Uredba Bruselj IIb – Zakonski spori in spori v zvezi s starševsko odgovornostjo (prenovitev)

Španija

Vsebino zagotavlja
Španija

ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Španija

Družinsko pravo – Uredba Bruselj IIb – Zakonski spori in spori v zvezi s starševsko odgovornostjo (prenovitev)


*obvezen vnos

Člen 103(1)(a) (1. del) – Javni organi ali drugi organi, pooblaščeni za potrditev javne listine iz točke (2)(b) člena 2(2), in javni organi, pooblaščeni za registracijo dogovora iz točke (3) člena 2(2)

Za obravnavo zadev iz člena 1(1)(a) in (b) so pristojni sodniki in višji sodniki (jueces y magistrados).

Poleg tega so v primeru člena 1(1)(a) pristojni notarji (notarios), če v postopek ni vključen noben otrok. Pristojni so tudi sodni uradniki (Letrados de la Administración de Justicia), ki so pristojni za potrditev sporazumne razveze zakonske zveze.

Člen 103(1)(a) (2. del) – Upravni organi, ki odobrijo brezplačno pravno pomoč iz člena 74(2)

Odvetniške zbornice (Colegios de Abogados) so pristojni organi pod enakimi pogoji, kot so določeni v Direktivi Sveta 2003/8/ES z dne 27. januarja 2003 o izboljšanju dostopa do pravnega varstva v čezmejnih sporih z uvedbo minimalnih skupnih pravil v zvezi s pravno pomočjo pri takih sporih.

Upravni organ, ki prizna pravico do pravne pomoči ali upravičenost do nje, je komisija za brezplačno pravno pomoč (Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita) zadevne pokrajine.

Člen 103(1)(b) (1. del) – Sodišča, pristojna za izdajo potrdil za odločbo v skladu s členom 36(1), ter sodišča in organi, pristojni za izdajo potrdila za javno listino ali dogovor iz člena 66

Za potrdila iz člena 36(1)(a) in (b) so pristojni sodni uradniki.

V primeru potrdila iz člena 36(1)(c) so pristojni sodni uradniki, sodišča in organi, pristojni za izdajo potrdila o javni listini (documento público) ali dogovoru iz člena 66.

Nazadnje, kar zadeva potrdilo iz člena 66(1)(a), so pristojni sodni uradniki in notarji organi, kar zadeva člen 66(1)(b) pa sodni uradniki.

Člen 103(1)(b) (2. del) – Sodišča, pristojna za popravek potrdil iz člena 37(1) in člena 48(1), ter sodišča, pristojna za izdajo potrdila o neizvršljivosti ali omejitvi izvršljivosti odločbe, za katero je bilo izdano potrdilo, iz člena 49, ter sodišča in organi, pristojni za popravek potrdila, izdanega v skladu s členom 66(1), iz člena 67(1)

Samo organ, ki je izdal izvirno potrdilo, je pristojen za „popravek“ tega potrdila v primeru bistvene napake (ali za „navedbo neobstoja ali omejitve potrjene odločbe“).

Člen 103(1)(c) – Sodišča, pristojna za priznanje odločbe (člen 30(3)) in zavrnitev priznanja (člen 40(2)), ter sodišča in organi, pristojni za zavrnitev izvršitve, izpodbijanje ali pravno sredstvo ter nadaljnje izpodbijanje ali pravno sredstvo iz člena 58(1), člena 61(2) in člena 62

Organi, pristojni za priznanje ali zavrnitev priznanja odločbe in zavrnitev izvršitve (členi 30(3), 40(2) in 58(1)): krajevno pristojno sodišče prve stopnje (juzgado de primera instancia).

Organi, pristojni za odločanje o izpodbijanju ali pravnih sredstvih ter nadaljnjem izpodbijanju ali pravnih sredstvih (členi 58(1), 61(1) in 62): sodišče province (Audiencia Provincial), ki je krajevno pristojno za odločanje o pravnih sredstvih zoper zavrnitev izvršitve, v zadevah iz člena 62 pa Vrhovno sodišče (Tribunal Supremo) z revizijo.

Člen 103(1)(d) – Organi, pristojni za izvrševanje, iz člena 52

Krajevno pristojna sodišča prve stopnje ali sodišča prve stopnje in predhodna preiskovalna sodišča (Juzgados de Primera Instancia e Instrucción), družinsko sodišče (Juzgado de Familia) ali sodišče za obravnavanje nasilja nad ženskami (Juzgado de Violencia Sobre La Mujer), odvisno od primera.

Člen 103(1)(e) – Pravna sredstva zoper odločitev o zahtevku za zavrnitev izvršitve iz členov 61 in 62

Zoper odločbo o zahtevi za zavrnitev izvršitve se lahko vloži pravno sredstvo pri organu, ki je izdal to odločbo. O pravnem sredstvu odloča krajevno pristojno sodišče province.

Člen 103(1)(f) – Imena, naslovi in komunikacijska sredstva osrednjih organov, imenovanih za pomoč pri uporabi uredbe v sporih v zvezi s starševsko odgovornostjo. Če je imenovanih več osrednjih organov, se za vsakega opredeli geografska in funkcijska pristojnost, kakor je navedeno v členu 76.

Ministrstvo za pravosodje
Generalni poddirektorat za mednarodno pravno sodelovanje
Služba za obravnavanje mednarodnih ugrabitev otrok
C/San Bernardo, 62
28071 MADRID
Španija

Sporočila se pošljejo na naslednji elektronski naslov:

sustraccionmenores@mjusticia.es
.

Vse informacije o postopku glede mednarodne ugrabitve otrok so na voljo na spletišču španskega ministrstva za pravosodje: https://www.mjusticia.gob.es.

Člen 103(1)(g) – Če je primerno, kategorije ožjih sorodnikov poleg staršev, h katerim se lahko otrok namesti na ozemlju države članice brez predhodnega soglasja te države članice, iz člena 82

Ni relevantno.

Člen 103(1)(h) – Jeziki institucij Evropske unije, ki so različni od jezika države članice in v katerih se lahko sprejmejo obvestila osrednjim organom v skladu s členom 91(3)

Angleščina in španščina.

Člen 103(1)(i) – Jeziki, sprejemljivi za prevode zaprosil in spremnih dokumentov, poslanih v skladu s členi 80, 81 in 82, ter polj za prosto besedilo v potrdilih iz člena 91(2)

Španščina.

Zadnja posodobitev: 20/05/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.