Uredba Bruselj IIb – Zakonski spori in spori v zvezi s starševsko odgovornostjo (prenovitev)

Portugalska

Vsebino zagotavlja
Portugalska

Člen 103(1)(a) (1. del) – Javni organi ali drugi organi, pooblaščeni za potrditev javne listine iz točke (2)(b) člena 2(2), in javni organi, pooblaščeni za registracijo dogovora iz točke (3) člena 2(2)

Organi iz člena 2(2), točka (2)(b): ni relevantno.

Organi iz člena 2(2), točka (3): ni relevantno.

Člen 103(1)(a) (2. del) – Upravni organi, ki odobrijo brezplačno pravno pomoč iz člena 74(2)

Organi iz člena 74(2):

(i) na celinskem Portugalskem: inštitut za socialno varnost (Instituto da Segurança Social I. P.);

(ii) v avtonomni regiji Madeira: inštitut za socialno varnost Madeire (Instituto de Segurança Social da Madeira, I.P.-RAM);

(iii) v avtonomni regiji Azori: inštitut za socialno varnost Azorov (Instituto da Segurança Social dos Açores, I.P.R.A.);

(iv) na celotnem nacionalnem ozemlju Portugalske: matičarji (conservadores do registo civil), če so priznali pravico do pravne pomoči na podlagi izjave, ki jo izdajo krajevne skupnosti (juntas de freguesia) in ki potrjuje finančni položaj državljana (člen 34(1) uredbe z zakonsko močjo št. 135/99 z dne 22. aprila 1999 v povezavi s členom 16(1)(rr) zakona št. 75/2013 z dne 12. septembra 2013), ali izjave, ki jo izda javni socialnovarstveni zavod, v katerega je bila oseba sprejeta (člen 10(3) uredbe o taksah za prijavo in notarskih taksah (Regulamento Emolumentar dos Registos e do Notariado).

Člen 103(1)(b) (1. del) – Sodišča, pristojna za izdajo potrdil za odločbo v skladu s členom 36(1), ter sodišča in organi, pristojni za izdajo potrdila za javno listino ali dogovor iz člena 66

Za izdajo potrdil v zvezi z odločbami iz člena 36(1):

(i) v zakonskih sporih in sporih v zvezi s starševsko odgovornostjo: sodišča za družinske zadeve in mladoletnike (Juízos de família e menores); kjer ta ne obstajajo – lokalna civilna sodišča (Juízo locais cíveis); kjer ta ne obstajajo – splošna sodišča (Juízos de Competência Genérica); matični uradi (Conservatórias de registo civil);

(ii) v sporih v zvezi s starševsko odgovornostjo: komisije za varstvo otrok in mladine (comissões de proteção de crianças e jovens);

(iii) glede vračanja otrok ter začasnih in zaščitnih ukrepov: sodišča za družinske zadeve in mladoletnike; kjer ta ne obstajajo – lokalna civilna sodišča; kjer ta ne obstajajo – splošna sodišča;

(iv) v zadevah v zvezi z začasnimi in zaščitnimi ukrepi: komisije za varstvo otrok in mladine.

Glede izdaje potrdil, ki se nanašajo na javne listine iz člena 66: ni relevantno.

Glede izdaje potrdil, ki se nanašajo na dogovore iz člena 66:

(i) v zakonskih sporih in sporih v zvezi s starševsko odgovornostjo: sodišča za družinske zadeve in mladoletnike; kjer ta ne obstajajo – lokalna civilna sodišča; kjer ta ne obstajajo – splošna sodišča; matični uradi;

(ii) v sporih v zvezi s starševsko odgovornostjo: komisije za varstvo otrok in mladine.

Člen 103(1)(b) (2. del) – Sodišča, pristojna za popravek potrdil iz člena 37(1) in člena 48(1), ter sodišča, pristojna za izdajo potrdila o neizvršljivosti ali omejitvi izvršljivosti odločbe, za katero je bilo izdano potrdilo, iz člena 49, ter sodišča in organi, pristojni za popravek potrdila, izdanega v skladu s členom 66(1), iz člena 67(1)

Za popravek potrdil iz člena 37(1):

sodišča za družinske zadeve in mladoletnike; kjer ta ne obstajajo – lokalna civilna sodišča; kjer ta ne obstajajo – splošna sodišča. Matični uradi in komisije za varstvo otrok in mladine (le v sporih v zvezi s starševsko odgovornostjo).

Za popravek potrdil iz člena 66(3): ni relevantno.

Za popravek potrdil iz člena 48(1) in člena 49(1):

(i) sodišča za družinske zadeve in mladoletnike; kjer ta ne obstajajo – lokalna civilna sodišča; kjer ta ne obstajajo – splošna sodišča glede odločb, s katerimi se priznava pravica do stikov, in odločb, s katerimi se nalaga vrnitev otroka v skladu s členom 29(6);

(ii) matični uradi in komisije za varstvo otrok in mladine glede odločb, s katerimi se priznava pravica do stikov.

Člen 103(1)(c) – Sodišča, pristojna za priznanje odločbe (člen 30(3)) in zavrnitev priznanja (člen 40(2)), ter sodišča in organi, pristojni za zavrnitev izvršitve, izpodbijanje ali pravno sredstvo ter nadaljnje izpodbijanje ali pravno sredstvo iz člena 58(1), člena 61(2) in člena 62

Za namene člena 30(3), člena 52, člena 40(1) in člena 58(1):

sodišča za družinske zadeve in mladoletnike; kjer ta ne obstajajo – lokalna civilna sodišča; kjer ta ne obstajajo – splošna sodišča.

Za namene člena 62 ali člena 61(2):

sodišče, ki je izdalo izpodbijano sodbo je lahko (odvisno od zadeve) sodišče za družinske zadeve in mladoletnike, lokalno civilno sodišče ali splošno sodišče, ki nato vloženo pravno sredstvo posredujejo v obravnavo na pritožbeno sodišče (Tribunal da Relação). Po izdaji odločbe pritožbenega sodišča se morebitno nadaljnje pravno sredstvo predloži pritožbenemu sodišču, ki ga posreduje v obravnavo vrhovnemu sodišču (Supremo Tribunal de Justiça).

Člen 103(1)(d) – Organi, pristojni za izvrševanje, iz člena 52

Sodišča za družinske zadeve in mladoletnike; kjer ta ne obstajajo – lokalna civilna sodišča; kjer ta ne obstajajo – splošna sodišča.

Člen 103(1)(e) – Pravna sredstva zoper odločitev o zahtevku za zavrnitev izvršitve iz členov 61 in 62

Postopki sodnega varstva, ki so na voljo v primerih iz členov 61 in 62, so:

I. postopki sodnega varstva zoper odločbo prvostopenjskega sodišča (tribunal de primeira instância) glede zavrnitve priznanja ali izvršitve so tisti, ki so navedeni v členih 32 in 33 pravnega okvira postopka skrbništva (Regime Geral do Processo Tutelar Cível), ki se sklicuje na zakonik o civilnem postopku (Código de Processo Civil). Lahko gre za:

(i) redno pravno sredstvo, vloženo pri pritožbenem sodišču v skladu s členom 644 zakonika o civilnem postopku;

(ii) redno pravno sredstvo, vloženo v presojo vrhovnemu sodišču zoper sodbo pritožbenega sodišča glede odločbe prvostopenjskega sodišča, na podlagi katerega vrhovno sodišče odloči o vsebini zadeve ali postopek zaključi, odloči v korist tožencu ali nekaterim tožencem na podlagi vložene tožbe ali nasprotne tožbe, v skladu s členom 671 zakonika o civilnem postopku;

(iii) izredno pravno sredstvo, vloženo pri prvostopenjskem sodišču, ki je izdalo odločbo in ki bo obravnavalo pravno sredstvo na podlagi katere koli od okoliščin iz člena 696 zakonika o civilnem postopku;

II. postopki sodnega varstva zoper matičarja v zvezi z zavrnitvijo priznanja so določeni v členih 286 in 291 zakonika o civilnem postopku (Código do Registo Civil); lahko gre za:

(i) hierarhično pravno sredstvo, vloženo pri predsedniku inštituta za matične urade in notarje (Instituto dos Registos e do Notariado, I. P.); ali

(ii) pravna sredstva, vložena pri sodišču, ki je pristojno za zadevni matični urad.

V primeru zavrnitve hierarhičnega pravnega sredstva lahko zainteresirana stran (če tega še ni storila) v desetih dneh od obvestila o odločitvi izpodbija prvotno odločbo matičarja pred sodiščem, ki je pristojno za zadevni matični urad.

Zoper odločbo prvostopenjskega sodišča glede odločbe matičarja je mogoče vložiti pravno sredstvo pri pritožbenem sodišču. Pravnih sredstev zoper sodbe pritožbenega sodišča ni mogoče vložiti pri vrhovnem sodišču, razen v primerih iz člena 629(2) zakonika o civilnem postopku, v katerih je pravno sredstvo vedno dopustno.

Člen 103(1)(f) – Imena, naslovi in komunikacijska sredstva osrednjih organov, imenovanih za pomoč pri uporabi uredbe v sporih v zvezi s starševsko odgovornostjo. Če je imenovanih več osrednjih organov, se za vsakega opredeli geografska in funkcijska pristojnost, kakor je navedeno v členu 76.

Izvirna jezikovna različica te strani portugalščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice: nemščinaangleščinafrancoščina.

Generalni direktorat za izvajanje zaporne kazni in socialne rehabilitacije (Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais)

Oddelek za pravno pomoč in spore (Gabinete Jurídico e de Contencioso)

Travessa da Cruz do Torel 1

1150-122 Lizbona

Tel. +351 218812200

Faks +351 218853653

E-naslov: gjc@dgrsp.mj.pt

Člen 103(1)(g) – Če je primerno, kategorije ožjih sorodnikov poleg staršev, h katerim se lahko otrok namesti na ozemlju države članice brez predhodnega soglasja te države članice, iz člena 82

Stari starši, strici/tete ali sorojenci.

Člen 103(1)(h) – Jeziki institucij Evropske unije, ki so različni od jezika države članice in v katerih se lahko sprejmejo obvestila osrednjim organom v skladu s členom 91(3)

Portugalščina, angleščina in francoščina.

Člen 103(1)(i) – Jeziki, sprejemljivi za prevode zaprosil in spremnih dokumentov, poslanih v skladu s členi 80, 81 in 82, ter polj za prosto besedilo v potrdilih iz člena 91(2)

Portugalščina.

Zadnja posodobitev: 10/06/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.