tako izpodbijanje ali pravno sredstvo.

  Pritožbeno sodišče.

  Člen 62

  Vrhovno sodišče.

  Člen 103(1)(f) – Imena, naslovi in komunikacijska sredstva osrednjih organov, imenovanih za pomoč pri uporabi uredbe v sporih v zvezi s starševsko odgovornostjo. Če je imenovanih več osrednjih organov, se za vsakega opredeli geografska in funkcijska pristojnost, kakor je navedeno v členu 76.

  Osrednji organ:

  Minister za pravosodje

  Naloge osrednjega organa opravljajo:

  Enota za mednarodne postopke družinskega prava (Wydział Międzynarodowych Postępowań Rodzinnych)

  Oddelek za zadeve v zvezi z družinami in mladoletniki (Departament Spraw Rodzinnych i Nieletnich)

  Al. Ujazdowskie 11

  00-950 Varšava

  Telefon: +48 222390470

  Telefaks: +48 228970321

  E-naslov: sekretariat.dsrin@ms.gov.pl ali polandchildabduction@ms.gov.pl

  Člen 103(1)(g) – Če je primerno, kategorije ožjih sorodnikov poleg staršev, h katerim se lahko otrok namesti na ozemlju države članice brez predhodnega soglasja te države članice, iz člena 82

  Jih ni.

  Člen 103(1)(h) – Jeziki institucij Evropske unije, ki so različni od jezika države članice in v katerih se lahko sprejmejo obvestila osrednjim organom v skladu s členom 91(3)

  Poljščina, nemščina in angleščina.

  Člen 103(1)(i) – Jeziki, sprejemljivi za prevode zaprosil in spremnih dokumentov, poslanih v skladu s členi 80, 81 in 82, ter polj za prosto besedilo v potrdilih iz člena 91(2)

  Poljščina.

  Zadnja posodobitev: 08/12/2023

  Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.