Uredba Bruselj IIb – Zakonski spori in spori v zvezi s starševsko odgovornostjo (prenovitev)

Švedska

Vsebino zagotavlja
Švedska

ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Švedska

Družinsko pravo – Uredba Bruselj IIb – Zakonski spori in spori v zvezi s starševsko odgovornostjo (prenovitev)


*obvezen vnos

Člen 103(1)(a) (1. del) – Javni organi ali drugi organi, pooblaščeni za potrditev javne listine iz točke (2)(b) člena 2(2), in javni organi, pooblaščeni za registracijo dogovora iz točke (3) člena 2(2)

Na Švedskem ni organov, ki bi izdajali javne listine ali registrirane dogovore.

Člen 103(1)(a) (2. del) – Upravni organi, ki odobrijo brezplačno pravno pomoč iz člena 74(2)

Zadevni odbor za socialno varstvo (socialnämnden) poda izjavo, da je bila stranka v postopku pred njim oproščena plačila stroškov ali taks. Agencija za pravno pomoč (Rättshjälpsmyndigheten) poda izjavo, da stranka v postopku pred odborom za socialno varstvo izpolnjuje finančne pogoje za pridobitev pravne pomoči v celoti ali delno.

Člen 103(1)(b) (1. del) – Sodišča, pristojna za izdajo potrdil za odločbo v skladu s členom 36(1), ter sodišča in organi, pristojni za izdajo potrdila za javno listino ali dogovor iz člena 66

Potrdilo iz člena 36(1) izda sodišče ali organ, ki je izdal odločbo.

Ker švedska sodišča in organi ne izdajajo javnih listin in ne registrirajo dogovorov, ni treba izdati nobenega potrdila v skladu s členom 66(1).

Člen 103(1)(b) (2. del) – Sodišča, pristojna za popravek potrdil iz člena 37(1) in člena 48(1), ter sodišča, pristojna za izdajo potrdila o neizvršljivosti ali omejitvi izvršljivosti odločbe, za katero je bilo izdano potrdilo, iz člena 49, ter sodišča in organi, pristojni za popravek potrdila, izdanega v skladu s členom 66(1), iz člena 67(1)

Sodišče ali drug organ, ki je izdal odločbo, odredi popravek potrdil v skladu s členom 37(1) ali členom 48(1) oziroma izda potrdilo o neizvršitvi ali omejitvi izvršljivosti v skladu s členom 49.

Ker švedska sodišča in organi ne izdajajo potrdil v skladu s členom 66(1), na Švedskem niso potrebni popravki takih potrdil v skladu s členom 67(1).

Člen 103(1)(c) – Sodišča, pristojna za priznanje odločbe (člen 30(3)) in zavrnitev priznanja (člen 40(2)), ter sodišča in organi, pristojni za zavrnitev izvršitve, izpodbijanje ali pravno sredstvo ter nadaljnje izpodbijanje ali pravno sredstvo iz člena 58(1), člena 61(2) in člena 62

Člen 30(3)

Zahtevek za izdajo odločbe o tem, da ni razlogov za zavrnitev priznanja, iz člena 30(3) se vloži pri okrožnem sodišču (tingsrätten).

Če gre za zahtevek v zvezi z odločbo, ki se v celoti ali delno nanaša na otrokovo osebo, ga je treba vložiti pri okrožnem sodišču iz poglavja 21, oddelek 1a, starševskega zakonika (föräldrabalken).

Če gre za zahtevek v zvezi z odločbo, ki se niti v celoti niti delno ne nanaša na otrokovo osebo, ga je treba vložiti pri okrožnem sodišču s spodnjega seznama, na območju katerega ima nasprotna stranka stalno prebivališče. Če nasprotna stranka nima stalnega prebivališča na Švedskem, je treba zahtevek vložiti pri okrožnem sodišču v Nacki (Nacka tingsrätt).

Člen 40 ali člen 59

Zahtevek iz člena 40 ali člena 59 za zavrnitev priznanja odločbe ali za zavrnitev izvršitve odločbe je treba vložiti pri okrožnem sodišču.

Če gre za zahtevek v zvezi z odločbo, ki se v celoti ali delno nanaša na otrokovo osebo, ga je treba vložiti pri okrožnem sodišču, ki obravnava zadevo, kakor je navedeno v poglavju 21 starševskega zakonika, glede izvršitve odločbe, na katero se zahtevek nanaša. Če izvršilni postopek ni bil uveden, je treba zahtevek vložiti pri okrožnem sodišču iz poglavja 21, oddelek 1a, starševskega zakonika.

Če gre za zahtevek v zvezi z odločbo, ki se niti v celoti niti delno ne nanaša na otrokovo osebo, ga je treba vložiti pri okrožnem sodišču s seznama zgoraj, na območju katerega ima vložnik stalno prebivališče. Če vložnik nima stalnega prebivališča na Švedskem, je treba vlogo vložiti pri okrožnem sodišču v Nacki.

Pravna sredstva

Pravno sredstvo iz člena 61(2) je treba vložiti pri pritožbenem sodišču (hovrätten).

Pravno sredstvo iz člena 62 je treba vložiti pri vrhovnem sodišču (Högsta domstolen).

Kliknite spodnjo povezavo za prikaz vseh pristojnih organov v zvezi s tem členom.
Seznam pristojnih organov

Člen 103(1)(d) – Organi, pristojni za izvrševanje, iz člena 52

— Člen 52, v primeru zahtevka za izvršitev odločbe v zvezi z otrokovo osebo: zahtevek je treba vložiti pri okrožnem sodišču iz poglavja 21, oddelek 1a, starševskega zakonika.

— Člen 52, v primeru zahtevka za izvršitev odločbe v zvezi s pravnimi stroški ali otrokovim premoženjem: zahtevek je treba vložiti pri švedskem izvršilnem organu (Kronofogdemyndigheten).

Člen 103(1)(e) – Pravna sredstva zoper odločitev o zahtevku za zavrnitev izvršitve iz členov 61 in 62

Pravna sredstva je treba vložiti pri pritožbenem sodišču ali vrhovnem sodišču.

Člen 103(1)(f) – Imena, naslovi in komunikacijska sredstva osrednjih organov, imenovanih za pomoč pri uporabi uredbe v sporih v zvezi s starševsko odgovornostjo. Če je imenovanih več osrednjih organov, se za vsakega opredeli geografska in funkcijska pristojnost, kakor je navedeno v členu 76.

Utrikesdepartementet

Enheten för konsulära och civilrättsliga ärenden

S-103 39 Stockholm

Telefon: +46 84051000 (centrala) / +46 84055005 (številka za nujne primere zunaj uradnih ur)

Telefaks: +46 87231176

E-naslov: ud-kc@gov.se

Člen 103(1)(g) – Če je primerno, kategorije ožjih sorodnikov poleg staršev, h katerim se lahko otrok namesti na ozemlju države članice brez predhodnega soglasja te države članice, iz člena 82

Ni relevantno.

Člen 103(1)(h) – Jeziki institucij Evropske unije, ki so različni od jezika države članice in v katerih se lahko sprejmejo obvestila osrednjim organom v skladu s členom 91(3)

Švedščina, angleščina.

Člen 103(1)(i) – Jeziki, sprejemljivi za prevode zaprosil in spremnih dokumentov, poslanih v skladu s členi 80, 81 in 82, ter polj za prosto besedilo v potrdilih iz člena 91(2)

Švedščina ali angleščina.

Zadnja posodobitev: 30/05/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.