Bryssel IIb-förordningen – äktenskapsmål och mål om föräldraansvar (omarbetning)

Österrike

Innehåll inlagt av
Österrike

HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Österrike

Familjerätt – Bryssel IIb-förordningen – äktenskapsmål och mål om föräldraansvar (omarbetning)


*obligatoriskt

Artikel 103.1 a ( första delen) – Offentliga myndigheter eller andra myndigheter med befogenhet att upprätta en officiell handling som avses i artikel 2.2.2 b och offentliga myndigheter med befogenhet att registrera ett avtal som avses i artikel 2.2.3

– Artikel 2.2.2 b

I Österrike kan officiella handlingar i den betydelse som avses i förordningen härröra från folkbokföringsmyndigheter, enligt § 177.2 i Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (civillagen, ABGB), och från domstolar, enligt § 190.1 i ABGB (överenskommelser som ingåtts i domstol och som inte kräver godkännande).

– Artikel 2.2.3

I Österrike har inga myndigheter eller andra organ behörighet att registrera avtal i den betydelse som avses i förordningen.

Artikel 103.1 a (andra delen) – Administrativa myndigheter som beviljar rättshjälp enligt artikel 74.2

– Artikel 74.2:

I Österrike har ingen administrativ myndighet behörighet i den betydelse som avses i artikel 74.2.

Artikel 103.1 b (första delen) – Domstolar som är behöriga att utfärda intyg för avgöranden enligt artikel 36.1 och domstolar och myndigheter som är behöriga att utfärda intyg för officiella handlingar eller överenskommelser som avses i artikel 66

Artikel 103.1 b:

– Domstolar och myndigheter enligt artikel 36.1

Distriktsdomstolarna har behörighet att utfärda intyg enligt artikel 36.1

  • enligt § 76 i Jurisdiktionsnorm (lagen om domstols behörighet, JN) (artikel 36.1 a),
  • enligt § 109 i JN (artikel 36.1 b), eller
  • enligt § 109a i JN (artikel 36.1 c).

Domstolar och myndigheter enligt artikel 66.1

Artikel 66.1 a: I Österrike går det inte att skilja sig utan domstolsavgörande.

Artikel 66.1 b: De distriktsdomstolar som anges i § 109 i JN har behörighet på detta område.

Artikel 103.1 b ( 2 andra delen) – Domstolar som är behöriga att rätta intyg som avses i artikel 37.1 , artikel 48.1 och domstolar som är behöriga att utfärda intyg om avgörandens bristande eller begränsad verkställbarhet som avses i artikel 49 samt domstolar och myndigheter som är behöriga att rätta intyg som utfärdats enligt artikel 66.1 och som avses i artikel 67.1.

Domstolar och myndigheter enligt artikel 67.1:

Distriktsdomstolar som anges i § 109 i JN har behörighet att rätta intyget enligt artikel 66.1.

Domstolar enligt artikel 37.1:

Distriktsdomstolar som meddelats i enlighet med artikel 36.1 har behörighet att rätta intyget enligt artikel 37.1. Se § 76, 109 och 109a i JN.

Domstolar enligt artikel 48.1

Distriktsdomstolar som anges i § 109 i JN har behörighet att rätta och återkalla intyget enligt artikel 48.1.

Domstolar enligt artikel 49.1

Distriktsdomstolar som anges i § 109 i JN har behörighet att utfärda intyg om upphävande eller begränsning av verkställbarhet enligt artikel 49.1.

Domstolar och myndigheter som anges i artikel 66.3 jämförd med artikel 37.1:

Distriktsdomstolar som anges i § 109 i JN har behörighet att rätta intyget enligt artikel 66.3 jämförd med artikel 37.1.

Artikel 103.1 c – Domstolar behöriga att erkänna avgöranden (artikel 30.3) och vägra erkännande (artikel 40.2) samt domstolar och myndigheter med behörighet gällande vägran av verkställighet, överklagande eller annat angripande samt ytterligare överklagande eller annat angripande som avses i 58.1, 61.2 och 62

Domstolar enligt artikel 30.3:

Distriktsdomstolar som anges i § 76 och 109 i JN har behörighet vid ansökan om att påbörja förfarandet enligt artikel 30.3.

Domstolar enligt artikel 52:

Distriktsdomstolar som anges i § 109 i JN har behörighet vid ansökan om verkställighet enligt artikel 52.

Domstolar enligt artiklarna 40.2 och 58.1:

De distriktsdomstolar som avses i §§ 114a och 109 i JN har behörighet att vägra erkännande enligt artikel 40.2. De distriktsdomstolar som avses i § 109 i JN har behörighet att handlägga en vägran av verkställighet enligt artikel 58.1.

Domstolar och rätt till överklagande enligt artikel 61.2:

Överregiondomstolen har behörighet vid överklagande eller annat angripande (i Österrike: Rekurs) mot ett avgörande med anledning av ansökan om vägran av verkställighet; överklagandet måste dock lämnas in till distriktsdomstolen.

Domstolar och rätt till överklagande enligt artikel 62:

Högsta domstolen har behörighet vid ytterligare överklagande eller annat angripande, i tillämpliga fall (i Österrike: Revisionsrekurs); överklagandet måste dock lämnas in till distriktsdomstolen.

Artikel 103.1 d – Behöriga verkställande myndigheter som avses i artikel 52

Behöriga verkställande myndigheter enligt artikel 52:

Distriktsdomstolar som anges i § 109 i JN har behörighet vid ansökan om verkställighet enligt artikel 52.

Artikel 103.1 e – Rättsmedel mot avgöranden om ansökningar om vägran av verkställighet enligt artiklarna 61 och 62

Domstolar och rätt till överklagande enligt artikel 61.2:

Överregiondomstolen har behörighet vid överklagande eller annat angripande (Rekurs) mot ett avgörande med anledning av ansökan om vägran av verkställighet; överklagandet måste dock lämnas in till distriktsdomstolen.

Domstolar och rätt till överklagande enligt artikel 62:

Högsta domstolen har behörighet vid ytterligare överklagande eller annat angripande, i tillämpliga fall (Revisionsrekurs); överklagandet måste dock lämnas in till distriktsdomstolen.

Artikel 103.1 f – Namn, adress och sätt att komma i kontakt med de centralmyndigheter som har utsetts att biträda vid tillämpningen av förordningen i mål om föräldraansvar. Om fler än en centralmyndighet utses ska varje centralmyndighets territoriella eller materiella befogenheter anges i enlighet med artikel 76

Namn och adresser till de centralmyndigheter som avses i artikel 76:

Bundesministerium für Justiz (justitieministeriet), Museumstraße 7, AT-1070 Wien

Organisationseinheit: Abteilung I 10 (organisationsenhet: avdelning I 10)

E-post: team.z@bmj.gv.at

Tfn: +43 1 52152 2142

Fax: +43 1 52152 2829

Artikel 103.1 g – Kategorier, i tillämpliga fall, av nära anhöriga, utöver föräldrar, hos vilka barn kan placeras inom en medlemsstats territorium, utan föregående godkännande från den medlemsstaten enligt artikel 82

Kategorier av nära anhöriga enligt artikel 82.2:

Godkännande för placering hos anhöriga utöver föräldrar enligt artikel 82.1 krävs inte för följande kategorier av nära anhöriga:

  • Mor- eller farföräldrar.
  • Föräldrarnas syskon.
  • Barnets vuxna syskon.

Artikel 103.1 h – Vilket eller vilka av Europeiska unionens institutioners officiella språk utöver det eller de egna språken som godtas för meddelanden till centralmyndigheterna i enlighet med artikel 91.3)

Språk som godtas i meddelanden till centralmyndigheterna enligt artikel 91.3:

Engelska.

Artikel 103.1 i – Språk som godtas för översättningar av begäranden och åtföljande handlingar som sänds i enlighet med artiklarna 80, 81, 82 och av fritextfälten i intyg som avses i artikel 91.2

Språk som godtas för översättningar enligt artiklarna 80.3, 81.2, 82.4 och 91.2:

Inga (utöver de officiella språk som godtas i Österrike).

Senaste uppdatering: 08/07/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.