Bryssel IIb-förordningen – äktenskapsmål och mål om föräldraansvar (omarbetning)

Belgien

Innehåll inlagt av
Belgien

HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Belgien

Familjerätt – Bryssel IIb-förordningen – äktenskapsmål och mål om föräldraansvar (omarbetning)


*obligatoriskt

Artikel 103.1 a ( första delen) – Offentliga myndigheter eller andra myndigheter med befogenhet att upprätta en officiell handling som avses i artikel 2.2.2 b och offentliga myndigheter med befogenhet att registrera ett avtal som avses i artikel 2.2.3

– Artikel 2.2.2 b: notarier.

– Artikel 2.2.3: ingen uppgift.

Artikel 103.1 a (andra delen) – Administrativa myndigheter som beviljar rättshjälp enligt artikel 74.2

Ej tillämpligt.

Artikel 103.1 b (första delen) – Domstolar som är behöriga att utfärda intyg för avgöranden enligt artikel 36.1 och domstolar och myndigheter som är behöriga att utfärda intyg för officiella handlingar eller överenskommelser som avses i artikel 66

– Artikel 36.1: familjedomstolar, ungdomsdomstolar, fredsdomstolar, appellationsdomstolar.

– Artikel 66: notarier.

Artikel 103.1 b ( 2 andra delen) – Domstolar som är behöriga att rätta intyg som avses i artikel 37.1 , artikel 48.1 och domstolar som är behöriga att utfärda intyg om avgörandens bristande eller begränsad verkställbarhet som avses i artikel 49 samt domstolar och myndigheter som är behöriga att rätta intyg som utfärdats enligt artikel 66.1 och som avses i artikel 67.1.

– Artikel 37.1: familjedomstolar, ungdomsdomstolar, fredsdomstolar, appellationsdomstolar.

– Artikel 48.1: familjedomstolar, appellationsdomstolar.

– Artikel 49: familjedomstolar, appellationsdomstolar.

– Artikel 66.3/artikel 37.1: notarier.

Artikel 103.1 c – Domstolar behöriga att erkänna avgöranden (artikel 30.3) och vägra erkännande (artikel 40.2) samt domstolar och myndigheter med behörighet gällande vägran av verkställighet, överklagande eller annat angripande samt ytterligare överklagande eller annat angripande som avses i 58.1, 61.2 och 62

– Artikel 30.3: familjedomstolar.

– Artikel 40.1: familjedomstolar.

– Artikel 58.1: familjedomstolar.

– Artikel 61.2: familjedomstolar och appellationsdomstolar.

– Artikel 62: appellationsdomstolar och kassationsdomstolen (cour de cassation/hof van cassatie).

Artikel 103.1 d – Behöriga verkställande myndigheter som avses i artikel 52

Exekutionstjänstemän (huissiers de justice).

Artikel 103.1 e – Rättsmedel mot avgöranden om ansökningar om vägran av verkställighet enligt artiklarna 61 och 62

Artikel 61: överklaganden och invändningsförfaranden.

Artikel 62: överklaganden och kassationsförfaranden.

Artikel 103.1 f – Namn, adress och sätt att komma i kontakt med de centralmyndigheter som har utsetts att biträda vid tillämpningen av förordningen i mål om föräldraansvar. Om fler än en centralmyndighet utses ska varje centralmyndighets territoriella eller materiella befogenheter anges i enlighet med artikel 76

SPF Justice (federal rättslig myndighet), generaldirektoratet för lagstiftning och grundläggande friheter och rättigheter (Direction générale de la Législation et des Libertés et Droits fondamentaux/Directoraat-generaal Wetgeving en Fundamentele Rechten en Vrijheden)

Tjänsten för internationellt civilrättsligt samarbete (Service de coopération internationale civile/Dienst Internationale rechtshulp in burgerlijke zaken)

Den federala kontaktpunkten för frågor om internationellt bortförande av barn (Point de contact fédéral Enlèvement international d'enfants/Federaal Aanspreekpunt Internationale Kinderontvoeringen)

Kontorsadress: Waterloolaan/Boulevard de Waterloo 115

Ort: Bryssel

Postnummer: 1000

Tfn: +32 (0)2 542 67 00 (24/7)

E-post: rapt-parental@just.fgov.be

Webbadress: https://justice.belgium.be/fr/themes_et_dossiers/enfants_et_jeunes/enlevement_international_denfants/contact

Godkända språk: franska (FR), nederländska (NL), tyska (DE), engelska (EN).

Artikel 103.1 g – Kategorier, i tillämpliga fall, av nära anhöriga, utöver föräldrar, hos vilka barn kan placeras inom en medlemsstats territorium, utan föregående godkännande från den medlemsstaten enligt artikel 82

Ej tillämpligt.

Artikel 103.1 h – Vilket eller vilka av Europeiska unionens institutioners officiella språk utöver det eller de egna språken som godtas för meddelanden till centralmyndigheterna i enlighet med artikel 91.3)

Engelska utöver de tre nationella språken, nederländska, franska och tyska.

Artikel 103.1 i – Språk som godtas för översättningar av begäranden och åtföljande handlingar som sänds i enlighet med artiklarna 80, 81, 82 och av fritextfälten i intyg som avses i artikel 91.2

– Artikel 80.3: det officiella språket på den plats dit begäran sänds (FR-NL-DE). Innan en begäran sänds rekommenderas kontakt med den belgiska centralmyndigheten för att ta reda på vilket språk den behöver översättas till.

– Artiklarna 81.2 och 82.2: det officiella språket på den plats där begäran kommer att handläggas (FR-NL-DE). (FR-NL-DE). Innan en begäran sänds rekommenderas kontakt med den belgiska centralmyndigheten för att ta reda på vilket språk den behöver översättas till.

– Artikel 91.2: endast de officiella språken godtas. Innan en begäran sänds rekommenderas kontakt med den belgiska centralmyndigheten för att ta reda på vilket språk den behöver översättas till.

Senaste uppdatering: 02/11/2023

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.