Uredba Bruselj IIb – Zakonski spori in spori v zvezi s starševsko odgovornostjo (prenovitev)

Slovenija

Vsebino zagotavlja
Slovenija

ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Slovenija

Družinsko pravo – Uredba Bruselj IIb – Zakonski spori in spori v zvezi s starševsko odgovornostjo (prenovitev)


*obvezen vnos

Člen 103(1)(a) (1. del) – Javni organi ali drugi organi, pooblaščeni za potrditev javne listine iz točke (2)(b) člena 2(2), in javni organi, pooblaščeni za registracijo dogovora iz točke (3) člena 2(2)

- organ ali drug pooblaščen organ za potrditev sestave in registracije javne listine iz točke (b) točke (2) člena 2 (2): notar (le za primere sporazumne razveze pred notarjem - kadar gre za javno listino glede sporazumne razveze zakoncev brez mladoletnih otrok)

Člen 103(1)(a) (2. del) – Upravni organi, ki odobrijo brezplačno pravno pomoč iz člena 74(2)

- upravni organ s pristojnostjo odobritve brezplačne pravne pomoči iz člena 74 (2): Ministrstvo za pravosodje

Člen 103(1)(b) (1. del) – Sodišča, pristojna za izdajo potrdil za odločbo v skladu s členom 36(1), ter sodišča in organi, pristojni za izdajo potrdila za javno listino ali dogovor iz člena 66

-         sodišča ali organi, pristojni za izdajo potrdila na podlagi člena 36(1): okrožno sodišče

-         sodišča ali organi, pristojni za izdajo potrdila na podlagi člena 66:

  • notar (le za primere sporazumne razveze pred notarjem - kadar gre za javno listino glede sporazumne razveze zakoncev brez mladoletnih otrok)

Člen 103(1)(b) (2. del) – Sodišča, pristojna za popravek potrdil iz člena 37(1) in člena 48(1), ter sodišča, pristojna za izdajo potrdila o neizvršljivosti ali omejitvi izvršljivosti odločbe, za katero je bilo izdano potrdilo, iz člena 49, ter sodišča in organi, pristojni za popravek potrdila, izdanega v skladu s členom 66(1), iz člena 67(1)

-         sodišča, pristojna za popravek potrdil iz člena 37(1): okrožno sodišče

-         sodišča, pristojna za popravek potrdil iz člena 48(1): okrožno sodišče

-         sodišča, pristojna za izdajo potrdila o neizvršljivosti ali omejitvi izvršljivosti odločbe (člen 49): okrožno sodišče

-         sodišča ali organi, pristojni za popravek potrdila iz člena 66 (1) v zvezi s 67(1):

  • notar (le za primere sporazumne razveze pred notarjem - kadar gre za javno listino glede sporazumne razveze zakoncev brez mladoletnih otrok)

 

Člen 103(1)(c) – Sodišča, pristojna za priznanje odločbe (člen 30(3)) in zavrnitev priznanja (člen 40(2)), ter sodišča in organi, pristojni za zavrnitev izvršitve, izpodbijanje ali pravno sredstvo ter nadaljnje izpodbijanje ali pravno sredstvo iz člena 58(1), člena 61(2) in člena 62

- sodišča, pristojna za priznanje odločbe (člen 30(3)): okrožno sodišče

- sodišča, pristojna za zavrnitev priznanja odločbe (člen 40(1)): okrožno sodišče

- sodišča ali organi, pristojni za zavrnitev izvršitve odločbe (člen 58(1)): okrožno sodišče

- sodišča ali organ, pristojni za izpodbijanje odločitve o zahtevku za zavrnitev izvršitve odločbe ali za vlogo pravnega sredstva (člen 61(2)): okrožno

- sodišča ali organi, pristojni za nadaljnje pravno sredstvo (člen 62): vrhovno sodišče

Člen 103(1)(d) – Organi, pristojni za izvrševanje, iz člena 52

- organi, pristojni za izvršitev odločbe (člen 52): okrajno sodišče

Člen 103(1)(e) – Pravna sredstva zoper odločitev o zahtevku za zavrnitev izvršitve iz členov 61 in 62

- Postopek sodnega varstva iz člena 61 (Izpodbijanje ali pravno sredstvo)

Za izvedbo postopka izvršitve tuje odločbe, tuje poravnave oziroma tuje javne listine v Republiki Sloveniji pri kateri ni treba izvesti postopka priznanja in izvršitve, dolžnik oziroma zainteresirana stranka pa ima v Republiki Sloveniji pravico vložiti predlog za zavrnitev priznanja, predlog za odločitev, da ni razlogov za zavrnitev priznanja ali predlog za zavrnitev izvršitve tuje odločbe, tuje poravnave ali tuje javne listine, je pristojno okrožno sodišče.

V predlogu iz prvega odstavka tega člena mora stranka navesti dejstva, s katerimi ga utemeljuje, in predložiti dokaze, sicer se predlog šteje kot neutemeljen.

Pred izdajo sklepa sodišče nasprotni stranki vroči izvod popolnega, dovoljenega in obrazloženega predloga, da nanj odgovori v 30 dneh od njegove vročitve.

Sodišče odloča v senatu treh sodnikov.

Če je odločitev odvisna od spornih dejstev, odloči sodišče po opravljenem naroku.

- Postopek sodnega varstva iz člena 62 (Nadaljnje izpodbijanje ali pravno sredstvo)

Zoper sklep (okrožnega) sodišča je dovoljena pritožba, o kateri odloči Vrhovno sodišče Republike Slovenije.

Pritožba se vloži v 30 dneh od vročitve sklepa sodišča prve stopnje.

Rok za odgovor na pritožbo je 30 dni od vročitve pritožbe.

Glede postopka po tem členu se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja mednarodno zasebno pravo in postopek, o postopku za priznanje in izvršitev tujih sodnih odločb, če ni v Uredbi ali v tem členu določeno drugače.

Člen 103(1)(f) – Imena, naslovi in komunikacijska sredstva osrednjih organov, imenovanih za pomoč pri uporabi uredbe v sporih v zvezi s starševsko odgovornostjo. Če je imenovanih več osrednjih organov, se za vsakega opredeli geografska in funkcijska pristojnost, kakor je navedeno v členu 76.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Štukljeva cesta 44

1000 Ljubljana

https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-delo-druzino-socialne-zadeve-in-enake-moznosti/

Sredstva sporočanja: e-pošta in telefon (tel.: +386 1 369 75 00 / +386 1 369 77 00; e-pošta: gp.mddsz@gov.si ) - zaželen/prednostni način komunikacije: e-pošta

Člen 103(1)(g) – Če je primerno, kategorije ožjih sorodnikov poleg staršev, h katerim se lahko otrok namesti na ozemlju države članice brez predhodnega soglasja te države članice, iz člena 82

Za namen učinkovitega zagotavljanja koristi otroka, tudi v primeru namestitve k ožjim sorodnikom v skladu z določbo člena 82, se v vsakem posameznem primeru preveri okoliščine namestitve ter se na podlagi tega poda mnenje oziroma soglasje.

Člen 103(1)(h) – Jeziki institucij Evropske unije, ki so različni od jezika države članice in v katerih se lahko sprejmejo obvestila osrednjim organom v skladu s členom 91(3)

Obvestila osrednjemu organu se lahko pošiljajo v slovenskem in angleškem jeziku.

Člen 103(1)(i) – Jeziki, sprejemljivi za prevode zaprosil in spremnih dokumentov, poslanih v skladu s členi 80, 81 in 82, ter polj za prosto besedilo v potrdilih iz člena 91(2)

V Sloveniji je na naslednjih sodiščih poleg slovenščine uradni jezik tudi eden od jezikov narodnih skupnosti:

- Okrožno sodišče v Kopru: italijanščina;

- Okrajno sodišče v Kopru: italijanščina;

- Okrajno sodišče v Piranu: italijanščina;

- Okrajno sodišče v Lendavi: madžarščina.

Obvestila osrednjemu organu se lahko pošiljajo v slovenskem in angleškem jeziku.

Zadnja posodobitev: 28/07/2022

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.