Uredba Bruselj IIb – Zakonski spori in spori v zvezi s starševsko odgovornostjo (prenovitev)

Slovaška

Vsebino zagotavlja
Slovaška

Člen 103(1)(a) (1. del) – Javni organi ali drugi organi, pooblaščeni za potrditev javne listine iz točke (2)(b) člena 2(2), in javni organi, pooblaščeni za registracijo dogovora iz točke (3) člena 2(2)

Ni relevantno.

Člen 103(1)(a) (2. del) – Upravni organi, ki odobrijo brezplačno pravno pomoč iz člena 74(2)

Ni relevantno.

Člen 103(1)(b) (1. del) – Sodišča, pristojna za izdajo potrdil za odločbo v skladu s členom 36(1), ter sodišča in organi, pristojni za izdajo potrdila za javno listino ali dogovor iz člena 66

Člen 36(1)

Okrožna sodišča (okresné súdy), mestno sodišče Bratislava II (Mestský súd Bratislava II), mestno sodišče Košice (Mestský súd Košice), deželna sodišča (krajské súdy).

Člen 66

Ni relevantno.

Člen 103(1)(b) (2. del) – Sodišča, pristojna za popravek potrdil iz člena 37(1) in člena 48(1), ter sodišča, pristojna za izdajo potrdila o neizvršljivosti ali omejitvi izvršljivosti odločbe, za katero je bilo izdano potrdilo, iz člena 49, ter sodišča in organi, pristojni za popravek potrdila, izdanega v skladu s členom 66(1), iz člena 67(1)

Člen 37(1), člen 48(1) in člen 49

Sodišče, ki je izdalo potrdilo (tj. ustrezno okrožno ali deželno sodišče, mestno sodišče Bratislava II ali mestno sodišče Košice).

Člen 66(3) v povezavi s členom 37(1)

Ni relevantno.

Člen 103(1)(c) – Sodišča, pristojna za priznanje odločbe (člen 30(3)) in zavrnitev priznanja (člen 40(2)), ter sodišča in organi, pristojni za zavrnitev izvršitve, izpodbijanje ali pravno sredstvo ter nadaljnje izpodbijanje ali pravno sredstvo iz člena 58(1), člena 61(2) in člena 62

Člen 30(3)

 • Za zahtevke za priznanje odločbe v zvezi z razvezo zakonske zveze, prenehanjem življenjske skupnosti ali razveljavitvijo zakonske zveze je pristojno deželno sodišče v Bratislavi (Krajský súd v Bratislave).

Za zahtevke za izdajo odločbe o tem, da ni razlogov za zavrnitev priznanja odločbe v zvezi s starševskimi pravicami in obveznostmi, je pristojno sodišče v kraju stalnega prebivališča otroka (tj. ustrezno okrožno sodišče, mestno sodišče Bratislava II ali mestno sodišče Košice) ali, če otrok nima stalnega prebivališča, v kraju, kjer trenutno prebiva. Če takega sodišča ni, je pristojno mestno sodišče Bratislava II.

Člen 52

 • Sodišče, na območju katerega ima mladoletnik stalno prebivališče (tj. ustrezno okrožno sodišče, mestno sodišče Bratislava II ali mestno sodišče Košice).
 • Sodišče, na območju katerega mladoletnik prebiva (tj. ustrezno okrožno sodišče, mestno sodišče Bratislava II ali mestno sodišče Košice), če krajevno pristojno sodišče ni znano ali ne more pravočasno posredovati.

Člen 40(1) in (2)

 • Za zadeve v zvezi z razvezo zakonske zveze, prenehanjem življenjske skupnosti ali razveljavitvijo zakonske zveze je pristojno deželno sodišče v Bratislavi.
 • Za zadeve v zvezi s starševskimi pravicami in obveznostmi je pristojno sodišče v kraju stalnega prebivališča otroka (tj. ustrezno okrožno sodišče, mestno sodišče Bratislava II ali mestno sodišče Košice) ali, če otrok nima stalnega prebivališča, v kraju, kjer trenutno prebiva. Če takega sodišča ni, je pristojno mestno sodišče Bratislava II.

Člen 58(1)

 • Sodišče, na območju katerega ima mladoletnik stalno prebivališče (tj. ustrezno okrožno sodišče, mestno sodišče Bratislava II ali mestno sodišče Košice).
 • Sodišče, na območju katerega mladoletnik prebiva (tj. ustrezno okrožno sodišče, mestno sodišče Bratislava II ali mestno sodišče Košice), če krajevno pristojno sodišče ni znano ali ne more pravočasno posredovati.

Člen 62

 • Pri vrhovnem sodišču Slovaške republike (Najvyšší súd Slovenskej republiky) se lahko vloži revizija kot izredno pravno sredstvo, če se uveljavlja eden od razlogov, ki so izčrpno našteti v zadevnem aktu (člena 420 in 421 zakona št. 160/2015 (zakonik o civilnem postopku)).

Člen 61(2)

Sodišče, zoper odločitev katerega je vloženo pravno sredstvo.

Člen 103(1)(d) – Organi, pristojni za izvrševanje, iz člena 52

Okrožna sodišča, mestno sodišče Bratislava II ali mestno sodišče Košice.

Člen 103(1)(e) – Pravna sredstva zoper odločitev o zahtevku za zavrnitev izvršitve iz členov 61 in 62

Člen 61

Pravna sredstva.

Člen 62

Lahko se vloži revizija kot izredno pravno sredstvo, če se uveljavlja eden od razlogov, ki so izčrpno našteti v zadevnem aktu (člena 420 in 421 zakona št. 160/2015 (zakonik o civilnem postopku)).

Člen 103(1)(f) – Imena, naslovi in komunikacijska sredstva osrednjih organov, imenovanih za pomoč pri uporabi uredbe v sporih v zvezi s starševsko odgovornostjo. Če je imenovanih več osrednjih organov, se za vsakega opredeli geografska in funkcijska pristojnost, kakor je navedeno v členu 76.

 • Za namene člena 79(e):

Ministrstvo za pravosodje Slovaške republike

Račianska ul. 71

813 11 Bratislava

Telefon: +421 288891 379/341/425

Telefaks: +421 288891605

E-naslov:  civil.inter.coop@justice.sk

Spletišče: https://www.justice.gov.sk

 • Za namene člena 79(a), (b), (c), (d), (f) in (g):

Center za mednarodno pravno varstvo otrok in mladine (Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže)

Špitálska č. 25–27

P.O. Box 57

814 99 Bratislava

Telefon: +421 220458200

E-naslov: info@cipc.gov.sk

Spletišče: https://www.cipc.gov.sk

Člen 103(1)(g) – Če je primerno, kategorije ožjih sorodnikov poleg staršev, h katerim se lahko otrok namesti na ozemlju države članice brez predhodnega soglasja te države članice, iz člena 82

Mladoletnikovi stari starši, njegova brat in sestra ali brat in sestra mladoletnikovega starša.

Člen 103(1)(h) – Jeziki institucij Evropske unije, ki so različni od jezika države članice in v katerih se lahko sprejmejo obvestila osrednjim organom v skladu s členom 91(3)

 • Za namene člena 79(e):

Slovaščina (uradni jezik) in češčina.

 • Za namene člena 79(a), (b), (c), (d), (f) in (g):

Slovaščina (uradni jezik), češčina in angleščina.

Člen 103(1)(i) – Jeziki, sprejemljivi za prevode zaprosil in spremnih dokumentov, poslanih v skladu s členi 80, 81 in 82, ter polj za prosto besedilo v potrdilih iz člena 91(2)

Za namene člena 80(3) in člena 82(4):

Slovaščina in češčina.

 • Za namene člena 81(2):

Slovaščina in češčina.

 • Za namene člena 91(2):

Slovaščina in češčina.

Zadnja posodobitev: 11/01/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.