Uredba Bruselj IIb – Zakonski spori in spori v zvezi s starševsko odgovornostjo (prenovitev)

Romunija

Vsebino zagotavlja
Romunija

ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Romunija

Družinsko pravo – Uredba Bruselj IIb – Zakonski spori in spori v zvezi s starševsko odgovornostjo (prenovitev)


*obvezen vnos

Člen 103(1)(a) (1. del) – Javni organi ali drugi organi, pooblaščeni za potrditev javne listine iz točke (2)(b) člena 2(2), in javni organi, pooblaščeni za registracijo dogovora iz točke (3) člena 2(2)

Matičar, notar.

Člen 103(1)(a) (2. del) – Upravni organi, ki odobrijo brezplačno pravno pomoč iz člena 74(2)

Ni relevantno.

Člen 103(1)(b) (1. del) – Sodišča, pristojna za izdajo potrdil za odločbo v skladu s členom 36(1), ter sodišča in organi, pristojni za izdajo potrdila za javno listino ali dogovor iz člena 66

Organ, pristojen za izdajo potrdila, je sodišče, ki je izdalo sodbo, katere priznanje se uveljavlja ali katere izvršitev se zahteva v drugi državi članici. To sodišče je lahko sodišče prve stopnje (judecătorie), okrožno sodišče (tribunal) ali pritožbeno sodišče (curtede apel), kot je ustrezno.

Za javne listine je organ, pristojen za izdajo potrdila, izdajatelj listine, tj. notar ali matičar, kot je ustrezno.

Za dogovore se določba ne uporablja.

Člen 103(1)(b) (2. del) – Sodišča, pristojna za popravek potrdil iz člena 37(1) in člena 48(1), ter sodišča, pristojna za izdajo potrdila o neizvršljivosti ali omejitvi izvršljivosti odločbe, za katero je bilo izdano potrdilo, iz člena 49, ter sodišča in organi, pristojni za popravek potrdila, izdanega v skladu s členom 66(1), iz člena 67(1)

Sodišča, pristojna za popravek potrdila iz člena 37(1) – sodišče, ki je izdalo sodbo in potrdilo iz člena 36.

Sodišča, pristojna za popravek potrdila iz člena 48(1) – sodišče, ki je izdalo privilegirano odločbo in potrdilo iz člena 47.

Sodišča, pristojna za izdajo potrdila o neizvršljivosti ali omejitvi izvršljivosti iz člena 49 – sodišče, ki je izdalo odločbo o neizvršljivosti ali omejitvi izvršljivosti.

Člen 103(1)(c) – Sodišča, pristojna za priznanje odločbe (člen 30(3)) in zavrnitev priznanja (člen 40(2)), ter sodišča in organi, pristojni za zavrnitev izvršitve, izpodbijanje ali pravno sredstvo ter nadaljnje izpodbijanje ali pravno sredstvo iz člena 58(1), člena 61(2) in člena 62

  • Člen 30(3): okrožna sodišča v skladu s točko 1 člena 95 zakonika o civilnem postopku;
  • Člen 40(2): okrožno sodišče v enakih okoliščinah, kot so navedene za člen 30(3);
  • Člen 58(1): sodišče prve stopnje v skladu s členom 651 zakonika o civilnem postopku;
  • Člen 61(2): okrožno sodišče v skladu s točko 2 člena 95 zakonika o civilnem postopku;
  • Člen 62: Romunski zakonik o civilnem postopku ne določa nadaljnjih pravnih sredstev po vložitvi pritožbe zoper odločbo o zahtevi za nasprotovanje izvršitvi.

Člen 103(1)(d) – Organi, pristojni za izvrševanje, iz člena 52

Sodni izvršitelj v skladu s členom 623 zakonika o civilnem postopku.

Člen 103(1)(e) – Pravna sredstva zoper odločitev o zahtevku za zavrnitev izvršitve iz členov 61 in 62

Postopek pregleda iz člena 61 Uredbe je pritožba v skladu s členom 718(1) zakonika o civilnem postopku;

Po izpodbijanju in pravnih sredstvih iz člena 61 Uredbe ni nadaljnjih izpodbijanja ali pravnih sredstev v skladu s členom 62 Uredbe.

Člen 103(1)(f) – Imena, naslovi in komunikacijska sredstva osrednjih organov, imenovanih za pomoč pri uporabi uredbe v sporih v zvezi s starševsko odgovornostjo. Če je imenovanih več osrednjih organov, se za vsakega opredeli geografska in funkcijska pristojnost, kakor je navedeno v členu 76.

Ministrstvo za pravosodje, direktorat za mednarodno pravo in pravosodno sodelovanje (Ministerul Justiției, Direcția Drept Internațional și cooperare Judiciară)

Str. Apolodor nr. 17 Sector 5 Bukarešta 050741

Telefon: +40 372041077; Telefaks: +40 372041079;

E-naslov: ddit@just.ro

Člen 103(1)(g) – Če je primerno, kategorije ožjih sorodnikov poleg staršev, h katerim se lahko otrok namesti na ozemlju države članice brez predhodnega soglasja te države članice, iz člena 82

Ni relevantno.

Člen 103(1)(h) – Jeziki institucij Evropske unije, ki so različni od jezika države članice in v katerih se lahko sprejmejo obvestila osrednjim organom v skladu s členom 91(3)

Angleščina, francoščina in romunščina.

Člen 103(1)(i) – Jeziki, sprejemljivi za prevode zaprosil in spremnih dokumentov, poslanih v skladu s členi 80, 81 in 82, ter polj za prosto besedilo v potrdilih iz člena 91(2)

Romunščina.

Zadnja posodobitev: 23/10/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.